KENDİLERİNİ, TEVHİD EHLİ ZANNEDENLERİN BAŞLICA KÜFÜRLERİ

 • 67 Cevap
 • 51386 Görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

KENDİLERİNİ, TEVHİD EHLİ ZANNEDENLERİN BAŞLICA KÜFÜRLERİ
« : 01 Haziran 2011, 11:41:43 ÖÖ 11 »
"Bismillahirrahmanirrahim"
"Selam tüm hidayete tabi olan ve bu yolda sebat eden kardeşlerimin üzerine olsun."

Maide/67- “Ey Peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer (bu görevini) yapmayacak olursan, O'nun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz, Allah, kâfir olan bir topluluğu hidayete eriştirmez.”

"Müslüman" bu gerçeği, sesinin olanca yüksekliği ile haykırmalı, insanlar ile arasındaki uzaklığın ve yakınlığın derecesini bu esasa göre ayarlamalıdır.
Bu mesafe koyma işleminden doğacak sonuçları düşünmek, onun üzerine vazife değildir. Koruyucu Allah'tır ve "Allah kafirleri doğru yola iletmez."

Müslüman, insanları benimsemeye çağırdığı gerçeği bütün yönleri ile duyurmadıkça ve yağcılıksız, tavizsiz bir dille karşısındakilerin inanç sistemlerindeki bozuklukları olduğu gibi ortaya dökmedikçe, yüce Allah'ın mesajını insanlara duyurmuş olmaz.

Eğer davetçi, insanlara zarar dokundurmaktan gerçekten kaçınmak istiyorsa ve onlara yararlı kalmayı amaçlıyorsa şu yöntemi adım adım izlemelidir:

Karşısındakilerin inanç açısından boşlukta olduklarını, inandıkları ve hayatlarına yansıttıkları yargıların kökten asılsız ve eğri olduğunu açık açık söylemelidir. Onları, bağlı oldukları ve hayatlarında uyguladıkları düşüncelerden tamamen farklı bir inanç ve düşünce sistemine çağırdığını belirtmelidir.

Kendilerini köklü bir değişime, uzak amaçlı bir dönüşüme, uzun bir yolculuğa düşüncelerinde, sosyal kurumlarında, düzenlerinde ve ahlak sistemlerinde çok boyutlu bir başkalaşıma çağırdığını peşinen açıklamalıdır.

Böylece insanlar davetçilerin aydınlatıcı açıklamaları sayesinde benimsemeye çağrıldıkları gerçekle aralarındaki mesafenin boyutunu net olarak öğrenebilmelrini sağlamktır.Ta ki, bu bilginin ışığında, yüce Allah'ın deyimi ile "ya hakkı bilerek kabul etsinler yada hakkı bilerek inkar etsinler.

Bazı insanlar kimi zaman lafı ağızlarında eveleyip geveleyerek ve kem-küm ederek insanların inandıkları ve pratik hayatlarında uyguladıkları batıl ile benimsenmesine çağırdıkları hak arasındaki köklü farklılığı, savundukları gerçek ile karşılarındakilerin uyduğu eğrinin arasındaki uçurumu belirtmekten kaçınırlar.

Ortaya hakkı koymakla birlikte karşsındakininde anlayışının kabulune meyil edecek şekilde dini anlatırlar.

Söz konusu davetçiler ya içinde bulundukları özel şartların baskısı ile ya da insanların hayat tarzlarının, düşüncelerinin ve inançlarının kendilerine dikte ettiği pratik realiteye ters düşmekten çekindikleri için, bu tavizci yola başvururlar.

Fakat onlar iyi bilmelidirler ki, bu durumda karşılarındaki insanları aldatmış, kayba uğratmış olurlar. Çünkü onlara, kendilerinden ne yapmalarını istediklerini olduğu gibi anlatmamışlardır. Üstelik yüce Allah'ın, kendilerini duyurmakla görevlendirdiği gerçekleri insanlara duyurmamış olurlar.

Bizler hakkı yaşamak ve geeçekleri olduğu gibi anlatmakla mükkelef olduğumuzu unutmamız gerekmektedir. İnsanlar yüce Allah’ın dinine davet edilirken yumuşak olmak sözün sonunu başında söylememek öfkelenmemek sabırlı olmak kendi düşünceleri üzerinde sebat etmek gibi unsurları tersinden yorumlayarak, dini olduğundan farklı anlatmak,duyurduğu gerçeğin içeriğini yumuşatmak olarak düşünülmemelidir.


Yine söz konusu davetçiler insanları “la ilahe illallah”hakikatına davet ederken bu söylem onların ötekileştirmeye götürmüyorsa davet ettikleri insanlarla günlük yaşantısında hemhal durumunda kurtarmyorsa bu davetçiler gerçek manada maide/67.ayetin gereğini yerine getirmemiş olurlar.


İbn-i Mes'ud, Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet eder:
"İsrailoğulları günaha dalınca alimleri onları nehyettiler; fakat, onlar dinlemediler. Alimler de onlarla düşüp kalktılar ve yiyip içtiler. Allah da bazısının kalbini bazısına çarptı. Davut'un, Süleyman'ın ve Meryem oğlu İsa'nın dilinden onlara lanet etti. -Sonra Resulullah oturup şöyle dedi-: `Hayır. Nefsim elinde olana yemin ederim ki; siz onları hakka döndürünceye kadar uğraşırsınız' Yani şefkat gösterir çevirirsiniz." (Ebu Davud ve Tirmizi)


İnsanları yüce Allah'a çağırırken gösterilmesi gereken yumuşaklık davetçinin kullanacağı davet üslubunda bulunmalıdır, Gerçek insanlara olduğu gibi, hiçbir kısıntıya yeltenilmeksizin, insanlara duyurulmalıdır. Duyurmanın ve tanıtmanın üslubuna gelince, temelde etkili olmaya ve tatlı öğüt vermeye önem vermesi gereken bu faaliyet, uygulamaya konduğu çevrenin ve zamanın özel şartlarına uyarlanarak yürütülmelidir.

İslam dinini davet etme iddiasında olanların bir diğer yanılgısıda şudur. Bizler insanları islama davet ederken son sözü başında söylemiyor onlara inandıkların dinin batıl olduğunu söylemeyerek onların islamdan nefret etmemelerini amaçlamaktayız derler. Fakat şunu unutuyorlar islam dininin başıda sonuda “la ilahe illallah”tır. Allahtan başka ilahların olmadığı gerçeğidir.İslam dininin özü bu ilke üzerine bina edilmiştir. Muhatab oldukları toplumlarının şirklerini küfürlerini çok iyi bildikleri halde onları teferuatlarla oyalamaları o topluma yapmış oldukları götülükten başka birşey değildir.

Çünkü bu kimseler yüce Allah'ın kendilerine indirmiş olduğu kitabın hükümlerine göre yaşamıyorlar. Bu durum sözünü ettiğimiz gözlemcilerin zoruna gidiyor. Bu yüzden, şu sapık insanlığın tümü ile karşısına dikilip yüzlerine karşı kesin gerçeği yüksek sesle haykırmak kendilerine ağır geliyor. Bütün insanlığa yanlış yolda olduklarını, boş inançlara tutsak düştüklerini duyurmayı, arkasından insanlara "hak din"in temel esaslarını anlatmayı merhalesizlik olarak görüyorlar.

Oysa doğru yol Allah’ın kitabına göre dizayn edilmiş yoldur. Bunun dışındaki tüm yollar batıldır.Tüm insanların pratikleri, yüce Allah'ın dinine dayanmadığı sürece hiçtir, temelsizdir. Davetçinin görevi dünyanının neresinde olursa olsun hep aynıdır. Davetcinin görevi insanlara hidayet dağıtmak değildir. Onun görevi hakkı yaşamak ve kemküm etmeden ortaya koymaktır.

Çünkü eğrilik kof bir sistir. Hem gavetçi olduğunu söyleyemek hemde münkeri gördüğünde onu düzeltmemek münkerinde Allah’ın dininde meşru olabileceğine mahal verecek bir tavır sergilemek islam dini bağdaşmaz. Açıkça şirk küfür olan sözleri amelleri görmek onları yumuşatmak bu sözleri ve filleri gerçekleştirenlerin halen islam dini üzerine kalabilmelerine inanmak itikadi bir sapmadan başka birşey değildir

"Ebu Said el-Hudri'den, Resulullah'ın şöyle dediğini işittim:
"Sizden biriniz bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin, şayet buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin, ona da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu ise imanın en zayıfıdır." (Müslim)
Bu davanın ilk çağrısı, nasıl o günün tüm yeryüzü halkına inanç ve hayat biçimi bakımından bir hiç olduklarını haykırarak işe başladı ise, bugün de bu misyon sesinin olanca gürlüğü ile ortalığı çınlatmaya devam etmelidir. Zaman döndü dolaştı ve yüce Allah'ın Peygamberimizi duyurma görevi ile gönderdiği, O'na şöyle seslendiği günün benzerine gelip dayandı. Yüce Allah'ın bu çağrısını bir daha okuyoruz:

"Ey Peygamber, Rabbin tarafından sana indirilen mesajı insanlara duyur. Eğer bunu yapmazsan O'nun elçisi olma görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Allah kafirleri doğru yola iletmez.


KENDİLERİNİ, TEVHİD EHLİ ZANNEDENLERİN BAŞLICA KÜFÜRLERİ


1- Tevhidin aslını bozan zamanın küfürlerini, alternatif yok diye işlemeleri. İnsanların ikrahda olduklarını söylemeleri.

2- Allah imanın şartını tağutun reddine bağlamışken tağutu bütün çeşitleriyle reddetmemeleri.

3- Tağuta muhakeme için başvurulabilinir, bu zamanda zarurettir demeleri.

4- Tağuta muhakeme olmayı istemeyi küfür olarak görmemeleri veya küfür dür deyip başvuranları biz birşey diyemeyiz demeleri ve Müslüman görmeleri.

5- Tevhidin aslında cehaleti mazeret görmeleri.

6- Tevhidin aslını elde edememiş kişilere Müslüman muamelesi yapmaları.

7- Beraber velayet paylaştığı kişilerin şirklerini ve küfürlerini görmemezlikden gelmeleri. Küfre rıza küfürdür kaidesinin gereğini yapmamaları.

8- Tevhid akidesiyle direk alakalı olan meselelerde hak kendilerine geldiği halde hakdan yüzçevirmeleri.

9- Hak olan meseleleri, ilimsiz ve mesnetsiz kendi hevalarına göre tevil etmeleri.

10- Müşriklerin kestikleri hayvanların etlerini helal görerek yemeleri.

11- Müşrik kadın ve kızlarla evlenip nikah akdi yapmaları.

12- Mümin, müşrik, kafir ve mürted ayırımı yapmamaları.

13- İmanın zıttı olan küfrü bilmemeleri, ve küfre sebeb olacak konularda bilgi sahibi olmamaları.

14- Alimlerde ihtilaf etmiştir diyerek kendi küfürlerine mazeret aramaları.

15- Küfürleri açıkca bilinen belamları müslüman olark görmeleri.

16- Askerlik meselesinde tağutlara askerliğin islamdaki hükmüne göre hareket etmemeleri.

17- Tağutların okullarının eğitim sisteminin islam dinine uygun olduğunu düşünmeleri.

18- Harbi ve müşriklerin islama göre hükümlerini bilmemeleri ve onlara islamın hükmünü uygulamamaları.

19- Küfür olan anlaşma senet ve sözleşmeleri dikkat etmeden imzalamaları.

20- Hak olan bir topluluk aramamaları, önlerine çıkan belamları tevhid alimi zannetmeleri.

21- Tevhidin aslını elde eden muvahhidlere tekfirci, harici,irticacı, demeleri ve onlara beddua etmeleri ve onların ayaklarının kaymasını beklemeleri.

22- Kendilerine gelen hak olan meselelerde şüphe duymaları.

23- Küfürlerinde inat ederek hak olan meseleleri hevalarına göre tevil etmeleri.

24- İttifak edilen şeri delilleri, ihtilaf edilen şeri delil gibi göstererek küfürlerine kılıf aramaları.

25- Mütevatir hadislere zanni demeleri.(mealciler)

26- Müşriklerle velayetini paylaşan kişileri Müslüman görerek arkasında namaz kılmaları

27- Tevhidin aslını sağlamayanlara sırf kendilerine yakın diye Müslüman muamelesi yapmaları.

28- Allahın müşrik dediğine müşrik kafir dediğine kafir dememeleri. Müşrik ve kafirlere Allah'ın hükmünü vermemeleri.

29- Tevhidde taklidci olmaları. Ve kendilerini yeterli görmeleri.

30- Tevhidi bir bakış açısından uzak oldukları için dünyayı yeteri kadar bilmemeleri ve müslümanların dünya belamları hakkında yazdıklarını okuyup onlara düşman olmaları.

31- Müslümanlara Allah için değil de nefsi için tavır takınmaları.

32- Kendilerini red eden müslümanın geçmişte olan açığını yada işlediği hatasını gündeme getirerek, kendi küfürlerini örtbas etmeleri.

33- Kendilerini haklı olarak red edenin saptığını doğru yoldan çıktığını ilmi olmayan insanlara yayarak tevhidin anlaşılmasının önüne engel olmaları.

34- Kendi ilimlerini yeterli görmeleri. Çevrelerinin arkadaşlarının kendilerini terk etmesinden korkmaları. Şayet onlar üzerinde nufus sahibi olmuşlarsa hiçmi hiç bu çevreyi kayıp etmek istememeleri.

35- Tevhidin aslını elde eden kişilerden uzaklaşıp, tevhidin aslını elde edemeyen kişilerle dost olmaları onlarla velayet paylaşmaları.

