NAMAZI ANLAYARAK KILMAK

 • 14 Cevap
 • 9700 Görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı kutbay

 • *
 • 2553
  • İslami Düşünce Platformu
NAMAZI ANLAYARAK KILMAK
« : 04 Ağustos 2012, 09:49:00 ÖS 21 »
Yüce Rabbimiz Kamer Sûresi 32. Ayetinde şöyle buyurmaktadır,""Ve lekad yesserna'l-Kur'âne li'zzikri; fe hel min müddekkir"" ""Gerçekten biz Kur'an'ı anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık; o halde yok mudur düşünüp öğüt alan?"" Ayeti'nin içeriğine baktığımızda Kuran'ı Kerim'in sadece bir roman gibi okunmamasını onun manasından, içeriğinden  ibret ve öğütlerin alınması gerektiğini ve onu yaşantımıza yansıtmamız gerektiğini anlıyoruz. Namazıda sadece "iş yerine gelsin" anlayışıyla kılmamalı, onun derin manalarını anlayarak, yüce kıymetinin güzelliklerini tadarak kılmalıyız.

""İnmedi hele Kur'an bunu hakkıyla bilin,  ne mezarlıkta okumak nede fal bakmak için"" N.Fazıl KISAKÜREK
        
PEYGAMBER EFENDİMİZİN NAMAZ İLE İLGİLİ HADİSLERİ   
   
"Sizden birinin kapısının önünden bir nehir geçer de her gün o nehirde beş kere yıkanırsa, ne dersiniz, onda kir diye bir şey kalır mı? diye sordu. Orada bulunanlar "hayır, kir diye bir şey kalmaz yâ rasulellah" dediler. Sonra Hz. Peygamber, işte beş vakit namaz da bu nehir gibidir. Allah Teâla beş vakit namazla hata ve günahları temizler."   

"Kıyâmet gününde kişinin ilk hesaba çekileceği ibadet namaz olacaktır. Namazı iyi netice veren kurtulur. Namazla ilgili hesabı doğru çıkan, diğer hesaplardan da kolay geçer. Namazdan hesabı bozuk çıkanın diğer hesapları da bozuk ve çetin olacaktır."   
   
"Namaz mü'minin nurudur. Bir müslümanın evinde kıldığı namazı evinin nurudur. Evlerinizi namaz kılarak ve Kur'an okuyarak nurlandırınız."   
   
"Namaz kılmamak, kişi ile kafirlik ve şirk arasında bir durumdur. Yani namazsızlık, kafirliğe bir geçittir, namaz kılmamakta ısrar etmekte küfre (dinsizliğe) giden bir yol vardır."   
   
"Bizimle (müslümanlarla) kafirler arasında en ayırıcı fark, ilâhi bir taahhüd (anlaşma) olan namazdır. Her kim namazı bile bile kılmazsa küfre girmiş olur."   
   
"Her şeyin bir alâmeti (nişanı) vardır. İmanın alâmeti de namaz kılmaktır."   
   
KAMET   
Allâhü ekber (4 kere)   
Allah en büyüktür

Eşhedü enlâ ilâhe illallâh (2 kere)
Ben şahitlik (kabul) ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur

Eşhedü enne Muhammede'r-rasûlullâh (2 kere)
Yine şahitlik ederim ki şüphesiz Muhammed Allah'ın peygamberidir

Hayye ale's-salâh (2 kere)
Haydi namaza

Hayye ale'l-felâh (2 kere)
Haydi kurtuluşa

Kad kâmeti's-salâh (2 kere)
Namaz başlamıştır

Allâhü ekber (2 kere)
Allah en büyüktür

Lâ ilâhe illallâh (1 kere)
Allah'tan başka ilah yoktur


SÜBHANEKE   
Sübhâneke   
Seni tesbih ederim

Allâhümme   
Ey Allahım

Ve bihamdik   
Hamd (övgüler) sanadır

Ve tebâreke'smük
Senin ismin ne yücedir

Ve teâlâ ceddük   
Senin şanın ne büyüktür

Ve lâ ilâhe ğayruk   
Senden başka bir ilah da yoktur


BESMELE   
Eûzü bi'llâhi mine'ş-şeytâni'r-racîm   
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

Bismi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm   
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla (başlarım)


FATİHA SURESİ   
El-Hamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn   
Hamd (övgü ve senalar) alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur

er-Rahmâni'r-rahîm   
Rahman'dır Rahim'dir

Mâliki Yevmi'd-dîn   
Din (hesap) gününün sahibidir

İyyâke na'büdü   
Yalnız sana kulluk(ibadet) ederiz

Ve iyyâke neste'în   
Ve ancak senden yardım dileriz

İhdina's-sırâta'l-müstekîm   
Bizi dosdoğru yola ilet

Sırâta'lleżîne en'amte aleyhim   
Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna

Ğayri'l-mağdûbi aleyhim ve le'd-dâllîn   
Gazaba uğrayanların ve sapmış olanların yoluna değil
  

RÜKUDA   
Sübhâne rabbiye'l-azîm   
Büyük olan Rabbimi tesbih ederim


RÜKÜDAN DOĞRULURKEN   
Semi'allâhü li men hamideh   
Allah, hamd eden kimsenin hamdini işitir


KIYAMDA   
Rabbenâ leke'l-hamd   
Ey Rabbimiz, hamd (bütün övgüler) sana aittir


SECDEDE   
Sübhâne rabbiye'l-a'lâ   
En yüce olan Rabbimi tesbih ederim


ETTEHİYYATÜ   
Et-Tehiyyâtü lillâhi ve's-salavâtü ve't-tayyibât.   
Bütün dualar, övmeler, bedeni ve mâli ibadetler Allah'a aittir

Es-Selâmü aleyke eyyühe'n-nebiyyü    
Ey Peygamber selam, dua senin üzerine olsun

Ve rahmetu'llâhi ve berakâtühû   
Ve Allah'ın rahmeti ve O'nun bereketi

Es-Selâmü aleynâ ve alâ ibâdi'llâhi's-sâlihîn   
Selam bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun

Eşhedü en lâ ilâhe illallâh   
Ben şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur

Ve eşhedü   
Yine şahitlik ederim ki

Enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh   
Şüphesiz Muhammed O'nun kulu ve peygamberidir


ALLAHÜMME SALLİ   
Allâhümme salli   
Ey Allahım, salat et (Şeref ve şanlarını yücelt)

Alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed   
Muhammed'e ve O'nun ailesine

Kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm   
İbrahim'e ve onun ailesine salat ettiğin gibi

İnneke hamîdün mecîd   
Muhakkak, övülmeye, yüceltilmeye en layık olan sensin


ALLAHÜMME BARİK   
Allâhümme bârik   
Ey Allahım, bereketlendir

Alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed   
Muhammed'i ve O'nun ailesini

Kemâ bârakte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm   
İbrahim'i ve onun ailesini bereketlendirdiğin gibi

İnneke hamîdün mecîd   
Şüphesiz sen, övülmeye, yüceltilmeye en layık olansın


RABBENA    
Rabbenâ âtinâ fi'd dünyâ haseneten   
Rabbimiz bize dünyada bir iyilik ver

Ve fi'l-âhireti haseneten   
Ve ahirette de bir iyilik ver

Ve kınâ ażâbe'n-nâr   
Ve bizi ateşin azabından koru


RABBENA FİRLİ   
Rabbena'ğ-firlî   
Rabbimiz, beni bağışla

Ve li vâlideyye   
Ve anne babamı

Ve li'l-mü'minîne   
Ve bütün mü'minleri

Yevme yekûmü'l-hisâb   
Hesapların görüldüğü o günde


SELAM VERİRKEN   
Esselamü aleyküm verahmetullah   
Allah'ın selamı ve rahmeti üzerimize olsun


SELAMDAN SONRA   
Allâhümme ente's-selâmü ve minke's-selâm   
Ey Allahım. Sen selamsın (selamet, emniyet, sulh) ve selam sendendir

Tebârakte yâ że'l-celâli ve'l-ikrâm   
Son derece büyük ve ikram sahibi olan Allahım, senin şanın yüce olsun


TESBİHTEN ÖNCE   
Alâ rasûlinâ salavât   
Bütün salât ve selamlar Peygamberimizin üzerine olsun

Sübhânallâhi   
Allah'ı tesbih (şanına layık ifadelerle yad) ederim

Ve'l-hamdü lillâh   
Hamd Allah'a aittir

Ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber   
En büyük olan Allah'tan başka ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur

Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyii'l-azîm   
Yüce Allah'tan başka hiçbir güç ve kuvvet de yoktur


AYETÜ'L KÜRSİ   
"Allâhü lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyû'l-kayyûm"   
"Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O her zaman var olan ve bütün varlıkların idaresini bizzat yürütendir"

Lâ te'hużühû sinetün ve lâ nevm   
Kendisini ne bir uyuklama yakalar ne de bir uyku

Lehû mâ fi's-semâvâti ve mâ fi'l-ard   
Göklerde ve yerlerde bulunanların hepsi O'nundur

Men że'lleżi Yeşfe'u indehû illâ bi iżnihî   
İzni olmadan O'nun yanında hiç kimse şefaat edemez

Ya'lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm   
O, kullarının yapacaklarını ve önceden yaptıklarını bilir

Ve lâ Yuhîtûne bi şey'in min ilmihî illâ bi mâ şâe   
O'nun dilediği kadarı hariç, insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi bilmezler

Vesi'a kürsiyyühü's-semâvâti ve'l-ard   
O'nun kürsüsü gökleri ve yerleri içine alır

Ve lâ yeûdühû hıfzuhümâ   
Onları koruyup gözetmek O'na ağır gelmez

Ve hüve'l-aliyyü'l-azîm   
O, yüce ve büyüktür        

                                                  