36- Tevhidin red ve kabul rüknuna muhalefet etmeleri.

37- Bayramlarda müşriklere müslüman muamelesi yapmaları ve bayramlarını kutlamaları.

38- Sebepsiz müşriklerle haşir ve neşir olmaları.(Vela sınırını bilmemeleri)

39- Tevhidin aslını sağladıkdan sonra irtidat etmiş küfrü açık olan kişilere islamın hükmü olan mürted hükmünü vermemeleri.

40- Tevhidin aslını elde eden bir müslümanın davetinin önüne engel olmak için o müslümanı fitneci diye çevresindekilere tanıtmaları.

İşte tüm bunlar birer hastalıktır. bziler bu önemli küffar yada küffara götüren hallerden nefsimizi uzak tutmalıyız. Tekrar hep birlikte peygamberimizin dizi dibinde toplanmalıyız. Çünkü O (SAV) aramızda sünneti ile yaşıyor. ANCAK O ZAMAN FIRKAYİ NACİYE OLABİLİRİZ

"De ki: Ey kitab ehli Tevrat'ı, İncil'i, ve size Rabbinizden indirileni ayakta tutmadıkça hiçbir-şey üzerinde değilsiniz. Andolsun Rabbinden sana indirilen onlardan çoğunun azgınlıklarını ve inkarlarını artıracaktır. Sende kafirler topluluğuna karşı üzüntüye kapılma." (Maide Sûresi, 5/67-68)
Allaha Emanet Olunuz
__________________
Kimin Ne Dediği Değil / Allah'ın Ne Dediği Önemli.

kamer 34 kardeşimin katkılarından dolayı teşekkürler......

*

Çevrimdışı maxpayna

 • *
 • 5131
  • depo
Ynt: KENDİLERİNİ, TEVHİD EHLİ ZANNEDENLERİN BAŞLICA KÜFÜRLERİ
« Yanıtla #1 : 02 Haziran 2011, 12:10:48 ÖÖ 00 »
Alıntı
müslümanlardan
AYRICA BU KOUYU ŞU BAŞLIKTA SİZİNLE DEĞERLENDİRELİM...

[KENDİLERİNİ, TEVHİD EHLİ ZANNEDENLERİN BAŞLICA KÜFÜRLERİ]..

NOT BAKIN SAYIN ARKADAŞIM BEN SİZİN FİKİRLERİNİZE DEĞER VERİYOR VE VARSA Bİ YANLIŞIMIZ BUNU BULMAYA ÇALIŞIRKEN VEYA DİNİMİZİN ASLINI YAŞAMAYA ÇALIŞIRKEN BİRBİRİMİZİ UYARMAKTIR ve yazdığım bazı sözler SİZE TEKERLEME OLARAK VEYA NİNNİ GELEBİLİR SİZDE BUNLARIN REDDİYESİNİ YAZIN BENDE ONA GÖRE DEĞERLENDİREYİM ÇÜNKÜ müslüman sözü dinler ama HAK OLANINA UYAR...ZÜMMER 18...

ayrıca lailaheillaallah TEKFİR DEĞİL MİDİR..


TIKLAYINIZ bu linkten beni buraya yönlendirmişsin müslümanlardan kardeşim.

konuları karıştırmadan ayrı başlık altında ele aldığın için teşekkür ederim.
ilk başta sorduğum soruyu yinelemek istiyorum;

tekfir ne demektir
kuranda tekfir kavramı varmıdır
resulun örnekliginde tekfir uygulaması varmıdır

verdiğin açıklamalarda bunları göremedim. bana kurandan kaynak göstermen lazım bu kavram hakkında.
şunu da eklemek isterim;
müslüman olmadığını dile getiren ve alenen küfreden kişi zaten kafirdir. ayrıca tekfire gerek yoktur.
ama her ne günah işlese de hala allaha kitaba peygambere ..vd iman ettiğini dile getiriyorsa ben onu tekfir etmem.
günahkardır ve hatta şirk eyleminde bulunmuş olabilir ama müslümanım diyen adama DEĞİLSİN DEMEM.

çünkü böyle birşeyi ne kuranı kerimde gördüm ne de resulun örnekliğinde.
peygamber ile münafıklar ilişkisine göz atalım. peygamberimiz münafıkları tekfir etti mi ? (kuranda bu konuda anlatımlar vardı hatırlayamadım vaktim de yok bakamayacağım.)

bir kafir çok da hayırlı amellerde de bulunsa dosdoğru yolda da olsa kafir ise yaptığı hayır boşa gider.

bir müslüman günaha da sapmış olsa  büyük günahlarda işlese  şerr de işlese müslümanım iman ediyorum diyorsa değilsin diyemem (cennete girer demiyorum burası çok ayrı konu. yargı allahındır.)

sözün özü kuranda olmayan bir kavram ve uygulama bende de olamaz.


Ynt: KENDİLERİNİ, TEVHİD EHLİ ZANNEDENLERİN BAŞLICA KÜFÜRLERİ
« Yanıtla #2 : 02 Haziran 2011, 12:25:31 ÖS 12 »
maxpayna arkadaşıma teşekkürler inanın bende size kardeşim demeyi istememe rağmen bu durumu netleştirmeden de diyemiyecem itikadi konuların hemen hemen hepsinde aynı olmamıza rağmen KAFİR [MÜŞRİK],AYIRIMI yapma olayında ya birbirimizi anlaya mıyoruz yada farklı itikatteyiz bu konuda onun için bu konuyu birlikte Alalhın yardımıyla çöezüme ulaştıracaz..Ben sizinle bu konuda sizin haluk gümüştabağın yazısına yaptığınız yorumunuzdan sonra fark ettim ve bu konuyu açma ihtiyacı duydum güzel karşılamanızdan dolayıda tekrar teşekkürler...örneğin haluk gümüştabaktaki ,kurana yaklaşım ve HALKIN İDARE KONUSUNDADA DEMOKRATİK LAİK KEMALİST REJİMİ HAK GÖRMESİ ONUN KAFİR [MÜŞRİK] OLMASINA YETİYOR şimdi siz bu konuda bir çok tespitlerinizden sonra HALUK GÜMÜŞ TABAK VB İTİKADDE SAPMASI OLANLAR BEN MÜSLÜMANIM DİYORSALAR SİZDE EVET BEN BUNLARI MÜSLÜMAN GÖRÜYORUM DEMENİZ SİZİNDE ,ALLAHIN HÜKMÜNE KARŞI ÇIKMIŞ OLMANIZA DELİL DEĞİL MİDİR.küfrü açık olan ve Allahın hükmüyle hükmetmeyenleri ki bu sadece bi örnek KAFİR GÖRMEYENLER KURANIN HÜKMÜNÜ BENİMSEMEYİP KENDİ DUYGULARINI DÜŞÜNCELERİNİ KURANIN VAHİYSİNİN ÖNÜNE ÇIKARMIŞ VE KİŞİ KENDİ DÜŞÜNCESİNİ TAĞUT EDİNMİŞ OLMAZ MI...VERECEĞİM ŞU YAZILARI Bİ OKUYUN ve eleştirilerinizi yapın yanlışlarımızı Allahın yardımıylada görmeye çalışalım....


tekfir tarafını belli ettirmek kafirlerin tarafının ortaya çıkmasını sağlamaktadır. İslam saf tutmak saflarını belli ettirmek kafirlerden ayrışmaktır buda ancak Müslüman olmayanı tanımlamakla mümkündür. Bu ayrışma kuranın ilk inen ayetleri ile başlamaktadır.Alak suresinde namazı kılanı engelleyeni gördün mü? ibaresi namaz kılan mümin,namazı engelleyen kafir motifleri ile karşılaşmaktayız ayetlere bakalım.

“Gördün mü şu men edeni? Namaz kılarken bir kulu. Gördün mü? ya o kul doğru yolda ise? Yahut kötülüklerden sakınmayı emir ederse. Gördün mü, ya bu adam yalanlar, yüz çevirirse. O, Allah'ın gördüğünü bilmiyor mu ?ALAK/9-14

Allah (c.c) henüz ilk inen surede insanoğlunun iki ayrı karakterini ortaya koymuştur. Allah'a gereği gibi iman eden ve Allaha gereği gibi iman etmeyen yani kafir ve Müslüman tanımları belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır.

3:12 - )O inkârcı kâfirlerede ki, siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena bir döşektir.
8:36 -) Mallarını, Allah yolundan engellemek için sarf eden o kâfirler, hiç şüphesiz yine onu sarf edecekler. Varsın sarf etsinler, sonra o yüreklerine inen bir acı olacak, sonra da mağlup olacaklar. Zaten kâfirler toplanıp cehenneme gönderilecekler.


Bu ayetlerde anlaşıldığı gibi tekfir Allahın ayetleri ile sabittir. Genel olarak Allah kafir sıfatını herhangi bir şahısa yönelik kullanmamıştır bu sıfatı anlam ve mana mahiyeti ile birlikte fiil ve fail olarak kullanmıştır. Fiil işlenen fail işleyen olarak kur’an da zikir edilmiştir.

O halde bu anlam evrensel olduğuna göre yaşanan tüm zaman dilimlerinde kullanılmak zorunluluğu vardır. Kur’an da müminlerin sıfatları ve kafirlerin sıfatları mevcuttur. Mümine mümin kafire de kafir demek farzı ayndır. Tekfir Allahın kulu ve  rasulu Hz.Muhammed (sav) sünnetidir.
Enes’ten nakledilen sahih bir rivayette de şöyle anlatılmaktadır: “Birisi:

“Ya Rasulullah babam nerededir?” diye sordu. Rasulullah (s.a.s): “Cehennemdedir.” buyurdu. Adam arkasını dönüp gidecekken Rasulullah (s.a.s) onu çağırdı ve: “Benimde senin de baban cehennemdedir.” buyurdu.
(Müslim, İman: 347)
Peygameber  (sav)in amcası Ebu Talip Nebiye dönerek şöyle dedi.
“Ey kardeşimin oğlu! Sen kavmine büyük bir işle geldin. Onunla kavmimizin birliğini dağıttın,onların akıllarınıakılsızlıkla itham ettin, ilahlarını ve bağlı oldukları dinlerini küçülttün ve onların ölmüş olan atalarımızı tekfir ettin .”
(Siyeri İbn-i Hişam
Bu rivayetten açıkça anlaşıldığı üzere Allah’ın Rasulu (sav) Mekke putperestlerinin atalarını kafir kendilerini akılsızlıkla ilahlarının birer puttan başka bir şey olmadığını ortaya koymuştur.

Hz.Muhammed (sav)  Taif dönüşünde şehre tekrar girebilmesi için amcası Ebu Lehebin himayesine girmiştir. Bunun üzerine Ebu cehil ve bir takım fetbaz kişiler Ebu Lehebi peygamberimize karşı kışkırtarak ona git sor bakalım Muhammed (sav) sizin dedeniz Abdulmüttalib için ne diyor.
Ebu Lehep  dedemiz nerdedir diye Rasulullah (s.a.s)'e gelip sorduğunda Rasulullah (s.a.s.):
“Abdulmuttalib ve onun gibi olanlar cehenneme girerler.”
Buyurdu. (İbn-i Cevzi)
Yüce Allah şöyle buyumaktadır.

3:12 -)O inkârcı kâfirlere de ki, siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena bir döşektir.

“Çünkü onlar atalarını sapık yolda buldular.”
“Öyle iken yine de düşünmeden atalarının peşinden koşuyorlardı.”
“Andolsun onlardan öncekilerinin çoğu da sapmıştır.”
“Biz onların içine de uyarıcılar göndermiştik.”
Saffat/69-70-71-72

“`Ya da şöyle diyemeyesiniz diye; "Vaktiyle atalarımız müşrik olmuşlardı, biz onlardan sonra gelen kuşaklardık, bizi eğri yola sapanların yaptıklarından dolayı mı mahvedeceksin?"ARAF 173-

O halde tekfir Allah’ın hükümlerine göre hüküm vermektir. Bazı düşüncelere tekfir
Hz.Ali döneminde hariciler tarafından ortaya atılmıştır demek hiçte doğru bir yaklaşım değildir. Yukarıda da belirttiğim gibi tekfir kuranın ilk inen ayetlerinde vardır

İslam dini dostluk kardeşlik ve diyalog dini olduğuna göre tekfir etmek itici gelmektedir. İnsanların bu dinden uzaklaştırmasını ortaya çıkarmış olmaz mı? Gibi bir takım safsatalarla Müslümanları itici yobaz gerici olarak değerlendirmek küffarın kalbe vurmuş dile yansımış halidir.

Bu söylem İslam dini açısından doğru bir söylem değildir. Bu yaklaşıma Şeyhül İslam İbn-i Teymiyye bakın nasıl cevap veriyor.

Yumuşak sözlü olmaktan ve en güzel şekilde konuşmaktan söz ettiniz. Aslında biliyorsunuz ki, ben bu yolu en çok kullananlardan biriyim. Ama her şey yerinde güzeldir. Şöyle ki;
Allah ve Resulü, Kitab ve Sünnet'e tecâvüz edildiği, düşmanca tavır takınıldığı zaman muhataba karşı sert ve katı davranılmasını emretmiştir. Biz böylelerine karşı çıkmakla emrolunduk, en güzel şekilde konuşmakla emrolunmadık. Buna göre mü'minin bütün düşüncesi ancak Rabbinin rızâsını kazanmak, gazabından çekinmek olacaktır, akıbet de ona güler. Güç, kuvvet ancak Allah iledir.İBN-İ TEYMİYYE mecmuu!l fetava


"Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer inanıyorsanız mutlaka siz üstün geleceksiniz"
(3 ÂI-İ İmrân 139)
İslam dinini muamelat dinidir İslam dini dostunu düşmanını tanımlayan onun üzerine hukukunu bina eden bir dindir.
18:102 - ) ”O kâfirler, beni bırakıp da kullarımı dostlar edineceklerini mi sandılar? Doğrusu biz cehennemi o kâfirlere bir konukluk olarak hazırladık.”