TESBİH    
Sübhânallâh   
Allah'ı tesbih ederim

El-Hamdü lillâh   
Hamd Allah'a mahsustur

Allâhü ekber   
Allah en büyüktür


TESBİHTEN SONRA   
Lâ ilâhe illallâhü    
Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur

Vahdehû lâ şerîke leh   
Tek olan O'nun ortağı yoktur

Lehü'l-mülkü   
Hakimiyet (mülk) O'nundur

Ve lehü'l-hamdü   
Hamd de O'nundur

Ve hüve alâ külli şey'in kadîr   
Ve O her şeye gücü yetendir

Sübhâne Rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhâb   
Tesbih ederim ki Rabbimi O en yücedir, nimetlerini bol bol verendir


FİL SURESİ   
Elem tera keyfe fe'ale rabbüke bi eshâbi'l-fîl   
Görmedin mi Rabbin fil sahiplerine ne yaptı?

Elem Yec'al keydehüm fî tadlîl   
Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl   
Onların üstüne ebâbil kuşları gönderdi

Termîhim bi hıcâratin min siccîl   
Kuşlar onlara pişmiş çamurdan yapılmış taşlar atarlardı

Fece'alehüm keasfin me'kûl   
Nihayet onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yapıverdi


KUREYŞ SURESİ   
Li ilâfi kurayşin îlâfihim rihlete'ş-şitâi ve's-sayf   
Kureyş'in (güvenini sağlayıp) onları alıştırdığı için; onları yaz ve kış yolculuklarına alıştırdığı için

Fe'l-ya'büdü rabbe haże'l-beyti'lleżî et'amehüm   
Kureyşliler, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin min cûin ve âmenehüm min havf kılan bu Ev (Kabe)'nin Rabbine kulluk etsinler


MAUN SURESİ
Eraeyte'lleżi yükeżżibü bi'd-dîn   
Dini yalanlayanı gördün mü?

Fe żâlike'lleżî Yedu'u'l-yetîm   
İşte o yetimi iter kakar

Ve lâ Yehuddu alâ taâmi'l-miskîn   
Yoksulu doyurmaya teşvik etmez

Fe veylün li'l-musallîne'llezîne hüm an salâtihim   
Şu namazı kılanların vay haline ki, onlar kıldıkları namazlarından sėhûn habersizdirler (namazın değerini bilmez, ona önem vermezler)

Ellezîne hüm yürâûne ve Yemne'ûne'l-mâûn   
Onlar aslında gösteriş yapıyorlar; zira zekata (hayra) mani oluyorlar


KEVSER SURESİ   
İnnâ a'taynâke'l-kevser   
Gerçekten biz sana kevseri (bol ve tükenmez nimetleri, cennetteki "kevser" havuzunu) verdik

Fe salli li rabbike ve'nhar   
Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes

İnne şânieke hüve'l-ebter   
Asıl soyu kesik olan o sana kin besleyen kimsedir


KAFİRUN SURESİ   
Kul yâ eyyühe'l-kâfirûn   
De ki ey kafirler

Lâ e'büdü mâ te'büdûn   
Ben sizin taptıklarınıza tapmam

Ve lâ entüm âbidûne mâ e'büd   
Siz de benim kendisine kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz

Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm   
Ben sizin taptıklarınıza tapmış değilim

Ve lâ entüm âbidûne mâ e'büd   
Siz de benim ibadet ettiğime ibadet ediciler değilsiniz

Leküm dînüküm ve liye dîn   
Sizin dininiz size, benim dinim de bana


NASR SURESİ
İżâ câe nasru'llâhi ve'l-feth   
Allah'ın yardımı ve fetih gelince

Ve raeyte'n-nâse Yedhulûne fî dîni-llâhi efvâcen   
Ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiklerini görünce

Fe sebbih bi hamdi rabbike ve'steğfirhü   
Hemen Rabbine hamd ederek O'nu tesbih et ve bağışlanma dile

İnnehû kâne tevvâbâ   
Şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir


TEBBET SURESİ   
Tebbet Yedâ ebî lehebin ve tebbe   
Ebû Leheb'in iki eli kurusun, kurudu da

Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb   
Malı da kazandıkları da ona fayda vermedi

Seyaslâ nâran żâte lehe-bin   
O, alevli bir ateşe girecek

Ve'mraetühû hammâlete'l-hatab   
Odun taşıyıcısı olarak karısı da

Fî cîdihâ hablün min mesed   
Boynunda hurma lifinden (bükülmüş) bir ip olduğu halde


İHLAS SURESİ   
Kul hüve'llâhü ehad.   
De ki: O Allah birdir (tektir)

Allâhü's-samed.   
O Allah sameddir. (*)

Lem Yelid ve lem yûled.   
O, doğurmamıştır ve doğurulmamıştır

Ve lem yekün lehû küfüven ehad.   
Hiçbir şey O'nun dengi (ve benzeri) değildir


FELAK SURESİ   
Kul eûżü bi rabbi'l-felak   
De ki: Sabahın Rabbine sığınırım

Min şerri mâ halak   
Yarattığı şeylerin şerrinden

Ve min şerri ğasigın iżâ vekab   
Ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden

Ve min şerri'n-neffâsêti fi'l-ukad   
Ve düğümlere üfüren (büyücü)lerin şerrinden

Ve min şerri hâsidin iżâ hased   
Ve hased ettiği zaman kıskancın şerrinden


NAS SURESİ   
Kul eûżü bi rabbi'n-nâs   
De ki: İnsanların Rabbine sığınırım

Meliki'n-nâs   
İnsanların melikine

İlâhi'n-nâs   
İnsanların ilahına

Min şerri'l-vesvâsi'l-hannâs   
O sinsi şeytanın şerrinden

Ellezî yüvesvisü fî sudûri'n-nâs   
Ki o, insanların gönüllerine durmadan şüphe ve tereddüt sokar

Mine'l-cinneti ve'n-nâs   
(O şeyten) gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olsun)


BİRİNCİ KUNUT DUASI   
Allâhümme innâ neste'înüke   
Ey Allahım muhakkak biz senin yardımını isteriz.

Ve nesteğfiruke ve nestehdîk   
Senin bağışlamanı ve senin hidayetini (doğru yola iletmeni) isteriz

Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk   
Sana iman ederiz ve sana tövbe ederiz

Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel   
Sana tevekkül (güvenir, işimizi dayandırır, itimat) ederiz ve seni överiz

Hayra küllehû neşküruke ve lâ nekfüruke   
Bütün hayırlar sana aittir, sana şükrederiz ve sana nankörlük etmeyiz

Ve nahleu ve netrukü men Yefcüruk   
Seni yalanlayan kimseyi de çıkarır ve terkederiz


İKİNCİ KUNUT DUASI   
Allâhümme iyyâke na'büdü   
Ey Allahım, yalnız sana ibadet ederiz

Ve leke nusallî ve nescüdü   
Senin için namaz kılarız ve secde ederiz

Ve ileyke nes'â ve nahfidü    
Senin için çalışır ve senin dinine hizmet ederiz

Nercû rahmeteke ve nahşâ ażâbeke   
Rahmetini ümit ediyor; azabından korkuyoruz

İnne ażâbeke bi'l-küffâri mülhik   
Şüphesiz senin azabın kafirlere erişir


ÖRNEK DUA   
    Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Ves-salâtü ves-slâmü alâ rasûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeîn.   
    Allah'ım! Sen gizli ve açık her şeyi bilirsin. Yerde ve göklerde bulunan her şey sana âşikardır. Ya Rabbi,   
    beni ve benden meydana gelen zürriyetimi namaza devam edenlerden eyle. Beni, anamı, babamı ve bütün   
    mü'minleri bağışla. Bizlere dünyada ve ahirette iyilik nasib eyle. Sana gerçekten kul olmayı ve emrettiklerine   
    sarılıp, nehyettiklerinden uzak durmayı, helalinden kazanıp, helalinden yemeyi nasib eyle. Çocuklarımızı   
    asrımızın bataklığına düşmekten ve Kur'an'dan uzaklaşmaktan muhafaza eyle. Ey kalpleri evirip çeviren   
    Allah'ım! Kalplerimizi senin dînin üzerine sâbit kıl. Ey halleri değiştiren Allah'ım! Bizim hâlimizi hallerin en   
    güzeline çevir. Ey hayır kapılarının anahtarı! Bizim için kapıların en hayırlısını aç. Allah'ım! Göğsümü,   
    kalbimi ve basiretimi en güzel şeylere aç ve işimi kolaylaştır. Hakkı anlatırken dilimdeki düğümü çöz. Ey   
    Rabbimiz! Unutarak ve hatâen yaptığımız şeylerden bizi sorguya çekme ve bizden önceki ümmetlere   
    yüklediğin yükü bize yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Bizi affet, bizi   
    bağışla, bize merhamet et. Sen bizim mevlâmızsın, kâfirlere karşı bize yardım et. Bize tam bir nimet,   
    devamlı olarak âfiyet ve güzel bir ölüm nasib eyle. Bütün geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için el-Fâtiha.   


HAŞR SURESİNİN SON ÜÇ AYETİ   
Haşr sûresinin son üç ayetinin fazileti hakkında Hz.Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur. "Her Kim sabahleyin   
üç defa "eûzü billâhissemîi'l-alîmi mineş-şeytânirracîm" dedikten sonra besmele çekip Haşr sûresinin son üç   
ayetini okursa, Allah, onun için akşama kadar bağışlanmasını dileyecek yetmiş bin melek görevlendirir. O kimse   
o gün ölürse şehit olarak ölmüş olur. Akşamleyin ölürse yine böyledir."   
   
Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâhû, âlimül-ğaybi veş-şehâdeti hüverrahmânürrahîm  (22). Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâhû, el-

melikül-kuddûsüs selâmül-mü'minül-müheyminül-azîzül-cebbârul mütekebbir. Sübhânellâhi ammâ yüşrikûn  (23).   
Hüvellâhül-hâlikul-bâriül-müsavviru lehülesmâül-husnâ. Yüsebbihu lehû mâfissemâvâti vel-ardi. Ve hüvel-azîzül-   
hakîm (24).   
   