Allah’ın helal ettiğine helal haram ettiğini de haram kafir dediğine kafir müslüman dediğine müslüman demedilçe iman etmiş olmazsınız. İmanın gerçekleşebilmesi Allah’ın hükümleri ile hüküm vermek gerekmektedir.
Bakın yüce Allah şu ayetlerde ne buyuruyor.
(Maide 44) “Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir.”
O halde kafir-e kafir demek Allah’ın kitabına ve Rasulullahın sünnetine göre haktır.

Şimdi meselenin asıl yüzü şu olsa gerek, kimlerin bu terimi hak edip hak etmediği meselesidir. Kişinin öncelikle müslüman sayılabilmesi için islam dinine göre "lailaheillAllah"-ı gerçek manada ikrar etmesi ve bunu bozucu fiil ve amellerden uzak durması dini sadece Allah’a has kılınması gerekmektedir.
Kişi bu eylemi gerçekleştirdiği takdirde o kişinin tekfir edilmesi artık belirli şartlara bağlanmıştır. Bu şartlar şöyle özetlenebilir.

1-) Kişinin akıl baliğ olması yani çocukluk evresini tamamlamış aklını sağlıklı kullanabilmesi çağına gelmiş olmasıdır.
2-) kişinin melekelerini tam olarak kullanabilmesidir. Yani deli (mecnun) yada beyin hastalıklarından kusurlu olmaması gerekmektedir.

3-) Kişinin ikrah altında olmamasıdır. Yani can tehlikesi olmaması gerekmektedir. Eğer kişinin canına kasıt var ise kişi o anki durumu savuşturmak için şirk veya küfür sözü söyleyebilir.Ancak küfür ve şirk olan ameli yada sözü daimi bir şekilde devam ettirmesi o kişinin ikrah durumunu bozmuş olduğu anlamına gelir.

Örneğin: Şirk küfür günah amellerde süreklilik olmaz. Kişi nefsine mağlup gelerek zina hırsızlık şarap vs. haramlara işleyebilir bu haramları genelleştirip karakter haline getirmedikçe ve helal saymadığı müddetçe o kişi tekfir edilmez. Şirk ve küfür amellerde aynen böyledir. Kişi şirk ve küfür işlediğini sezdiği andan itibaren derhal tevbe edip onu terk etmelidir.

4-) hüccetin hasıl olması. Yani kişinin tekfir edilebilmesi için hayatında şirk ve küfür amelinin çok açık bariz bir şekilde gözükmesidir. Bu gözükme ancak zahire göre olmalıdır. Kişileri zan ile yada o konunun şirk yada küfür olup olmadığı ihtilaflı bir konu olduğu halde o konuyu kati kabul ederek tekfir etmek yanlıştır.
Eğer işlenen fiil şirk ve küfür bir amel ise bunu işleyen (fail) bunu küfür olarak kast etmemişse olsa bile yinede tekfir edilmesi gerekmektedir.

Ziyaeddin el-Kudsi

‎"Allah ve rasulünün kafir ve müşrik olarak vasıflandırdığı kişileri müslüman olarak kabul etmek veya onların küfründe ve şirkinde şüphe etmek veya onları tekfir etmeye yanaşmamak Allah ve rasulünün hükmüne karşı çıkmak olacağından böyle düşünen kimse küfre girer." (İşte Tevhid - sf: 49)

Abdurrahman b. Hasan:

“Rasuller, kendilerine uyanların tümüne bütün müşriklerden uzak kalmalarını, onlarla ilgi ve bağlarını koparmalarını, onları tekfir etmelerini istemişlerdir.” (Fethu’l-Mecid ala Şerhu Kitabi’t-Tevhid)


Ebu Hanife'ye "Bir kimse kafiri kafir olarak bilmem derse?" diye soran kişiye,

"O kafir gibidir" cevabını vermiştir. (Ebu Hanife'nin Beş Eseri - sf: 40)

Ebu Hanife bir başka yerde şöyle dedi:

Said b. Müseyyeb'den bana ulaştığına göre, kafirleri bulundukları mevkie indirmeyen onlar gibidir" (Ebu Hanife'nin Beş Eseri - sf: 43)

Kaadı İyaz:

“Hıristiyan ve Yahudilerden, İslam dininden ayrılanlardan birini tekfir etmeyenler veya onları tekfir etmekte sûküt edenler veyahud şüphe edenlerin hepsi kafir olduğuna dair icma vardır.” (Şifa-i Şerif – sf: 703)

Süleyman b. Abdullah:

“Allah'ın Kitabında ve Rasulü'nün Sünnetinde kafirlerin tekfir edilmesinin şart olduğu açıklanmıştır. Bundan sonra hala onları tekfir etmeyenleri tekfir etme konusunda tereddüt ederse, alimlerin icmaıyla kafir olur. Çünkü; küfrü açık olan kimsenin küfründen şüphe etmek küfürdür.” (el-Vela ve el-Bera – sf: 67)

Muhammed b. Abdulvahhab:

‎"Kim müşrikleri tekfir etmez veya onların küfürlerinde şüphe duyarsa ya da onların yolunun doğru olduğunu kabul ederse kâfir olur." (Tevhid Risaleleri - sf: 48)

İbn Teymiyye Mumtehine 4 ayeti hakkında şunları söylemektedir.

“Burada yüce Allah, müşrikler tek ve ortaksız Allah’a iman edinceye kadar, onlara karşı düşmanlıklarını ve nefretlerini ortaya koyan İbrahim ve beraberindekilerin mü’minler tarafından örnek alınmasını emrediyor. Şimdi bu emir nerede, iyiye iyi ve kötüye de kötü demeyenlerin çarpık anlayışları nerede!..” (İbn Teymiyye Külliyatı – c: 8, sf: 357)

Şeyh Hamd b. Ali b. Atik:

"Yüce Allah müşriklere düşmanlık göstermeyi vacip kılmış, onlarla bağları kesmeyi ve onları tekfir etmeyi emretmiştir." (Mürted ve Müşriklerle Dostluktan Kurtulmaının Yolu - sf: 55, 56)

"Muhammed b. Abdu'l Vehhab şöyle diyor:

"Bir takım kimseler de yalnızca Allah'a (c.c.) ibadet ettikleri halde, müşrikleri tekfir etmiyor ve onlara düşmanlık beslemiyorlar."

Şurası bilinen bir gerçektir ki, müşrikleri tekfir etmeyen bir kimse tevhidi bilmiyor ve yaşamıyor demektir. Çünkü tevhid; ancak, müşrikleri ve tağutu tekfir etmekle gerçekleşir." (Süleyman b. Abdullah / el-Vela ve el-Bera - sf: 35)Şeyh Abdurrahman b. Hasen'in, İnsanı İslâm dîninden çıkaran şeyler nedir? sorusuna verdiği cevaplardan biriside şudur:

"Müşrikleri tekfir etmemek ve onları kâfir olduklarında şüphe etmek veya onların doğru yolda olduklarına inanmak." (Tevhidi İnanç - sf: 80)

Kuranda müşrik kavramına baktığımız zaman Allah ile birlikte başka İlahların ve Rablerinde ortak kabul edildiğini görmketyiz. Günümüzde "LA ilahe" manasını bilerek ve hayatına aktararak gerçekleştirmemiş tağutu tüm yönleriyle red etmemiş insanların "illallah" demiş olmaları hiç bir şey ifade etmediği gibi kişiye müslüman da yapmaz.

Kişilerin namaz kılmaları veya tesettür takmaları asla onların müslüman olduğu anlamına gelmez. Bu nişaneler nübüvet döneminde islam dininin birer işareti sembolu idiler.Fakat günümüzde bu nişaneler artık nübüvet dönemndeki gibi değildirler.

Onun için dinin asıllarından biride kim tevhid akidesi üzerinedir kim şirk akidesi üzreredir tespiti zorunludur. Bunun tespiti yapılmadığı takdirde tevhid akidesinin gerçek manada hayata aktarılması mümkün değildir.


"lailaheillallah" sözü safların netleşmesi tarafın belli olması taraf olmayanların tamamının red edilmesi ile sonuçalanabilir. Bunun nedeni şudur islam dini günlük yaşanan muemalat dinidir.

Başında yada kalbinde yada yaşantısında başka ilahlara yer verenler asla müslüman sayılmayacakları gibi onlarla dostluk vela kestiklerini yeme cenaze namazlarını kılma müslümanların mezarlıklarına defin etme gibi muamelatların yapılmasıda tevhid akidesini bozar.

Allah'ın rasulu (sav) kendi kavmine şöyle dedi. Ben size bir kelime öğreteceğim sizler bu kelimeyi söylediğinizde tüm dünya sizlere boyun eğecektir. Onun kavmi o halde bu kelime nedir diye sordular Allah'ın rasulu " lailaheillallah" deyiniz buyurdu. Fakat kavmi bu kelimeyi söylemekten imtina etti.

Çünkü onlar yani putperest araplar bu kelimenin anlamını çok iyi biliyorlardı. Bu kelimeyi söylediklerinde kendi babalarını kendi atalarını kendi putlarını red etmelerini greketiğini çok iyi biliyorlarlardı.

Günümüzde ise bu kelimeyi söylemek ile herhangi bir kelimeyi söylemek arasında bir fark yoktur......

Kişi "lailaheillallah" dediğinde bu kelime onu tağuti düşüncelerden müslüman olmayan toplumlardan ötekileştirmiyorsa bu kelimeyi, diliyle söylemiş olamsı ona hiçbir fayda sağlamaz<.

*

Çevrimdışı maxpayna

 • *
 • 5131
  • depo
Ynt: KENDİLERİNİ, TEVHİD EHLİ ZANNEDENLERİN BAŞLICA KÜFÜRLERİ
« Yanıtla #3 : 03 Haziran 2011, 02:38:32 ÖS 14 »
Alıntı
müslümanlardan
...örneğin haluk gümüştabaktaki ,kurana yaklaşım ve HALKIN İDARE KONUSUNDADA DEMOKRATİK LAİK KEMALİST REJİMİ HAK GÖRMESİ ONUN KAFİR [MÜŞRİK] OLMASINA YETİYOR şimdi siz bu konuda bir çok tespitlerinizden sonra HALUK GÜMÜŞ TABAK VB İTİKADDE SAPMASI OLANLAR BEN MÜSLÜMANIM DİYORSALAR SİZDE EVET BEN BUNLARI MÜSLÜMAN GÖRÜYORUM DEMENİZ SİZİNDE ,ALLAHIN HÜKMÜNE KARŞI ÇIKMIŞ OLMANIZA DELİL DEĞİL MİDİR.küfrü açık olan ve Allahın hükmüyle hükmetmeyenleri ki bu sadece bi örnek KAFİR GÖRMEYENLER KURANIN HÜKMÜNÜ BENİMSEMEYİP KENDİ DUYGULARINI DÜŞÜNCELERİNİ KURANIN VAHİYSİNİN ÖNÜNE ÇIKARMIŞ VE KİŞİ KENDİ DÜŞÜNCESİNİ TAĞUT EDİNMİŞ OLMAZ MI...VERECEĞİM ŞU YAZILARI Bİ OKUYUN ve eleştirilerinizi yapın yanlışlarımızı Allahın yardımıylada görmeye çalışalım....

bismillah...  ^-^
vay babam vay kardeşim (sen onaylamasanda henüz öyle düşünüyorum)
sen haluk abiyi paketledin attın dinin dışına şimdi beni pakete oturttun sarmaya başlıyorsun.
şu yalan dünyada aşırı radikal damgasını yedik de tam tersi yönde (küfür) damga yiyeceğimiz aklımıza gelmemişti vesselam  :D 
(ozanca gel gör halimi bana bunu derlerse seni kazığa oturturlar)  :D

neyse kardeş konuya dönelim. mesajını okudum ama hem zaman olarak müsait değildim hem de hastamıyım alerji mi agzım burnum dagıldı ve de iş yogunlugu cevap verme imkanını elde edemedim. zaten üzerine düşündüğüm birikimim olan bir konu değil o yüzden ha deyince bişeyler dökülmüyor ama yine de nacizane fikirlerimi sunacagım inşallah...