Anlamı :    
22. O öyle bir Allah'tır ki, kendisinden başka ilah yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O esirgeyen ve bağışlayandır.   
23. O öyle bir Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir ilâh yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır.   
Allah, puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir (uzaktır).   
24. O yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde onlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.
   
                                                            
AMENERRASULÜ   
Bakara suresinin sonundaki bu iki ayet büyük bir duadır. Hz.Peygamber'e Mi'raç'ta vahyolunmuştur ve yatsı    namazlarından sonra okunmasının çok sevap olduğu vurgulanmıştır.   
   
Amenarrasûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel-mü'minûn. Küllün âmene billâhi vemelâiketihî ve kütübihî ve rusülih.   
Lânüferriku beyne ehadin min rusülih. Ve kâlû semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke rabbenâ veileykel-masîr (285). Lâyükel-   
lifullâhü nefsen illâ vüs'ahâ lehâ mâkesebet ve aleyhâ mektesebet. Rabbenâ lâtüâhiznâ innesînâ ev'ahda'nâ. Rabbenâ   
velâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alellezîne min kablinâ. Rabbenâ velâ tühammilnâ mâ lâtâgate lenâ bih.   
Va'fü annâ vağfirlenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel-kavmil-kâfirîn (286).   
   
Anlamı :    
285. Gönderilen peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, mü'minler de iman ettiler. Onlardan   
her biri Allah'a ve O'nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. (Biz de onun için) Allah'ın peygamberlerinden hiç birini iman açısından ayırmayız. Onlar; "işittik, itaat ettik, ey Rabbimiz, mağfiretini niyaz ederiz, dönüş yalnızca sanadır" dediler.   
286. Allah her şahsa ancak gücü yettiği kadar sorumluluk yükler. Herkesin kazandığı ya kendi lehinedir ya da    aleyhinedir. (Bundan sonra şöyle dua edin!): Ey Rabbimiz! Unutursak ve hataya düşersek bizi hesaba çekme.    
Ey Rabbimiz! Bizden önceki ümmetlere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme. Ey Rabbimiz! Gücümüzün   
yetmediği işlerden bizi sorumlu tutma, bizi affet, bizi bağışla ve bize acı. Çünkü sen bizim mevlâmızsın. Kâfir   toplumlara karşı bize yardım et.   EZAN DUASI   
"ALLAHÜMME RABBE HAZİHİ'D-DA'VETİ'TTAMME, VE'S-SALATİ'L KAİME, ATİ MUHAMMEDENİ'L VESİLETE VE'L-FAZİLETE VED DERECETEN RAFİA VE'B-ASHÜ MAKAMEN MAHMUDENİ'L-LEZİ VEADTEHÜ İNNEKE LA TUHLİFÜ'L-MİAD."   
   
Kimki ezanı işittiği zaman bu duayı okursa , ona peygamber efendimizin kıyamet günü şefaati mutlaka helal olur.   


SOFRA DUASI   
EUZÜ BİLLAHİ MİNE'Ş-ŞEYTANİ'RRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.   
EL HAMDÜ LİLLAHİLLEZİ ET'AMENA VE SEKANA VE CE'ALENA MİNEL MÜSLİMİYN, Nİ'METİ    CELİLULLAH, BEREKETİ HALİLULLAH, ŞEFAAT YA RESULALLAH  SOFRAMIZA BEREKET, VÜCUDUMUZA SIHHAT, DÜNYADA KALANLARIMIZA SELAMET, AHİRETE GİDENLERİMİZE RAHMET....
ALLAHÜMME ZİD VE LA TENKUS, Bİ HÜRMETİ SEYYİDİL MÜRSELİN VEL HAMDÜ LİLLAHİ RABBİL ALEMİN. EL FATİHA   
   
* Herkesin kendisine muhtaç olduğu ve fakat O'nun  kimseye ihtiyacının bulunmadığı Yegâne varlıktır.   
   
Hayırlara vesile olmasını temenni ederim, Selam ve Dua ile,   

Tarık AKSOY   
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

*

Çevrimdışı ramiksan

 • mavikuş
 • *
 • 37
Ynt: NAMAZI ANLAYARAK KILMAK
« Yanıtla #1 : 05 Ağustos 2012, 02:24:34 ÖÖ 02 »
 Selam sevgili kardeşim.Yazını okudum.Ama okuduktan sonra sana bazı soru sorma ihtiyacını hissettim.Sevgili kardeşim ibadetler yalnızca Allaha mahsus değilmidir.Özellikle namazlarda sevgili Peygamberimize selam,salavat getiriyoruz.Namaz biter bitmezde gene Peygamberimize salat ve selam getiriyoruz.Acaba biz Yüce Allah la peygamberimizede ibadet etmiş olmuyormuyuz?Acaba benmi yanlış anlıyorum.Saygılarımla.