Alıntı
müslümanlardan
tekfir tarafını belli ettirmek kafirlerin tarafının ortaya çıkmasını sağlamaktadır. İslam saf tutmak saflarını belli ettirmek kafirlerden ayrışmaktır buda ancak Müslüman olmayanı tanımlamakla mümkündür.

tekfir kavramını  böyle tanımlamışsın ama ben net olarak böyle olmadığını düşünüyorum. zaten çok muğlak bir tarif değil manipüleye açık bir tanımdır bu senin paylaştığın.

en genel ve bilinen tekfir tanımı şöyledir;

tekfir :  Bir müslümanı veya müslüman kabul edilen bir kimseyi küfre nisbet etmek; küfre girdiğini söylemek.

yani kişi müslümanım diyor ve  müslüman biliniyor. ama islamın bazı emir ve nehiylerini bilerek redd ettiği için küfre giriyor bu nedenle bu kişinin bile isteye küfre girdiği (tekfir edildiği) söylenebilir.

kafir zaten islamı (ve ana umdelerini) kalben ve dil ile kabul etmeyen inanmayan ve karşı çıkan kişi sıfatıdır. bu kişi zaten müslüman olmadığını kabul ve ilan etmektedir. bu nedenle kafir sıfatını kazanmaktadır. tekfir etmeye gerek yoktur.

tekfiri bir nevi islam dairesi dışına atmak olarak tanımlarsak kafir zaten bu dairenin dışındadır atmaya ne hacet.
islam dairesi içinde olanlara müslüman denileceği için tekfir kendini islam dairesi içinde gören bilen kabul eden inanan kişiler için geçerli olabilir.

bir de islam dairesi içinde olup, aslında inanmayan ama inanmış gibi görünen dil ile müslüman olduğunu iddia eden kişiler vardır onlar da münafıktır. adamın kalbi/ruhu/inancı islam dairesi dışında ama her ne sebepten olursa artık kişi dil ile müslüman olduğunu iddia ediyor ve müslümanca yaşıyor görünmeye çalışıyor.

eğer tekfiri bu anlam ile bilir isek verdiğin ayetlerin tekfir kavramı ile hiç alakasının olmadığını görebilirsin inşallah.
verdiğin ayetler küfür ehlinin tasvir etmektedir ki zaten kafirdirler.

kafire kafir demek tekfir değildir  durum tespitidir.

kafir = kafir. elmaya elma denir armuta armut denilir gibi birşey bu. kafir zaten kafirdir. bu ayetler kafire kafir deyin diye emir vermiyor. adamların sıfatı zaten kafir.
kısa kesiyorum gitmem lazım. inşallah birlikte gerçeğe ulaşırız...

MUSTAFA İSLAMOĞLU'NDAN TEKFİR MESELESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İSLAMOĞLU-2 TIKLAYINIZ

AHMED KALKAN DAN TEKFİR MESELESİ İÇİN TIKLAYINIZ


Ynt: KENDİLERİNİ, TEVHİD EHLİ ZANNEDENLERİN BAŞLICA KÜFÜRLERİ
« Yanıtla #4 : 04 Haziran 2011, 01:28:26 ÖS 13 »
İSLAMOĞLU-2 TIKLAYINIZ

MAXPAYNADAN ALINTI....

CEVABIM....Güzel arkadaşım,yukarda bu konu hakkında NEDEN TEKFİR YAPILMASI GEREKTİĞİNİ ALLAH RASULUNUN PRATİKLERİNDENDE,KURANIN AYETLERİYLEDE GÜCÜM NİSPETİNCE AÇIKLAMAYA ÇALIŞTIM VE HALENDE DEVAM EDECEM İNŞAALLAH,ben isterdim ki sizde araştırmalarınızla birlikte bi kaç satırda siz yazıp birlikte ilerleseydik....

verdiğiniz islam oğluyla ilgili BİRİNCİ LİNK AÇILMADI,İKİNCİYİDE İZLEDİM VE BİR KAÇ CÜMLE YAZAYIM RABBİMİZ YARDIM ETSİN DOĞRUYU BULMA ÇABAMIZA VE BİZİ DOĞRU YOLA ULAŞTIRIP NİMET VERDİĞİ MÜSLÜMANLARIN YOLLARINA İLETSİN....

Şimdi bakın islam oğlu O KADAR ŞİRK AMELİ İÇERİSNDE OLANLARDA BİZİM KARDEŞİMİZDİR DİYOR gel kurana soralım KURAN BİZE KARDEŞLERİMİZ KİM SÖYLESİN VAHİYSİYLE...

MÜMİNLER ANCAK KARDEŞTİR...hucurat süresi 10..şimdi maxpayna arkadaşım MÜŞRİKLERİ MÜMİN KABUL EDEBİLİR MİYİZ Kİ KARDEŞ OLSUNLAR..

Ayrıca bakın,bizler müşrikleri tekfir etmesek ONLARDA KENDİLERİNİ MÜMİN zannedip ,kendilerindekinide değiştirmeye yönelmiyecektirler ,örneğin hastalıklardan bazılaro hepatit gibi olanlar gizli virustür ve bunun teşhisi erken konulmayınca kişi biranda ERİMEYE BAŞLAR VE ARTIKTA TOPARLANAMAZ...TEKFİR TEŞHİS TİRDE AYRICA..
Rabbimiz peygambereimize bi ayetinde EĞER SEN ŞİRK KOŞMUŞ OLSAYDIN AMELLERİNDE KUŞ KAPIYOR GİBİ OLURDU VE ZAY OLURDU diye beyan ediyor,peyganbere verilmeyen bi insiyatif bize mi verilecek..

öRNEĞİN SİZ VE BENİMDE ORTAK Bİ teşhisimiz OYKULLANMANIN Bİ ŞİRK OLDUĞUDUR VE BU DA kişiyi müşrik etmez mi...peki biz kalkıp bu kişiye yaptığı amelden dolayı Allahın tağutu ed edmekle ilgili hükmlerini ihlal ettiği halde müşriğe YOK SEN MÜSLÜMANSIN DERSEK,ALLAHIN,hükmüne karşı çıkmış olmaz mıyız veya siz diyorsunuz ya Bİ KİŞİ NE TÜR AMELDE OLURSA OLSUN YANİ AMELİ OY KULLANMAK OLSADA KİŞİ BEN MÜSLÜMANIM DERSE ,BEN ONA MÜSLÜMAN SIN DERİM,sizce siz bu yönde düşünüyorsanız o zaman SİZDE GİDİN OY KULLANIN Bİ PARTİYİ SEÇİN VE SİZDE MÜSLÜMANSINIZ NİYE KENDİNİZİ OY KULLANMAKTAN ALI KOYUYORSUNUZ..Bakın islam oğlu OY KULLANMAYA CEVAZ VERİYOR İSLAM OĞLU TABİKİ BÖYLE AÇIKLAMA YAPACAK,islam oğluda fetullah hoca gibi bi anlayışa yakın birisidir arkadaşım..vebakın siz oykullanlara karşı nasıl mücadele ediyorsunuz çünkü bu amel sizin için şirk ama islam oğlu için değil,ve islam oğlu kullanmayanıda ZALİMLİKLE SUÇLUYOR,yani siz islam oğluna göre Oy kullanmıyarak ZALİMSİNİZ...ZALİMİN KURANDAKİ KARŞILIĞIDA, adil olmadığı için kişi Allahın hükmüyle sadece adillik olduğu için zalim olanda allahın hükmüyle hükmetmediği için  KAFİRDİR,MAİDE SÜRESİ NE BAKIN BU KONUDA ZALİMLİK KONUSUNDA...

Kısacası siz islam oğlunu tekfir edmesenizde islam oğlu sizi OY KULLANMADIĞINIZ İÇİN ZALİM[KAFİRLİKLE] ZATEN TEKFİR EDİYOR..

AHMED KALKANIN VİDEOSUNUDA DİNLEYİP ONUNDA NASIL BİR ÖNCE SÖYLEDİĞİNİ BİR SONRKİYLE ÇELİŞTİĞİNİ VE HİÇ BİR MESNEDE DAYANMADIĞINI ANLATACAM İNŞAALLAH..Şimdi kısa bi örnek vereyim daha sonra inşaallah daha detaylı değerlendiririz ama sizde bi dah dinleyin bakın nasıl çelişip kemküm ediyor ,,,öRNEĞİN AHMED KALKAN OY KULLANMANIN ŞİRK OLDUĞUNU SÖYLÜYOR VE ŞİRK AMELİDE KİŞİYİ MÜŞRİK EDER  DİYOR DAHA SONRADA yönetilen  halk ile idarecileri ayırıyor,demokraiye şirk diyor kendisi ama bunu başkası için olmaya bilir diyor,PEKİ MAXPAYNA ARKADAŞIM ALLAH AHMED KALKANA AYRI Bİ VAHİY,DİĞERLERİNEDE AYRI Bİ VAHİY DİNİ OLAN İSLAMIMI İNDİR MİŞKİ BİRİ İÇİN SAPIKLIK OLAN DİĞERİ İÇİN SAPIKLIK OLMASIN...Bakara süresi 256,257 bütün insanlara yönelik midir yoksa SADECE BİR KISIM İNSANLARA MI..Ve Allah başındakilere uyanlara ve ayrıca DİN ADAMLARINI RAHİP LERİNİ HAHAMLARINI HOCALARINI RAB EDİNENLERİ VE BUNLARIN YANLIŞLARINA UYUP YANLIŞTA DEBELENENLERİN HER İKİ GURUBUDA AYIRIYOR MU YOKSA kuranın beyanında olduğu gibi HER İKİSİNİDE CEHENNEME Mİ ATIYOR,Biraz düşünelim değil mi...ve allah rasulu tevbe 31 ayetin nuzulunda olduğu gibi adıy bin hatemi veya isim karıştırıyorum veild bin muğireyi TEKFİR EDMİYOR MU...Biraz düşünelim güzel arkadaşım...tekfiri böyle anlıyacaz ...

NOT..Gi rişteki [ozanca] arkadaşla aranızda geçen bi diyaluğun üstüne galiba biraz deyinmişsiniz arkadaşım KINAYICILAR HEP OLACAK,VE ŞU AN SİZİNLE GERÇEĞİ BULMAYA ÇALIŞIYORUZ RABBİMİZİNDE YARDIMIYLA,,İNŞAALLAH..RADİKAL,HARİCİ,TEKFİRCİ,BUNLAR RASULLERİN DÖNEMİNDEDE ONLARA SÖYLENMİŞ VE RASULULLAHA FİTNECİ DEMİŞLER BUDA DOĞRUDUR İSLAMIN GERÇEKLERİ BABA VE OĞULU BEDİRDE KARŞI KARŞIYA GETİRMİŞ ANNE VE OĞULLARI AYIR MIŞ....VE ANNE BABALARINI KAZANANLARDA BÖYLE KAZANMIŞLARDIR SAFLARINI NETLEŞTİREREK...

*

Çevrimdışı maxpayna

 • *
 • 5131
  • depo
Ynt: KENDİLERİNİ, TEVHİD EHLİ ZANNEDENLERİN BAŞLICA KÜFÜRLERİ
« Yanıtla #5 : 04 Haziran 2011, 11:52:30 ÖS 23 »

sayın müslümanlardan;

tekfir kavramının tanımı hakkında mutabıkmıyız ?
önce burasını netleştirelim. kavramı farklı tanımlar isek farklı düşünmemiz normal.

ben müslümanım diyen (ve hatta müslümanca yaşamaya çalışan) bir kimseye hayır müslüman değilsin demek tekfirdir. benim tekfir tanımım bu.

bu tanıma göre de ne kuranda, ne peygamberimizde böyle bir uygulama ve söylem göremiyorum.


Ynt: KENDİLERİNİ, TEVHİD EHLİ ZANNEDENLERİN BAŞLICA KÜFÜRLERİ
« Yanıtla #6 : 05 Haziran 2011, 10:00:49 ÖÖ 10 »

sayın müslümanlardan;

tekfir kavramının tanımı hakkında mutabıkmıyız ?
önce burasını netleştirelim. kavramı farklı tanımlar isek farklı düşünmemiz normal.MAXPAYNADAN ALINTI..
cevabım...benim tekfirin ne şekilde yapılması gerektiği hakında kurandan ve rasulullahtan verdiğim örnekler şeklinde TEKFİR YAPILIR KANAATİNDEYİM TEKFİRDE ÖYLEDİR....SİZE SORUM ŞU  TEVHİDİ BİLİNCTE OLAN Yani kuran ve rasulullahın pratiğinde olduğu gibi bi tavır TAKINMASI GEREKMİYOR MU[yukardaki paylaşımlarımda verdiğim ayet ve rasulullahın örneklerinden ve alimlerin bu yöndeki görüşleri hakkında ne düşünüyorsunuz veya şöyle SORAYIM SİZ VERDİĞİM KONU HAKKINDAKİ,ayetlerden,rasulullahın örnek tavırlarından,ve verdiğim alimlerin görüşlerinden ne anlıyorsunuz ve bunlar HAKKINDA Bİ REDDİYE VEYA ŞURDA YANILMIŞLARDIR ASLINDA BÖYLE OLMASI LAZIM DİYEREK Bİ TAFSİYEDE BULUNA BİLİRMİSİNİZ...
 
ben müslümanım diyen (ve hatta müslümanca yaşamaya çalışan) bir kimseye hayır müslüman değilsin demek tekfirdir. benim tekfir tanımım bu. MAXPAYNADAN ALINTI..

CEVAB...
BU TÜR KİŞİLERİN HAYATLARINDA ŞİRK AMELİ VARSADA MÜSLÜMAN MI LAR......

bu tanıma göre de ne kuranda, ne peygamberimizde böyle bir uygulama ve söylem göremiyorum. MAXPAYNADAN ALINTI..

Allah peygambere şirk katsaydın AMELİN KUŞ KAPIYOR GİBİ OLUYORDU demiyor mu..VE ŞU AYETLER SİZCE BİZE NE BEYAN EDİYOR.

Allah a ortak koşmak,BÜTÜN AMELLERİ BOŞA ÇIKARIR..[6-.88]

Sana ve senden  öncekilere  şöyle vahyedildi,Andolsun,eğer Allah a ortak koşarsan AMELİN BOŞA ÇIKAR VE ZİYANA UĞRAYANLARDAN OLURSUN..[ 39-65]

31- Allah'ı birleyen (Hanif)ler olarak, O'na (hiçbir) ortak koşmaksızın. Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki o gökten düşmüş de onu bir kuş kapıvermiş veya rüzgar onu ıssız bir yere sürükleyip atmış gibidir.[22-31]

ŞİMDİ ARKADAŞIM ALLAH AMELDEN ÖNCEKİ HALİNİZİ HALİS BİR ŞEKİLDE DÜZELTİN YOKSA MÜŞRİK OLARAK YAPACAĞINIZ AMELLERİNİZDE SİZDE ZAY OLURSUNUZ DİYOR VERDİĞİNİZ İSLAMOĞLU VİDEOSUNDA İSLAM OĞLU YOK YOK DİYOR BUNLAR KARDEŞİMİZDİR DİYOR SORULAN SORU MÜŞRİK,ŞİRK AMELLERİ İÇİNDE OLANLAR HAKKINDA OLMASINA RAĞMEN...