Ynt: NAMAZI ANLAYARAK KILMAK
« Yanıtla #2 : 05 Ağustos 2012, 02:54:42 ÖÖ 02 »
  ibadetler yalnızca Allaha mahsus değilmidir.Özellikle namazlarda sevgili Peygamberimize selam,salavat getiriyoruz.Namaz biter bitmezde gene Peygamberimize salat ve selam getiriyoruz.Acaba biz Yüce Allah la peygamberimizede ibadet etmiş olmuyormuyuz?Acaba benmi yanlış anlıyorum.Saygılarımla.

Sayın;ramiksan
öncelikle üyeliğiniz sizin için de,bizim içiin de hayırlara vesile olsun.
her sorduğunuz sorunuz da (zandan Rabbime sığınmakla beraber) sanki ''dilinizin altında ki baklayı'' çıkarsam mı,çıkarmasam mı diye bir helecanınızı,sabırsızlığınızı sezer gibi oluyorum:)

kısacası sizi izlemeye devam ediyorum:)


Hayır üzere olun ve öylece kalın.selametle.
"Hasbunallah ve ni'me'l-vekil"

*

Çevrimdışı ramiksan

 • mavikuş
 • *
 • 37
Ynt: NAMAZI ANLAYARAK KILMAK
« Yanıtla #3 : 05 Ağustos 2012, 03:28:06 ÖÖ 03 »
Sevgili kardeşim.Dua ve niyazların için teşekkür ederim.Şundan emin olunuzki dilimin altında bakla yok.Sadece sizin gibi dini konularda uzmanlaşmış şahsiyetlerden beynimde oluşmuş bulunan düşüncelerin doğruluğu veya yanlışlığı hakkında değerli bilgi ve birikimlerinizden istifade etmekve doğruları öğrenmekten başka bir amacım yoktur.Bunlarıda siz ve sizler gibi bu konularda uzmanlaşmış şahsiyetlerden öğrenemezsem doğruyu nasıl bulacağım.Selam ve sevgilerimle.

*

Çevrimdışı serender

 • *
 • 4811
 • Dosdoğru ol!
Ynt: NAMAZI ANLAYARAK KILMAK
« Yanıtla #4 : 05 Ağustos 2012, 04:31:38 ÖÖ 04 »
Duaekseni kardeşime haksızlık etme. Öyle düşünmekte haklı. Nerde bi sünnet varsa çubuğu alıp peşine düşmüşsün :) Hoşgeldin mi deseydi sana.

Tahiyyatın anlamını oku. Ve iyice anla. Kuranı kerimde peygaberimizle ilgili ayetleri okursan sorunlarını gidermiş olursun. Soru demedim sorun dedim.

Yusuf suresini okuduğumuz zaman kurandan Hz. Yusufa mı ibadet ediyoruz?
Peygambere salat getirmek: Onun davasına omuz vermektir. Buda eşittir Allaha kul olmaktır. ?

Değil mi?
'Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz' 5/8

*

Çevrimdışı ramiksan

 • mavikuş
 • *
 • 37
Ynt: NAMAZI ANLAYARAK KILMAK
« Yanıtla #5 : 05 Ağustos 2012, 05:13:47 ÖÖ 05 »
sevgili kardeşim cevabın için çok teşekkür ederim.Takdir ederseniz ki bizler daha çoçuk yaşlarda büyüklerimizin anlattıklarından ve sayılı ve sınırlı olan dini kitaplardan dini bilgilerimizi öğrendik.Bizlere hiç kimse Kuranı Kerimin açıklamasını öğretmedi.Bizler veya ben diyeyim okuduğum Ayetlerin manasını bilmeden okuyup namaz kıldım.Şimdi çok şükür imkanlar çoğaldı.Tefsirlerde çoğaldı.Ama kafa karışıklığıda çoğaldı.Bu kafa karışıklığını gidermek için sizlerin bilgisinden istifade etmek,araştırıp doğruları öğrenmek haksızlık etmekmidir.Doğru bildiklerinizi bizlere güzel güzel anlatmak,ikna etmek sizin gibi,sizler gibi uzmanların Allah rızası için en azından görevi değilmidir?Bizler size ters gelse bile kafamıza takılanları soracağız, sizler bize doğruları anlatacaksınız.Kızmadan incitmeden.Amacım iyi bir müslüman olmak.Selam ve sevgilerimle.


*

Çevrimdışı Rahmetli

 • *
 • 1056
Ynt: NAMAZI ANLAYARAK KILMAK
« Yanıtla #6 : 05 Ağustos 2012, 11:19:55 ÖÖ 11 »
Ramiksan kardeşim,
öncelikle hoşgeldin, safalar getirdin...

Sorduğun sorular kafa karışıklığını giderme adına da olsa, kafa karıştırmak adına da olsa "UZMAN" kişiler tarafından cevaplandırılmalı haklısın. Lakin burası bir form sitesi, yani bilgi paylaşım sitesi. Kimsenin "UZMANLIK" iddiası yok, olamaz da. Pek tabii belli konularda uzman arkadaşlarımız form sitesinin üyesi olabilir ve uzman oldukları sahalarda bildiklerini bizlerle paylaşabilirler.