Ama müslümanlar müslümanlarla KARDEŞTİR HUCURAT  10 AYETİNDEDE DİĞER AYETLERDE BU YÖNDE DEĞİLMİ DİR VE ARKADAŞIM BAKIN müslüman olmak için hakkı ve batılı ap açık ayırd edebilme şartıda vardır..mürselat 4..hakkı batıldan ap açık bir şekilde AYIR EDENE, VE CİN SÜRESİ 14 TEDE DMÜSLÜMAN DOĞRUYU ARAŞTIRIP BULANDIR BEYANLARI VAR..

KISACASI BU AYIRIMI YAPAMASSAK MÜSLÜMAN OLABİLİRMİYİZ MÜŞRİĞİ MÜSLÜMAN GÖRENDE ALLAHIN VE RASULULUN SÜNNETİNE AYKIRI DAVRANMIŞ ALLAHIN HÜKMÜYLE HÜKMETMEMİŞ OLMAZ MI..İşte günümüzdeki ahmed kalkan ve mustafa islam oğlu gibi alimlerde bu ayırımı yapmadıkları için Allahın hükmünden çıkmış oluyorlar bende yaklaşık altı yedi ay önce karşılaştığımbi MÜSLÜMAN KARDEŞİN AÇIKLAMALRINDAN sonra bu eksikliğimin farkına vardım rabbimizin yardımıyla ve sizinde haluk gümüştabakla yazdığınız yazıdan sonra sizekarşı hayrete düştüm vallahi ve bu konuy açtım ki doğruya ulaşalım rabbim bizi doğruyu bulmada yardım etsin ve nimet verdiklerinin yollarına ulaştırsın....


*

Çevrimdışı maxpayna

 • *
 • 5131
  • depo
Ynt: KENDİLERİNİ, TEVHİD EHLİ ZANNEDENLERİN BAŞLICA KÜFÜRLERİ
« Yanıtla #7 : 05 Haziran 2011, 12:02:59 ÖS 12 »
Alıntı
müslümanlardan

BU TÜR KİŞİLERİN HAYATLARINDA ŞİRK AMELİ VARSADA MÜSLÜMAN MI LAR......


öncelikle arkadaşım amelin açık şirk olduğu belli mi ? kişinin yaptığı işin şirk olduğunun bilincinde mi ? sen ben biz şahsa hakkı tavsiye edip amelinin şirk olduğunu beyan ettik mi ? gibi gibi gib çok detaya girmeyeyim ama;

şimdi ne kitaptan ne resulun hayatından ben müslümanım deyip müslümanca yaşamaya çalışan kişiye hayır sen müslüman değilsin diye tekfir etmek görülmemiştir. ( daha doğrusu ben görülmediğini iddia ediyorum)

allah müşrikleri tasvir eder, onların hal ve davranışlarını duygu ve düşüncelerini anlatır ve sonlarının kötü olduğu bildirir.
müşrik bir insan çok da hayır işleyebilir ama hayatının genelini ve inancını müşrik temellere dayandırdığı için hayırları boşa gitmiştir ve kimliği kişiliği müşriktir.

müslüman bir insan islamca yaşamak için gayret etmiştir ama bilerek/bilmeyerek günah işlemiştir ve belki de şirke girmiştir.
ama bu şirke giriş hayatının % 10 bölümü bile kapsamayacak kadar küçük bir bölümdür. ama kişi müşrik yaşam biçimini benimsememiştir ve tam tersi allahı razı etmek istemektedir. bu insan tipi ile bir önceki müşrik insan tipini bir tutamazsın.


kişinin hayatının % 80'inde islam % 20'sinde şirk var ise ve kişi müslümanım diye tanımlıyorsa kendisini
bize düşen onu günahkarda olsa şirke bulaşmış da olsa müslüman bilmektir.

ama onu yargılamak allahın işidir. müslüman bildik diye cennete alınacak diyemeyiz. allah ahirette senin dediğin gibi % 20 lik şirki yüzünden % 80 islamii yaşamını çizecek cehenneme atacak. ama bu yargı allaha aitttir ve allah bile ahirette yargılayacaktır. bu dünyada bizler değil.

mustafa islamoğlunu ahmet kalkanı bile tekfir ettin ise; kim kaldı müslüman ?
böyle tekfir zihniyeti ile islamı kime nasıl teblig ve davet çalışması yapacagız ?
düşününüz peygamberimiz bir kişiyi kazanmak için ne kadar gayret ederken tam tersini yaptığını...

belki de şu konuyu da ele almalıyız;
hangi eylemler şirktir hangileri değildir....
ben oy kullanma eylemine hep karşı oldum dilim döndüğünce anlattım.
ama asla oy vermek şirktir demedim demiyorum demem.
belki kırılma noktası burasıdır. ne dersin ?Ynt: KENDİLERİNİ, TEVHİD EHLİ ZANNEDENLERİN BAŞLICA KÜFÜRLERİ
« Yanıtla #8 : 05 Haziran 2011, 09:56:53 ÖS 21 »
öncelikle arkadaşım amelin açık şirk olduğu belli mi ? kişinin yaptığı işin şirk olduğunun bilincinde mi ? sen ben biz şahsa hakkı tavsiye edip amelinin şirk olduğunu beyan ettik mi ? gibi gibi gib çok detaya girmeyeyim ama;
...

CEVABIM..SİZCE KURAN YANİ VAHİY VE AKIL NEDEN İNSANLARA VERİLMİŞTİR...Akıl tek başına karanlıktayken vahiy akıla yön verip,KARANLIKTAN NURA ÇIKARAN DEĞİL MİDİR..[Bakara 256........Şüphesiz, doğruluk (rüşd) sapıklıktan apaçık ayrılmıştır.257...... Onları karanlıklardan nura çıkarır; .....mürselat 4....hakkı batıldan ap açık ayırd edene......


şimdide bu ayetlerin ışığında MÜSLÜMANIN TARİFİNE BAKALIM KURANDA.....CİN SÜRESİ 14.....Müslüman doğruyu araştırıp BULANDIR....ZÜMMER 18.. Ki onlar, sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir ve onlar, temiz akıl sahipleridir.....Şimdi sayın arkadaşım doğruyu,sapıklıktan ayıran VAHİY[KURAN] ve bunuda kavrama organı olan AKIL verilmiş her insan CİN SÜRESİ 14 göre araştırırsa doğruyu Allahın yardımıyla bulur ve teslim oluncada MÜSLÜMAN OLUR..Yok siz bana diyorsunuz ki BUNLAR AMELİN ŞİRK OLDUĞUNU BİLİYORLAR MI O ZAMAN BU SORUYU KURANA SORALIM,Bi insan ben hem kuranı kabul ediyorum hemde BİLMİYORUM DİYE BİLİR Mİ....ENAM SÜRESİ...

156- "Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi, biz ise onların ders gördüklerinden habersizlerdik" dememeniz;

157- Ya da: "Kitap bize de indirilseydi, elbette onlardan daha çok doğru yolda olurduk" dememeniz (için) işte size Rabbinizden apaçık bir belge, bir hidayet ve bir rahmet gelmiştir. Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve (insanları) ondan alıkoyup-çevirenden daha zalim kimdir? Ayetlerimizden alıkoyup-çevirenlere, bu 'engelleme ve çevirmelerinden' dolayı pek çetin bir azapla karşılık vereceğiz.ŞİMDİ SAYIN ABİM YUKARDAKİ AYET MAHŞERİ ÖNÜMÜZE AÇIYOR ZATEN BİRİLERİ BİZ BİLMİYORDUK BU AMELLER ŞİRK DİDİYECEKLER ZATEN AMA RABBİMİZ KURANIN BEYANINI SUNACAKTIR YANİ BEN BİLMİYORDUM HABERSİZDİM GİBİ MAZARETLER KABUL OLUNMUYACAK......ve insanlara sor siz BİLMEDİĞİNİZ BİR ŞEYİ KABUL EDERMİSİNİZ HİÇ KİMSE EVET DEMİYECEK.......

şimdi ne kitaptan ne resulun hayatından ben müslümanım deyip müslümanca yaşamaya çalışan kişiye hayır sen müslüman değilsin diye tekfir etmek görülmemiştir. ( daha doğrusu ben görülmediğini iddia ediyorum)
...

CEVABIM...

MÜSLÜMANIN HAYATINDA ŞİRK OLMAZ ARKADAŞIM OLURSA MÜSLÜMAN DEĞİL MÜŞRİK OLUR,Çünkü kuran HAKKI VE BATILI AP AÇIK AYIRT ETMİŞTİR.Müslüman derken HALKIN TANIMINA GÖRE Mİ ,YOKSA HAKKIN TANIMINA GÖRE Mİ Bİ TANIM YAPILMALI Değil mi sayın abim....Allah haytında şirk olana müslüman diyor mu böyle bi iddanız mı var varsa buyrun mesnedinizi yazın İSLAM OĞLU HAYATINDA ŞİRK OLANLARDA KARDEŞİMİZDİR DİYOR VERDİĞİNİZ VİDEODA ,,Şanı yüce rabbimizde MÜMİNLER ANCAK KARDEŞ TİR DİYOR...Şimdi Allah ı mı dinliyelim,yoksa mustafa islamoğlunumu....BEN YUKARDAKİ PAYLAŞIMLARIMDA KAFİRE[MÜŞRİĞE] Müşrik demek Allahın ve rasulunun sünetidiri RASULULLAHIN PIRATİĞİ OLAN KURANLA AÇIKLAMIŞIM VARSA FARKLI Bİ GÖRÜŞÜN VEYA ORDA VERDİĞİM AYETLERİ VE RASULULLAHIN HADİSLERİNİ NASIL ANLAMAMIZ LAZIM ONU YAZIN......
allah müşrikleri tasvir eder, onların hal ve davranışlarını duygu ve düşüncelerini anlatır ve sonlarının kötü olduğu bildirir.
müşrik bir insan çok da hayır işleyebilir ama hayatının genelini ve inancını müşrik temellere dayandırdığı için hayırları boşa gitmiştir ve kimliği kişiliği müşriktir.


CEVABIM...BAKIN BURDA MUTABIKIZ VAHİYDE BUNU DİYOR ZATEN AKILLADA KAVRIYORUZ.......
müslüman bir insan islamca yaşamak için gayret etmiştir ama bilerek/bilmeyerek günah işlemiştir ve belki de şirke girmiştir.

...
CEVABIM...Bak sayın abim GÜNAH başka birşey şirk başka günah işlenip ve kişi bu günahı kuşanmamışsa YANİ GÜNAHI ONU KUŞATMAMIŞSA DEVAMLI YAPMAMIŞSA TÖVBE ETMİŞSE RABBİMİZ GÜNAHLARI AF EDECEĞİNİ SÖYLÜYOR ZATEN.Ama sorun günah değil MÜSLÜMAN OLAN ŞİRKLE ÖLMEZ....Bütün peygamberler yarabbi canımızı müslüman olarak al diye dua etmilerdir,ve bütün peygamberlerin mücadelesi ŞİRK,KÜFÜRLE DEĞİL Mİ DİR SAYIN ABİM...Ve yapılan bi amel ya hak yada batıldır ya Allah için yada şeytan ve dostları içindir ve bi müslümanın hayatının her anı Allah için olmalı değil midir....ENAM SÜRESİ ...

161- De ki: "Rabbim gerçekten beni doğru yola iletti, dimdik duran bir dine, İbrahim'in hanif (muvahhid) dinine… O, müşriklerden değildi."

162- De ki: "Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, HAYATIM[buda her anı] ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır."örneğin siz BELKİDE ŞİRKE GİRMİŞTİR DİYORSUNUZYA,Size soruyorum RABBİMİZ KURANDA şirki af etmiyeceğini beyan etmiyor mu....ama bu şirke giriş hayatının % 10 bölümü bile kapsamayacak kadar küçük bir bölümdür. ama kişi müşrik yaşam biçimini benimsememiştir ve tam tersi allahı razı etmek istemektedir. bu insan tipi ile bir önceki müşrik insan tipini bir tutamazsın.

...

CEVABIM..ABİCİĞİM ALLAH ADİLDİR BU ADELETİ HEM CENNETİ KATMANLAR,HEMDE CEHENNEMİ KATMANLAR HALİNDE YAPMIŞTIR VE ORDADA ADELETİ BU YÖNDE TECELLİ EDECEKTİR,Tabiki her kes aynı katlarda olmayacaktır ne cennette nede cehennemde,YALNIZ TEKRAR SORUYORUM  BIRAKIN YÜZDE 10 VARMI ELİNİZDE ALLAHIN ŞİRKİN YÜZDE 1 dahi AF EDECEĞİNE DAİR BİR BEYANI,ama bakın şirki AF ETMEYECEĞİ BEYANI VAR DEĞİL Mİ ....
...
kişinin hayatının % 80'inde islam % 20'sinde şirk var ise ve kişi müslümanım diye tanımlıyorsa kendisini
bize düşen onu günahkarda olsa şirke bulaşmış da olsa müslüman bilmektir.
...CEVABIM ....İLK BAŞTA ŞİRKTE OLANI MÜSLÜMAN BİLMEMİZ GEREKİRE DAİR Bİ DELİLİNİZ VAR MI UYDURMA HADİS DAHİ OLSA VAR MI...Arkadaış hiç bir peygamberin döneminde ona karşı gelen kendini BATIL GÖRMEMİŞ VE HEPSİNİNDE HAYATININ YÜZDE 100 BATILDA DEĞİL Dİ illaki vardı hayatlarında bi kaç insani iyilik....vE TEKRAR TEKRAR SORUYORUM ELİNİZDE ALLAHIN ŞİRKİN YÜZDE BİRİNİ DAHİ AF EDCEĞİNE DAİR Bİ BEYANINIZ VAR MI,HADİSTE OLSA OLUR İSTERSEN UYDURMA HADİS OLSUN BAK sayın arkadaşım ŞİRKİN AF EDİLECEĞİNE DAİR UYDURMA HADİS DAHİ YOKKEN SİZ NASIL BÖYLE ÖRNEKLER VERİYORSUNUZ inanın şu an sizin gibi tefkkürü ve yaklaşımı iyi olan biri için ya BU MAXPAYNA MI diyorum bu örnekleri veriyor ama maalesef evet siz siniz bu örnekleri veren...

...
ama onu yargılamak allahın işidir. müslüman bildik diye cennete alınacak diyemeyiz. allah ahirette senin dediğin gibi % 20 lik şirki yüzünden % 80 islamii yaşamını çizecek cehenneme atacak. ama bu yargı allaha aitttir ve allah bile ahirette yargılayacaktır. bu dünyada bizler değil.

...

CEVABIM ,,,BAK BURDADA MUTABIKIZ BEN KİMİ CEHENNEME ATALIM VEYA MALİK BEN VE SEN OLALIM MI DEDİM benim dediğim kişideki amel ŞİRKSE EVET BU ŞİRKTİR VE KİŞİDE BU AMELİ YÜZÜNDEN MÜŞRİKTİR, Bizim ayır etme işimiz bu kadar CEHENNEME VEYA CENNETE GÖNDERME İŞİNE BENDE OLDUM OLASI KARŞIYIM Ve bu yöndeki yaklaşımında takdire şayan ben tarikatehlikende bu tür uygulamaya açıklamalara karşıydım...
...
mustafa islamoğlunu ahmet kalkanı bile tekfir ettin ise; kim kaldı müslüman ?
böyle tekfir zihniyeti ile islamı kime nasıl teblig ve davet çalışması yapacagız ?
düşününüz peygamberimiz bir kişiyi kazanmak için ne kadar gayret ederken tam tersini yaptığını...
...CEVABIM...Arkadaşım kızma ama bu duygusal bi yaklaşım bu,bak yukardaki paylaşımlarımda, Allahın kitabında,rasulunun pratiğinde ve alimlerinde görüşlerinden onlarca bilgi paylaştım bu yönde O ZAMAN EBU HANİFE ALİM DEĞİL VE BAK KURANDADA PEYGAMBERDEDE MÜŞRİĞE MÜŞRİK DENİLMİŞTİR VE DEKİ LERLELE BAŞLAMIŞ AYETLER VE BU AYETLERİ PEYGAMBERLER HAVAYA MI DEMİŞLER BU ameli işleyen lere söylemişler..zuhruf süresi...

26- Hani İbrahim babasına ve kendi kavmine DEMİTİ Kİ: "Şüphesiz ben, sizin taptıklarınızdan uzağım."

27- "(Ancak) Beni yaratan başka. İşte O beni hidayete yöneltip-iletecektir."

28- Ve bunu (bu tevhid inancını) belki (insanlar Allah'a) dönerler diye ARDINDA (kendi soyunda) KALICI BİR KELİME OLARAK BIRAKTI.Sayın abim sizce rabbimiz bu ayetleri peygambere nasıl uygulattı biz nasıl bu gün güncelliğecez kuran evrenselya bu günede hitap ediyor ve bizde bunu BU GÜN NASIL ANLAYACAZ NASIL UYGULAYACAZ...

...
belki de şu konuyu da ele almalıyız;
hangi eylemler şirktir hangileri değildir....
ben oy kullanma eylemine hep karşı oldum dilim döndüğünce anlattım.
ama asla oy vermek şirktir demedim demiyorum demem.
belki kırılma noktası burasıdır. ne dersin ?
CEVABIM....Tamam arkadaşım ŞİRK DEĞİL NEDİR.............

*

Çevrimdışı maxpayna

 • *
 • 5131
  • depo
Ynt: KENDİLERİNİ, TEVHİD EHLİ ZANNEDENLERİN BAŞLICA KÜFÜRLERİ
« Yanıtla #9 : 06 Haziran 2011, 12:01:08 ÖÖ 00 »
Alıntı
müslümanlardan

örneğin siz BELKİDE ŞİRKE GİRMİŞTİR DİYORSUNUZYA,Size soruyorum RABBİMİZ KURANDA şirki af etmiyeceğini beyan etmiyor mu....

CEVABIM..ABİCİĞİM ALLAH ADİLDİR BU ADELETİ HEM CENNETİ KATMANLAR,HEMDE CEHENNEMİ KATMANLAR HALİNDE YAPMIŞTIR VE ORDADA ADELETİ BU YÖNDE TECELLİ EDECEKTİR,Tabiki her kes aynı katlarda olmayacaktır ne cennette nede cehennemde,YALNIZ TEKRAR SORUYORUM  BIRAKIN YÜZDE 10 VARMI ELİNİZDE ALLAHIN ŞİRKİN YÜZDE 1 dahi AF EDECEĞİNE DAİR BİR BEYANI,ama bakın şirki AF ETMEYECEĞİ BEYANI VAR DEĞİL Mİ ....


kardeş yordun beni valla :) azmine hayranım ama bakış açısında sorun var.
aff konusuna gelince;

“Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başka günahları istediği kimse için bağışlar. Kim Allah’a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır.” (Nisa, 4/116)

“ De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Zümer, 39/53)

bu iki ayeti nasıl değerlendirebiliriz.  TIKLAYINIZ

nasıl peygamber döneminde insanlar azılı müşrik iken sonradan vahye iman edince mümin oldularsa
günümüzde de insanlar şirke girse bile tövbe etme ihtimali son nefesine kadar vardır.
o yüzden son nefesine kadar insan dönebilir. tevbe edilmeyen bir şirk ile allahın huzuruna gidillirse allah bunu affetmeyeceğini belirtiyor...


Alıntı
müslümanlardan

Sayın abim sizce rabbimiz bu ayetleri peygambere nasıl uygulattı biz nasıl bu gün güncelliğecez kuran evrenselya bu günede hitap ediyor ve bizde bunu BU GÜN NASIL ANLAYACAZ NASIL UYGULAYACAZ...


peyamber döneminde iş kolay;
toplumun içinde allahın elinin üzerinde (mecazen) olduğu bir elçi var. o elçi gerçeği açıklıyor yanlışı uyarıyor. eğer elçi yanlış yapacak olursa onu da allah uyarıyor. bu yüzden dinen yanlış yapma % 1 ihtimal o da allah tarafından düzeltildigi için % 0 oluyor. günümüzde elçi yok dolayısı ile allahın müdahalesi de kalktı.

ama günümüzde kitap elimizde olmasına rağmen bir kitaptan her allahın kulu farklı anlıyor farklı sonuç çıkarıyor.
birinin ak dediğine öteki kara diyor ikisi de kurandan delil buluyor. işte ihtilaf da burada başlıyor.

arkadaşım illa birilerini tekfir etmek zorunda değiliz. allah bununla mükellef kılmamış bizleri.
bize düşen kitabı en iyi şekilde okuma anlama anlatma yaşama yaşatma.
baktın sana inanmıyorlar farklı düşünüyorlar allaha havale edeceksin onu da müslüman bileceksin ama ihtilaflı olduğun konuda ondan farklı düşünecek ve amel edeceksin. rabbimiz ahirette kimin doğru kimin yanlış olduğuna hüküm verecek.
o yanlış ise sen sana düşen uyarma görevini yerine getirdiğin için yırtacaksın gerisini o düşünsün. ama ya sen yanlış isen hem yanlışta olduğun için suçlu olacaksın hem de karşında doğruyu yapanı tekfir ettiğin için duble suçlu olacaksın.


Alıntı
müslümanlardan
..

ama asla oy vermek şirktir demedim demiyorum demem.

CEVABIM....Tamam arkadaşım ŞİRK DEĞİL NEDİR.............


buna net hüküm verebilmiş değilim güzel kardeşim.
oy vermek elinin pisliğe bulaşması demektir. ama bu pislik ya yıkanınca çıkabilecek türden basit bir kirdir ya da dokununca elini yakacak eritecek kadar kezzap pisliktir. her iki türlü de temizlenmezse allahın huzuruna kirli bir elle çıkılması muhtemel bir ayıptır. ama bu kirin vebali ne kadar büyüktür/küçüktür bilemiyorum.

kimine gören veren günaha girer
kimine göre vermeyen günaha girer
kimine göre de x partiye verilmezse günaha girer
sana göre de veren kafir olur.

böyle birbirine taban tabana zıt hükümlerin olduğu bir konuda nasıl kesin sonuca ulaşabilirsin ?
din mi çok karmaşık insanlar mı ?


Ynt: KENDİLERİNİ, TEVHİD EHLİ ZANNEDENLERİN BAŞLICA KÜFÜRLERİ
« Yanıtla #10 : 06 Haziran 2011, 02:35:13 ÖS 14 »
kardeş yordun beni valla  azmine hayranım ama bakış açısında sorun var.
aff konusuna gelince;

“Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başka günahları istediği kimse için bağışlar. Kim Allah’a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır.” (Nisa, 4/116)

“ De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Zümer, 39/53)

bu iki ayeti nasıl değerlendirebiliriz.  TIKLAYINIZ
...
CEVABIM...Verdiğiniz linki okudum ve zaten ölmeden önce kişi İŞLEDİĞİ ŞİRKLERE TÖVBE EDERSE TABİKİ ALLAH AF EDER yzadıklarımda ŞİRK AMELİNDE ÖLÜP AMA BUNUDA BİLMEDEN YAPANIN BİLMEDİĞİNİN MAZARET OLAMIYACAĞIYDI SAYIN ARKADAŞIM VE BENDE KİŞİ HEM KURANI KABUL EDEİP HEMDE AKIL verilmiş kişiyse bunun hiç bir mazareti olamıyacağıydı NEYSE KONU CEHALETİN MAZARET Mİ DEĞİL MİYE KAYMASIN Kİ BEN CEHALETİN MAZARET OLAMIYACAĞININ KANAATİNDEYİM...
...
nasıl peygamber döneminde insanlar azılı müşrik iken sonradan vahye iman edince mümin oldularsa
günümüzde de insanlar şirke girse bile tövbe etme ihtimali son nefesine kadar vardır.
o yüzden son nefesine kadar insan dönebilir. tevbe edilmeyen bir şirk ile allahın huzuruna gidillirse allah bunu affetmeyeceğini belirtiyor...
...
CEVABIM....Burdada hem fikiriz,ama Bİ KİŞİNİN HAYATINDA ŞİRK AMELİ VARSA VE BİZDE bunun farkına varmışsak ona söylemiyorsak bizde şu duruma düşmezmiyiz.....bakara SÜRESİ..
159- Gerçekten, apaçık belgelerden indirdiklerimizi ve insanlar için kitapta açıkladığımız hidayeti gizlemekte olanlar; işte onlara, hem Allah lanet birlikte ayaklarımın altına alıyorum....ha birinin AK DEDİĞİNE ÖBÜRÜ KARA DİYORSA VE BU ŞEY AK İSE KARA DİYEN YALAN SÖYLÜYORDUR,KARAYSA AK DİYEN YALAN SÖYLÜYOR ,çünkü bunu kavrayacak vahiy ve akılı rabbimiz bize vermiş ve ben geri zekalıda değilim ak olan şeye kara diyeni onaylayıp körükörüne yani vahiye kör olan olarak, evet bu karadır diyeyim ha geri zakalı olanlar desinler ak olana kara veya başka bir şey ve bunların kara dediği RABBİMİZ TARAFINDA AK OLARAK MUHKEM ŞEKİLDE BELİRTİLMİŞSE ONLAR BAĞIRA DURSUN,sorunda bu zaten ve bakın SİZ YUKARDA BANA SORUNLU BAKIŞ AÇISINDASINIZ DİYOR VE DAHA SONRA BÖYLE Bİ ÖRNEK VERİYORSANIZ sizce vicdanınıza sorun ve siz AK OLAN BİR ŞEYE KARA DESELERDE SİZ BU AK OLANA KARA DİYENLERE EVET BU KARADIR MI DERSİNİZ VE BU DAHA SORUNLU Bİ BAKIŞ DEĞİL Mİ .......
...
arkadaşım illa birilerini tekfir etmek zorunda değiliz. allah bununla mükellef kılmamış bizleri.
...
CEVABIM....Allah rasullerine MÜŞRİK[KAFİR] E KAFİR DEDİRTMİŞ VE BUNUDA KURANIN BİR ÇOK AYETLERİNDE YUKARDA VERDİM,,,Ey kafirler ben sizin taptığınıza tapmam sizde benim taptığıma tapmazsınız.......bu hitapları kuranda bulmak ,ZOR OLMASA GEREK..............Asıl sizin dedğinizi DEMEMİŞTİR SAYIN ABİM....
...
bize düşen kitabı en iyi şekilde okuma anlama anlatma yaşama yaşatma.
baktın sana inanmıyorlar farklı düşünüyorlar allaha havale edeceksin onu da müslüman bileceksin
...
CEVABIM....MÜŞRİĞİ [KAFİRİ] Mİ MÜSLÜMAN BİLECEZ ,Evet diyorsanız işte sorun bu o zaman Allahın hükmüyle hükmetmemiş ve kafir olmuş oluruz,,,yukardada ayetler rasulullahın hayatındaki pıratikler ve geçmiş dönem alimlerininde bir çok görüşünü verdim....................
 