Sorularınız bence uzman bir kadroya sorulan sorulardan ziyade, "arkadaşlar şu sorunun cevabını bileniniz var mı? biçiminde olursa, arkadaşlarımız cevabını bilmeselerde "bir bilene danışıp" sorduğunuz sorunun cevabını arama cihetine gidebilirler.. Selam ve sevgilerimizle..
İyilik su gibidir, içmeyen ölür...

*

Çevrimdışı kutbay

 • *
 • 2553
  • İslami Düşünce Platformu
Ynt: NAMAZI ANLAYARAK KILMAK
« Yanıtla #7 : 05 Ağustos 2012, 09:33:36 ÖS 21 »
Sevgili kardeşim ibadetler yalnızca Allaha mahsus değilmidir. Özellikle namazlarda sevgili Peygamberimize selam,salavat getiriyoruz.Namaz biter bitmezde gene Peygamberimize salat ve selam getiriyoruz.Acaba biz Yüce Allah la peygamberimizede ibadet etmiş olmuyormuyuz?Acaba benmi yanlış anlıyorum.Saygılarımla.

“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamberi destekliyor, ey iman edenler! Siz de onu destekleyin ve canı gönülden barış ve esenlik dileyin” buyrulmaktadır. (Ahzab 56)

Sizinde dediğiniz gibi ibadetler yalnızca Allah'a mahsustur.

"Allah, kendisine ortak koşanları bağışlamaz. Bundan öte dilediğine, dilediği kimse için bağışlar. Her kim Allah’a ortak koşarsa, şüphesiz büyük bir iftira da bulunmuştur" (Nisa, 48).

"Şüphesiz, kim Allah’a ortak koşarsa, Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun gideceği yer Cehennemdir. Zalimlere orada bir yardımcı da yoktur" (Maide, 72).
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

Ynt: NAMAZI ANLAYARAK KILMAK
« Yanıtla #8 : 05 Ağustos 2012, 11:02:56 ÖS 23 »
Namazı anlayarak kılmak konusunda tavsiye iki kitap:

1) Hz.Peygamber'in Namaz Kılma Şekli - Muhammed Nâsıruddin el-Elbânî

2) Namazı Anlayarak Kılmak - Prof.Dr.Davut Aydüz
Allah katında din İslam'dır. (Âl-i İmran - 19)

*

Çevrimdışı Müslüman

 • ****
 • 511
 • Allah c.c kelamını kul kelamı ile eşitlemeyin.
Ynt: NAMAZI ANLAYARAK KILMAK
« Yanıtla #9 : 06 Ağustos 2012, 11:18:45 ÖÖ 11 »
  ibadetler yalnızca Allaha mahsus değilmidir.Özellikle namazlarda sevgili Peygamberimize selam,salavat getiriyoruz.Namaz biter bitmezde gene Peygamberimize salat ve selam getiriyoruz.Acaba biz Yüce Allah la peygamberimizede ibadet etmiş olmuyormuyuz?Acaba benmi yanlış anlıyorum.Saygılarımla.

Sayın;ramiksan
öncelikle üyeliğiniz sizin için de,bizim içiin de hayırlara vesile olsun.
her sorduğunuz sorunuz da (zandan Rabbime sığınmakla beraber) sanki ''dilinizin altında ki baklayı'' çıkarsam mı,çıkarmasam mı diye bir helecanınızı,sabırsızlığınızı sezer gibi oluyorum:)

kısacası sizi izlemeye devam ediyorum:)


Hayır üzere olun ve öylece kalın.selametle.

ne yalan söyleyeyim daha sizin yorumunuzu okumadan benim de aklımdan geçenler bunlardı  :)


*

Çevrimdışı ramiksan

 • mavikuş
 • *
 • 37
Ynt: NAMAZI ANLAYARAK KILMAK
« Yanıtla #10 : 07 Ağustos 2012, 12:17:30 ÖÖ 00 »
Selam sevgili kardeşlerim.Artık niyetimden kuşku duymuyorsanız soruma doyurucu cevap verebilirmisiniz.Sünnet namazlarımızı farz namazlarımızdan çok yakın olmıyacak şekilde kılsak bir mahzuru varmıdır. Birde tesbihlerimizi çekerken müezzinler o kadar hızlı çekiyorlarki ben daha beşinci subhanallah derken onlar 33 cüyü söylüyorlar.Şimdi sünnetler sevgili peygamberimizin hatırası ise ki, Sünnet namazlarıda cemaat o kadar çabuk kılıyorki ben ikinci rekatı kılarken cemaat selam veriyor.Namaz sünnet için de olsa farz içinde olsa sonuçta Allahın huzurunda olmuyormuyuz?Bu yüzden her camiye gidişimde imam ve müezzinlerle tartışıyorum.Artık namazlarımı evde veya yalnız kılıyorum.İşim gereği yurdu dolaşıyorum,heryerde böyle.Haksızmıyım sevgili kardeşler ne dersiniz?