...
ama ihtilaflı olduğun konuda ondan farklı düşünecek ve amel edeceksin. rabbimiz ahirette kimin doğru kimin yanlış olduğuna hüküm verecek.
o yanlış ise sen sana düşen uyarma görevini yerine getirdiğin için yırtacaksın gerisini o düşünsün. ama ya sen yanlış isen hem yanlışta olduğun için suçlu olacaksın hem de karşında doğruyu yapanı tekfir ettiğin için duble suçlu olacaksın.
...
CEVABIM....Konu ihtilaflı değilse ve kişiler bu konunun İHTİLAFLI OLDUĞUNU İDDA EDİYORSALAR VE MESNEDLERİDE YOKSA KURANIN MUHKEM OLARAK AÇIKLADIĞI Bİ KONU İSE İhtilaflı konudur diyenlerde HAKKI BATIL GÖRÜŞLERİYLE ÖRTMÜŞ VE HAKKI ÖRTENDE KAFİR DİR Ki kafirin manası ÖRTENDİR ve kafir olur.....ama konu gerçekten ihtilaflı ise,sizinle HEM FİKİRİM....Yalnıuz benim ve sizin aramızdaki konu MUHKEM müşriğe[kafire] kafir demek farz ayndır  diyorum ,Allahın ve rasulunun sünnetidir bunuda İLK YAZILARIMDA PAYLAŞTIM.siz ise hayır müşrik amelinde olanda müslümand kardeşimdir diyor sunuz...ve onlarda müslümandır diyorsunuz diğer yandanda MÜŞRİK OLARAK ÖLENİ ALALH AF ETMEZ DİYOR SUNUZ GERİ DÖNÜP YAZILARINIZA Bİ BAŞTAN BAKIN NASILDA KENDİNİZLE ÇELİŞİYORSUNUZ SAYIN ABİM...

...
buna net hüküm verebilmiş değilim güzel kardeşim.
oy vermek elinin pisliğe bulaşması demektir. ama bu pislik ya yıkanınca çıkabilecek türden basit bir kirdir ya da dokununca elini yakacak eritecek kadar kezzap pisliktir. her iki türlü de temizlenmezse allahın huzuruna kirli bir elle çıkılması muhtemel bir ayıptır. ama bu kirin vebali ne kadar büyüktür/küçüktür bilemiyorum.

kimine gören veren günaha girer
kimine göre vermeyen günaha girer
kimine göre de x partiye verilmezse günaha girer
sana göre de veren kafir olur.

böyle birbirine taban tabana zıt hükümlerin olduğu bir konuda nasıl kesin sonuca ulaşabilirsin ?
din mi çok karmaşık insanlar mı ?

...CEVABIM....kimine görelere çıkarsak sayın abim tabiki karışıklıkta boğuluruz,HAKKI VE BATILI AP AÇIK BİZE AÇIKLAYAN KİMİLERİ DEĞİL,KURAN DIR VE KURANda Allahın hükmüyle hükmetmeyen düşünce ve idareleri TAĞUT DİYE ADLANDIRMIYOR MU...VE OY KULLANMAKTA TAĞUTLARA SEÇMEN OLMAK DEĞİL Mİ DİR,OY VERMEK VELAYETLE İLGİLİ DEĞİL Mİ SAYIN ARKADAŞIM,,,Yapma etme maxpayna arkadaşım sen bu değilsin.......
NOT..KUSURA BAKMAYIN YORULACAZ TABİKİ..... :)

*

Çevrimdışı maxpayna

 • *
 • 5131
  • depo
Ynt: KENDİLERİNİ, TEVHİD EHLİ ZANNEDENLERİN BAŞLICA KÜFÜRLERİ
« Yanıtla #11 : 06 Haziran 2011, 11:27:38 ÖS 23 »

müslümanlardan kardeşim;

genelde mutabık görünüyoruz ama fark şurada ortaya çıkıyor;

sen allaha harama giren herkesi tekfir ediyorsun ediyorsun. ve hatta kurana aykırı davranan müslümanı da küfür ile itham ediyorsun.

ben ise kendini müşrik- kafir olarak tanımlayanlar hariç ki onlar zaten dilleri ile de beyan ediyorlar yaşamları ile de gösteriyorlar ki islama inanmıyorlar zaten müşrik-kafir oluyorlar.

esas nokta şurası ki iman edilmesi gerekenlere iman eden ve elinden geldiğince müslümanca yaşamaya çalışan ve kendini müslüman/mümin olarak tanımlayan kişilerin olası kurana aykırı davranış ve düşünceleri olduğunda bana göre harama girmiş(suç içlemiş) müslüman oluyor, sana göre dinden çıkmış kafir oluyor. bakış açımız bu.

son olarak birşey sormak istiyorum;

4 nisa 94-95-96
Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek «Sen mümin değilsin» demeyin. Çünkü Allah'ın nezdinde sayısız ganimetler vardır. Önceden siz de böyle iken Allah size lütfetti; o halde iyi anlayıp dinleyin. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Müminlerden -özür sahibi olanlar dışında- oturanlarla malları ve canlarıyle Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah, malları ve canları ile cihad edenleri, derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de güzellik (cennet) vadetmiştir; ama mücahidleri, oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün kılmıştır.Kendinden dereceler, bağışlama ve rahmet vermiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.


bu ayetler hakkında ne düşünüyorsun ?
Ynt: KENDİLERİNİ, TEVHİD EHLİ ZANNEDENLERİN BAŞLICA KÜFÜRLERİ
« Yanıtla #12 : 07 Haziran 2011, 11:22:10 ÖÖ 11 »
müslümanlardan kardeşim;

genelde mutabık görünüyoruz ama fark şurada ortaya çıkıyor;

sen allaha harama giren herkesi tekfir ediyorsun ediyorsun. ve hatta kurana aykırı davranan müslümanı da küfür ile itham ediyorsun.

ben ise kendini müşrik- kafir olarak tanımlayanlar hariç ki onlar zaten dilleri ile de beyan ediyorlar yaşamları ile de gösteriyorlar ki islama inanmıyorlar zaten müşrik-kafir oluyorlar.
...

CEVABIM..Hayır arkadaşım hayır ben günah[haram] işleyenin,kafir-müşrik olduğunu söylemiyorum.Hayatında şirk-küfür[hakkı örten],amelleri olup bi yandanda NAMAZ,ORUC,ZEKAT,HAC gibi ibadetler bulunanların yaptıkları ibadetler onları MÜŞRİK-KAFİR likten alıkoymaz ve ister bunu bilerek ister bilmeyerek yapsınlar ÇÜNKÜ ALLAHIN VAHİYSİ RASULULLAHIN TEBLİĞİ VE PIRATİĞİ OLAN KURAN ORTADA DURUYOR ve müslümanın özelliklerinden biride DOĞRUYU ARAŞTIRIP BULMAK [cin 14]...Sizinle anlaşmadığımız konu şu siz kişinin hayatında NAMAZ,ORUC ZEKAT VB. İBADETLER OLSA VE BU KİŞİnin hayatında şirk-küfür amelleride olsa bu kişi YOK BEN MÜSLÜMANIM DİYORSA BEN ONLARI MÜSLÜMAN OLDUĞUNU SÖYLERİM diyorsunuz..

örneğin o ki oy konusundada farklı düşünüyoruz sizinle Kİ OY KULLANMAK ALLAHTAN ALDIĞI HAYATIN TASARRUF HAKKINI ALLAHIN HÜKMÜYLE HÜKMETMEYENLERE VERMEK VE ONLARI O MEVKİDE GÖRMEK VELAYET LE İLGİLİ yetki tasarrufunda bulunulduğu için BU DURUM ŞİRKTİR sizcede DEĞİLDİR diyorsunuz...

Bunun için şöyle başka bi örnek vereyim bu gün tarikatlerde ŞEYHLERİNE İNTİSAP EDENLER,ŞEYHELERİNDEN ÖLÜ VEYA DİRİ MEDET [yardım] isteyenler ve buna benzer ŞİRK dolu bi hayatla birlikte NAMAZ,ORUC ZEKAT HAC VB ibadetlerinde bulunup kendilerine MÜSLÜMAN DİYORLAR SİZ BUNLARIDA MÜSLÜMAN GÖRÜYOR OLMANIZ LAZIM değil mi,,,bakın sizin bakış açınız nasılda KURANA GÖRE SAKAT SAYIN ABİM SİZ KENDİNE MÜSLÜMAN DİYEN HERKESİ MÜSLÜMAN GÖRÜYORSUNUZ..

...

esas nokta şurası ki iman edilmesi gerekenlere iman eden ve elinden geldiğince müslümanca yaşamaya çalışan ve kendini müslüman/mümin olarak tanımlayan kişilerin olası kurana aykırı davranış ve düşünceleri olduğunda bana göre harama girmiş(suç içlemiş) müslüman oluyor, sana göre dinden çıkmış kafir oluyor. bakış açımız bu.
...
CEVABIM...

Sayın abim,Allahı hakkıyla birleyip dini yalnız Alalha has kılan müslüman biri ZİNAYA bulaştı ise bu günahı onu kuşatmamışsa[devamlılık] ve kişi bu yaptığından dolayı GÜNAHA GİRMİŞ OLUR VE KAFİR MÜŞRİK OLMUŞ OLMAZ,yalnız kişi bu günahı[HARAMI] yapıncaya kadar DİNİ ALLAH A HAS KILAN müslüman biriydi ama bu günahı [haramı] işledikten sonra bu haramını meşruleştırmaya örtbas edip tevil etmeye çalışıp İNKARA giderse hakkı örttüğü için ve bu haramı haram bilmeyip helal bilirse KAFİR-MÜŞRİK OLUR,Ben bu inançtayım........

...son olarak birşey sormak istiyorum;

4 nisa 94-95-96
Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek «Sen mümin değilsin» demeyin. Çünkü Allah'ın nezdinde sayısız ganimetler vardır. Önceden siz de böyle iken Allah size lütfetti; o halde iyi anlayıp dinleyin. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Müminlerden -özür sahibi olanlar dışında- oturanlarla malları ve canlarıyle Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah, malları ve canları ile cihad edenleri, derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de güzellik (cennet) vadetmiştir; ama mücahidleri, oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün kılmıştır.Kendinden dereceler, bağışlama ve rahmet vermiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.


bu ayetler hakkında ne düşünüyorsun ?

...CEVABIM...Şimdi sayın arakadaşım AYETİ ŞU MEALDEN DE BAKIP KANAATİMİ SÖYLİYEYİM...NİSA SÜRESİ.....

94- Ey iman edenler, Allah yolunda adım attığınız (savaşa çıktığınız) zaman GEREKLİ ARAŞTIRMAYI yapın ve size (İslam geleneğine göre) selam verene, dünya hayatının geçiciliğine istekli çıkarak: "Sen mü'min değilsin" demeyin. Asıl çok ganimet, Allah Katındadır, bundan önce siz de böyle idiniz; Allah size lütufta bulundu. Öyleyse iyice açıklık kazandırın. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.KANAATİM...Sayın abim birincisi ben KAFİR-MÜŞRİK SAYIM MEMURU OLALIM demiyorum böyle bi amldede değilim,yapmak istediğim şudur ve kuran ve rasulun pratiğinde olan KAFİR-MÜŞRİĞİ,kafir ve müşrik bilmek yukardada açıklamamı yapmışım....Gelelim ayetten anladığıma BAKIN SAYIN ABİM müslüman gerekçeli konuşur yani ELİNDEKİ VERİLERLE[BİLGİYE] GÖRE hareket eder ve öyle karar verir AYETET GEREKLİ ARAŞTIRMAYI YAPIN öyle karar verin YOKSA İSABETLİ Bİ TAVIR[amel] SERGİLEMEYİP mümin olanlarada MÜMİNOLMADIKLARINI SÖYLERSİNİZ diyor..Ben ne diyorum size KİŞİNİN YAPTIĞI AMELİNDE ŞİRK-KÜFÜRLE birlikte namaz,oruc zekat,vb. İBADETLER DE OLSA bu kişiye RABBİMİZ dini yalnız KENDİSİNE HAS KILMADIĞI İÇİN mümin mi DİYOR YUKARDAKİ AYET BUNUNLA MI İLGİLİ SAYIN ABİM....Rabbimiz bi ayırım yapın araştırın öyle karar verin diyor ve ayetin devamındada BU ŞEKİLDE ARAŞTIRMA YAPMADAN BU İŞİ YAPANLARIN GANİMET İÇİN YAPTIĞI Ayetin şu kısmındada bellidir [dünya hayatının geçiciliğine istekli çıkarak: "Sen mü'min değilsin" demeyin. Asıl çok ganimet, Allah Katındadır,] ibaresi bize bu ayetin bazı kişlerin GANİMETİN FAZLA Bİ PAYA BÖLÜNMEMESİ İÇİN YAPILDIĞINI veriyor....ve ayetin sonundada rabbimiz ALLAH KENDİSİNİN BU İŞTEN HABERDAR OLDUĞUNU beyan ederek onları uyarıyor...

ve AYET MÜMİN,MÜŞRİK-KAFİR AYIRIMIYLA İLGİLİ DEĞİLDİR ...........