*

Çevrimdışı kutbay

 • *
 • 2553
  • İslami Düşünce Platformu
Ynt: NAMAZI ANLAYARAK KILMAK
« Yanıtla #11 : 07 Ağustos 2012, 01:15:59 ÖÖ 01 »
Sünnet namazlarımızı farz namazlarımızdan çok yakın olmıyacak şekilde kılsak bir mahzuru varmıdır.
Cemaatle farzı kılacaksanız ve bu durumdaki sünneti çok yakın olmayacak şekilde kılsak diye soruyorsanız, zaten ezan okunduktan sonra (Sabah namazı hariç) hemen namaza başlanıyor. Yani bildiğiniz üzre sünneti vakit girmeden evvel kılmanız olmaz.

Sabah namazında ise, sünneti evde kılarsınız farzı camide

Nafilelerin, yani namazın sünnetlerinin evde kılınmasını teşvik mahiyetinde hadis-i şerifler mevcuttur. “Evlerinizi mezara çevirmeyiniz,” buyuran Peygamberimiz bir başka hadislerinde, “Farz namaz müstesna, kişinin en hayırlı namazı evinde kıldığı namazdır” buyurarak nafilelerin evde kılınmasının daha faziletli olduğunu beyan buyurmuşlardır.

Sünnetleri yetiştirememe hususunda Camide kıldığınız namazlarda ikindi sünneti ve yatsı namazının ilk sünnetini terk edebilirsiniz.

Geriye öğle namazı kalır. Öğle namazının ilk sünnetini de farzdan sonra kılarsınız.
Lakin bunda da biraz gayret edip usule uyarsanız da daha güzel olur.


Birde tesbihlerimizi çekerken müezzinler o kadar hızlı çekiyorlarki ben daha beşinci subhanallah derken onlar 33 cüyü söylüyorlar.

Size katılıyorum.

Hususa yukarıdaki mantıktan bakarsak; siz farzdan sonra sünnetleri kılarken tesbihat başlamış olacaktır. Haliyle cemaate uyamamış olacaksınız. Namazınız bittikten sonra tesbihatı tek başınıza rahat rahat yaparsınız.

Şimdi sünnetler sevgili peygamberimizin hatırası ise ki, Sünnet namazlarıda cemaat o kadar çabuk kılıyorki ben ikinci rekatı kılarken cemaat selam veriyor.Namaz sünnet için de olsa farz içinde olsa sonuçta Allahın huzurunda olmuyormuyuz?Bu yüzden her camiye gidişimde imam ve müezzinlerle tartışıyorum.Artık namazlarımı evde veya yalnız kılıyorum.İşim gereği yurdu dolaşıyorum,heryerde böyle.Haksızmıyım sevgili kardeşler ne dersiniz?
Haklısınız

Acizane yorumum bu şekildedir. Yanlışım varsa arkadaşlarım düzeltsin.
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

*

Çevrimdışı ramiksan

 • mavikuş
 • *
 • 37
Ynt: NAMAZI ANLAYARAK KILMAK
« Yanıtla #12 : 07 Ağustos 2012, 02:17:36 ÖÖ 02 »
 Teşekkür ederim Kutbay kardeşim.Sanıyorum artık bu devirde camilerde namazdan önce imam ve müezzinlik yapanlarda(hakkıyla yapanları tenzih ederim)huşu sağlanmalı.Birde son zamanlarda cuma lar da şu leğenle para toplama işi çıktı.Artık neredeyse zorla para toplanıyor.Saflar arasında dolaştırılarak.Camilerimizin saray gibi yapılmasını sizler nasıl karşılıyorsunuz?Bir yerde Peygamberimizin mescitinin resmini görmüştüm,nerde o mescit nerde şimdiki mescit.Saygılarımla.

*

Çevrimdışı maxpayna

 • *
 • 5153
  • depo
Ynt: NAMAZI ANLAYARAK KILMAK
« Yanıtla #13 : 11 Ağustos 2012, 10:57:53 ÖÖ 10 »
Alıntı

NAMAZI ANLAYARAK KILMAK


için anladığımız dilden ve içimizden geldiği gibi allah ile konuşarak ibadet etsek olmuyor mu (diye daha önce sormuştum soruşturmuştum iddia etmiştim sanırım etmeye devam edebilirim gibi....) bakınız :

http://www.islamidusunce.net/forum/index.php/topic,8803.msg60263.html#msg60263*

Çevrimdışı ramiksan

 • mavikuş
 • *
 • 37
Ynt: NAMAZI ANLAYARAK KILMAK
« Yanıtla #14 : 13 Ağustos 2012, 01:19:22 ÖÖ 01 »
Selamlar sevgili kardeşim.Kuran ı kerimi Yaratan kulum okusun öğrensin uygulasın  diye göndermiş.Ayetlerin anlamları aynı olduktan sonra neden olmasın?Arapça bütün müslümanların kolay kolay öğrenebileceği bir dil değilki.Rabbimizde bizim anlatmak,söylemek istediğimizi haşa anlamaktan münezzeh değilki.Çok güzel olur.