ÇÜNKÜ KURAN YANİ ALLAH KURANDA HAKKI VE BATILI AYIRD ETMEK İÇİN GÖNDERMİŞTİR BİZLERDE KURANIN VAHİYSİYNİ IŞIK TUTARAK ,MÜSLÜMAN,KAFİR-MÜŞRİK AYIRIMI YAPMAK ZORUNDAYIZ.....Yoksa niye rabbimiz DOĞRULUK VE SAPIKLIK ap açık şekilde bu kitapta ayırd edilmiştir desin ki..doğruluk müslümanı ve müşrik -kafiri ayırd etmek değilde NEDİR Allah bunu yapmış rasulullah bunu pıratikliğinde uygulamış SİZ YOK YASAK DİYORSUNUZ VE BU AYETTE SİZİN DEDİĞİNİZİ DEMİYOR....

*

Çevrimdışı maxpayna

 • *
 • 5131
  • depo
Ynt: KENDİLERİNİ, TEVHİD EHLİ ZANNEDENLERİN BAŞLICA KÜFÜRLERİ
« Yanıtla #13 : 08 Haziran 2011, 05:47:22 ÖS 17 »


şimdi kardeş;

şeyh-türbe örneğin güzel bir örnek onun üzerinden gidelim;

allahtan medet umar gibi şeyhten ya da türbeden..vb yerden medet uman zihniyet var öğle değil mi ?
bu konuda ikimizde hemfikiriz ki bu eylem şirk eylemidir.

yalnız şeyhten/türbeden medet umma şirkini işleyen ile peygamberin muhatap olduğu mekkeli müşrikler eşit değildir.

çünkü türbeci kişi allaha,peygambere, kitaba,meleklere iman ediyor ve senden benden daha çok ibadet ediyor(varsayalım).
yani bu adam kendini allaha adıyor ama bu adayışta sakat bir nokta var. belki sakat nokta 100 eylemde birini teşkil ediyor.
ve allah bu bir sakat nokta için tüm 99 hayırlı yaşamı çizecek atacak o allahın işi. bizim değil.

mekke müşrikleri ise; onlarda allaha inanıyor ama peygambere inanmıyor kitaba inanmıyor  islama inanmıyor inkar ediyor.

şimdi burada tübeci diyelim bu zihniyettekilerin akıbetini allah bilir ve o karar verir. kuran ve peygamber bu prototipteki bir karakter ile karşılaşmamıştır. çünkü o zamanlar saflar net idi. ya kafirsin/müşriksin ya müminsin.
ya da münafıksın ( o da müşrik sınıfında sayılır)
bu iki inanç yapısı arasında benzerlik olduğundan daha çok farklılık var.

zina örneği vermişsin ona da değinelim;
zina eden müslüman günahkar olur. kişi bu eylemin suç olduğunu bilir inanır. bu günahkar müslümandır.
kişi tüm kuranı kabul ediyor ama zina eylemi yasak ayetini kabul etmiyor reddediyor ise kafir olur.
kişi zinanın yasak olduğunu biliyor ama bildiği halde hala işliyor ise günahkar olur hatta günahta ısrarcı olur. ama buna kafir denilir mi sence ? bence denilmez. adam bunun suç olduğunu inkar etmiyor biliyor ama uygulamıyor. suçludur ama müslümandır.
 

Alıntı
ÇÜNKÜ KURAN YANİ ALLAH KURANDA HAKKI VE BATILI AYIRD ETMEK İÇİN GÖNDERMİŞTİR BİZLERDE KURANIN VAHİYSİYNİ IŞIK TUTARAK ,MÜSLÜMAN,KAFİR-MÜŞRİK AYIRIMI YAPMAK ZORUNDAYIZ..

allah insanları sen müslümansın sen kafirsin diye etiketlemek için sorumlu tutmamış bizi.
allah hangi eylem ve düşüncede olursanız hangi yönde olursunuz bunun örnekliklerini göstermiş.

insanları tekfir etmek yerine hakka davet etmek en güzel hareket olacaktır.
dileyen inanır dileyen inanmaz.

şura 48
Eğer yüz çevirirlerse, bilesin ki biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır......

ali imran 159

O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet; bağışlanmaları için dua et; iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.
Ynt: KENDİLERİNİ, TEVHİD EHLİ ZANNEDENLERİN BAŞLICA KÜFÜRLERİ
« Yanıtla #14 : 09 Haziran 2011, 01:46:48 ÖS 13 »
şimdi kardeş;

şeyh-türbe örneğin güzel bir örnek onun üzerinden gidelim;

allahtan medet umar gibi şeyhten ya da türbeden..vb yerden medet uman zihniyet var öğle değil mi ?
bu konuda ikimizde hemfikiriz ki bu eylem şirk eylemidir.

yalnız şeyhten/türbeden medet umma şirkini işleyen ile peygamberin muhatap olduğu mekkeli müşrikler eşit değildir.

çünkü türbeci kişi allaha,peygambere, kitaba,meleklere iman ediyor ve senden benden daha çok ibadet ediyor(varsayalım).

yani bu adam kendini allaha adıyor ama bu adayışta sakat bir nokta var. belki sakat nokta 100 eylemde birini teşkil ediyor.
ve allah bu bir sakat nokta için tüm 99 hayırlı yaşamı çizecek atacak o allahın işi. bizim değil.

mekke müşrikleri ise; onlarda allaha inanıyor ama peygambere inanmıyor kitaba inanmıyor  islama inanmıyor inkar ediyor.

şimdi burada tübeci diyelim bu zihniyettekilerin akıbetini allah bilir ve o karar verir. kuran ve peygamber bu prototipteki bir karakter ile karşılaşmamıştır. çünkü o zamanlar saflar net idi. ya kafirsin/müşriksin ya müminsin.
ya da münafıksın ( o da müşrik sınıfında sayılır)
bu iki inanç yapısı arasında benzerlik olduğundan daha çok farklılık var.
...CEVABIM..Bak güzel abim yukarda demişsinizki MEKKELİ MÜŞRİKLER,Allah a inanıyor ama peygambere inanmıyorlar,Ama günümüzdeki TÜRRBECİLER Allah ,peygamber,melekler,kitaba,inanıyorlar,Burdada hem fikir değiliz çünkü türbecilere AYET SÖYLEDİĞİN ZAMAN kuranında dedği gibi ASLANDAN KAÇAN YABAN EŞEŞKLERİ GİBİ KAÇIŞIYORLAR..Ayrıca rabbimiz kuranda peygamberlerine HİÇ BİR PEYGAMBER YOKTUR Kİ TEBLİĞ ETTİĞİ TOPLUM TARAFINDAN YALANLANMASIN,Şimdi sayın abim bu türbeciler sizin kanaatinize göre Allah,peygamber,kitap,meleklere,İNANIYORLAR DİYORSUNUZ YA,Peki bunlar sizin gibi mi inaıyorlar YOKSA KENDİ TASAVVURLARINA GÖRE MİİNANIYORLAR ve KİŞİ ALLAH a ,peygambere,kitaba,meleklere,İMAN I kendi tasavvuruylamı yoksa ALLAHIN,PEYGAMBERİNE KURANDAKİ TASAVVURU İLE Mİ İNANMALI,bu türbecilerle oturp konuşunca NLARLA MEKKELİ MÜŞRİKLER ARASINDAKİ Allah ,peygamber,kitap,melekler tarifinde pekte ayrılık yok..son olarak eğer günümüz türbecileri Allah,a peygambere,kitaba KURANDAKİ GİBİ İNANIYORSALAR TÜRBECİ DEĞİLDE MÜSLÜMAN OLURLAR...Yalnız bu gün peygamberde gelse onlara tebliğ etse peygamberide yalanlarlar....çünkü bunlar şeyhlerinin iki dudağının arasındaki iki kelimenin HAK OLDUĞUNA KÖRÜ KÖRÜNE İNANIRLAR....

...
zina örneği vermişsin ona da değinelim;
zina eden müslüman günahkar olur. kişi bu eylemin suç olduğunu bilir inanır. bu günahkar müslümandır.
kişi tüm kuranı kabul ediyor ama zina eylemi yasak ayetini kabul etmiyor reddediyor ise kafir olur.
kişi zinanın yasak olduğunu biliyor ama bildiği halde hala işliyor ise günahkar olur hatta günahta ısrarcı olur. ama buna kafir denilir mi sence ? bence denilmez. adam bunun suç olduğunu inkar etmiyor biliyor ama uygulamıyor. suçludur ama müslümandır.
 


...


CEVABIM...Bakın sayın abim BENCE BANA GÖRE DEMEKTEN ALEMLERİN RABBİ OLAN RABBİMİZE SIĞINIRIM.Şimdi size herhangi bi günahı [şirk olmasa] işleyip bu günahı onu kuşatırsa[devamlı yapıp bunun günah olduğuna inanırsada ] çıkışı olmayan CEHENNEME YANİ EBEDİ CEHENNEMİ NASIL BOYLAR ONU kuranda görelim..çünkü  müslümanın günahı KUŞATICI[DEVAMLI] OLMAZ...BAKARA SÜRESİ..81- Hayır; kim BİR GÜNAH işler de günahı kendisini kuşatırsa, (artık) onlar, ateşin halkıdırlar, orada süresiz kalacaklardır.

...
allah insanları sen müslümansın sen kafirsin diye etiketlemek için sorumlu tutmamış bizi.
allah hangi eylem ve düşüncede olursanız hangi yönde olursunuz bunun örnekliklerini göstermiş.
...

CEVABIM..Tamam güzel abim bende diyorum ki,Allah ın belirlediği şekildeki  MÜŞRİK AMELİNDE OLANLARA bizde bunlar müşriktir dememiz lazım VE MÜŞRİKLERLE MÜSLÜMANLARIN İLİŞKİLERİ NASIL OLMASI GEREKİYOSA ÖYLE YAPMALIYIZ Kİ BİZDE MÜSLÜMAN KALALIM,yok siz adam müşrik amelinde isede kendine MÜSLÜMAN DİYORSA MÜSLÜMANDIR VE KARDEŞİMDİR diyorsunuz ,Allah böyle mi yapın demiş BEN HAYIR BÖYLE YAPMAYIN YOKSA SİZDE KAFİR[MÜŞRİK] OLURSUNUZ DEMİŞ.Allahın hükmüyle hükmetmediğimiz BUNUDA  YUKARDAKİ İLK YAZIMDAN İTİBAREN Allahın beyanı,rasulunun pıratiği ve bu çizgide giden alimlerinde açıklamlarını vermeme rağmen siz YOK İSLAMOĞLU,AHMED KALKAN KARDEŞ demişler onlarda alim diyorsunuz bak asayın abim tabiki bunlarda alim ama bunlar bu yöndeki AÇIKLAMALARIYLA İSLAMİ OLAN İTİKATTEN SAPMIŞLARDIR BU GÖRÜŞLERİ İLE buda normal adamlar böyle inanıyor....

...
insanları tekfir etmek yerine hakka davet etmek en güzel hareket olacaktır.
dileyen inanır dileyen inanmaz.
...
CEVABIM..Tamam arkadaşım DAVET EDERKEN ŞİRK AMELİNDE OLANA YOK BU AMEL ŞİRK DEĞİL Mİ DİYELİM,Müslüman olduktan sonra ESKİ CAHİLİYEYE DÖNEN MÜSLÜMAN OLURMU,siz yukarda türbecilerden örnek verirken ONLAR ALLAH a peygambere,kurana meleklere İNANIYORLAR DİYORSUNUZYA peki onlar böyle inanıyorlarsa NEDEN ESKİ CAHİLİYE ADAETLERİNİ DEVAM ETTİRİYORLAR O Kİ KURANA,ALLAAH,PEYGAMBERE İNANIYORLAR YA.....

şura 48
Eğer yüz çevirirlerse, bilesin ki biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır......

ali imran 159
O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet; bağışlanmaları için dua et; iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.

...

CEVABIM..Arkadaşım yumuşak davranmak SAĞ YANAĞINA VURUNCA SOLU GÖSTERMEK YOK GEL AYAĞIMIDA KIRIN ,YOK Allahın ayetlerini söylediğin halde sana küfretsinler sende tamam demek mi,yok onların şirklerini görünce YA ASLINDA SİZ ŞİRK İÇİNDESİNİZDE  AMA OLSUN SİZ NAMAZDA KILIYORSUNUZ ,bunuda ŞİRKTİR diye yapmıyorsunuz İYİ NİYETİNİZDEN,dolayı yapıyorsunuz mu diyelim....VE SİZ BU ŞİRK AMELİNDE OLSANIZDA MÜSLÜMANSINIZ NASIL OLSA LAİLAHE İLLAALLAH DEMİŞSİNİZ Mİ DİYELİM....bu kadar yumuşak olsam HER HALDE PEYGAMBERİDE GEÇERİM TEBLİĞDE YUMUŞAKLIK OLARAK VE HERKESDE İMAN EDER,,,Evet ederler iman ama neye HAKKA DEĞİL BENİM SÖYLEDĞİM YANLIŞLARA VE HEPTE MERAK ETMİŞİM SİZDE SORACAM,,,Peygamberler yaşadıkları toplumlarda çoğunlukla DIŞLANMIŞLAR Ve hata çok az sayıda insanlar inamış BU gün ise PEYGAMBERLER GİBİ NET TEBLİĞ YAPANLAR OLMADIĞI HALDE 2 milyar gibi sayıda insan müslüman olduğunu söylüyor,Ama MAZLUM NE GARİP......Ve size soruyorum TAİFE GİDEN ALLAH RASULU İLK GİTTİĞİ ANDAN İTİBAREN YAPTIĞI TEBLİĞDE TAŞLANDDI ORDA NE SÖYLEDİ DE BUNLARA MARUZ KALDI VE orda yumuşakmı davrandı,yoksa kaba mı....

yok abim aslında siz BİRAZ TARİF EDİN,