Gerçek İslam Sadece Kuran'da (Edip Yüksel'in yazısından)

 • 19 Cevap
 • 11758 Görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Gerçek İslam Sadece Kuran'da (Edip Yüksel'in yazısından)
« : 30 Haziran 2015, 02:59:06 ÖÖ 02 »
Bu sefer bir değişiklik yapalım ve Edip Yüksel'in bildirisinden alıntı yapalım:

***

"Bu, büyüklerden biridir ve insanlara uyarıdır. Artık isteyen ilerler isteyen geri kalır." (74:36-37).

Muhammed peygamber öldükten sonra bir gelişme oldu. Erkek din uleması, Kuran'ın öğretilerine doğrudan aykırı bir şekilde, dini yalnızca Allah'a özgülemek yerine onu aşağıdaki listedeki 'kutsal' ortakların bir ürünü haline dönüştürdüler:

*Allah "artı"
*Muhammed "artı"
*Muhammed'in arkadaşları "artı"
*Muhammed'in arkadaşlarının arkadaları "artı"
*Mezheb kurucuları "artı"
*Mezheblerin sonraki önderleri "artı"
*Belli bir mezhebin ilk uleması "artı"
*Belli bir mezhebin son uleması; vb, vb.

Bu ortaklık Muhammed'in sözleri sayılan 'hadis'leri, Muhammed'in yaptıkları sayılan 'sünnet'i, bazı seçkin eski ulemanın ortaklaşa hükmü sayılan 'icma'yı ve onların her birine ait ictihadlardan oluşan 'şeriat'ı üretti ve sonuçta Muhammed'in bu dünyadan ayrılışını izleyen yaklaşık otuz yıl içinde birbirine düşman bir sürü mezhep ortaya çıkardı (6:159; 23:52-56). Ortaçağa ait Arap/Hristiyan/Yahudi kültürlerinin bu bileşkesi, son peygamberin ilettiği din guya bu imiş gibi, insanlara Allah'ın kuşkudan arınmış dini diye sunuldu. Oysa gerçekte Allah'ın insanlara seslenme aracı olarak Muhammed'e indirdiği son ve geçerli tek ileti Kutsal Kuran idi; orada şöyle deniyordu:

"Onu sana Biz okuyacağız. Bizim okumamızı izle. Sonra onu açıklamak ta Bizim işimiz." (75:18-19)

İslamın kutsal kitabının yorum ve çevirisi diye ortaya konan bilgisiz, hoşgörüsüz, kadın düşmanı, çağdışı ve hurafelere dayalı uygulamalar ne yazık ki yüzyıllarca katlanarak birikti. Şimdi artık o beşeri kuruntu ve gelenek katmanlarını ilahi kitabın sırtından koparıp atmanın ve Kuran'daki gerçek iletiyi insanlara yeniden tanıtmanın zamanıdır. (6:21; 7:29; 9:31; 16:52; 39:2, 11, 14; 40:14,65; 42:21; 45.17; 74:1-56; 98:5).

pek çok insan bizim, İngilizce 'his' zamirine atfen Hislam dediğimiz sistemi kurma işine soyundu. Allah'ın kitabına ekleme yapma veya ona katılma şansları yoktu ama hadis sayesinde bidatın, hurafenin, uydurmanın ve çarpıtmanın kapıları sonuna kadar açıktı. Buhara'dan bir adam çıkıp kulaktan dolma söylentileri Muhammed peygamberden iki yüz yılı aşkın bir süre sonra toplamaya başladığında dinsel hurafelere ve uydurmalara son derece uygun bir coğraya ve toplum yapısı vardı. O insanların kendileri ve ana babaları mezheb savaşlarına ve kıyımlara katılmışlardı. Dinsiz, Hristiyan ve Yahudi pek çok kişi kuşkulu nedenlerle İslama girmişti ve çoğu, yeni dini özümsemeden, eski kültürünü ve dinden beklediğini İslama taşımayı yeğlemişti. Seçkinler kendi dini duruşlarını haklı gösterip kabul ettirmek amacıyla dini, kültürel ve politik görüşlerine ait uygulamaları bu yeni hadis, sünnet, tefsir ve fetva modası sayesinde bol bol pazarladılar. Ayrıca, (vahyin nedenleri hakkında) esbab-ı nüzul denen sayısız öyküler uydurdular; her ayetin neden indirildiğini açıklıyormuş gibi yapıp ilahi iletinin anlamını çarpıttılar ya da kapsamını daralttılar. Belli bir din, kültür, kabile, mezheb, tarikat ya da hükümdarı yüceltmek için kelimelerin anlamını ve bağlamını kaydırdılar. Erkek hepbanacılar, ruhbanlar ve kadın düşmanları bu yozlaştırma hareketini ustaca kullandılar. Muhammed'in sözleri ve edimleri olarak kutsanan kulaktan dolma söylentiler ve onun ilah edinilen sahabelerinin adları bölüp parçalamada, kültürel eritmede, hattâ ticari tanıtımda güçlü birer araç ya da Truva Atı olarak kullanıldı. Özetle, Kuran dışlandı; ilahi ileti fena halde çarpıtıldı.

Peygamberimize ait olduğu öne sürülen binlerce hadis onun ölümünden hemen sonra uydurulmaya başlandı, ikiyüz yıl sonra devşirildi, ve yüzyıllar sonra 'sahih' hadisler adı altında kitaplaştırıldı. Hadislerin uydurulma amaçları şöyle sıralanabilir:

*bir mezhebin öğretilerini bir başkasına yeğlemek (abdesti bozan nedenler, yasak olan deniz gıdaları);
*bir kabile ya da hanedanın çıkarlarını gözetmek (Kureyş kabilesini ve özellikle Muhammed'in sülalesini kayırma);
*cinsel istismarı ve kadın düşmanlığını haklı göstermek (Ayşe'nin yaşını küçük göstermek, kadınların namazına engel olmak);
*dehşet, baskı ve diktayı haklı göstermek (Ureyne ve Ukeyle halkından bazılarını işkenceden geçirmek, Medine'deki Yahudi halkı yok etmek, şiirle eleştiri yapan bir kadın ozanı öldürmek);
*ibadete ibadet, dindarlığa dindarlık eklemek (nafile namazlar);
*hurafeleri diriltmek (büyücülük yapmak, Kabe'nin yanındaki kara taşa tapınmak);
*bazı nesne ve edimleri yasaklamak (hayvan ve insan resmi yapmak, müzik aleti çalmak, satranç);
*Yahudi ve Hristiyanların inanç ve uygulamalarını İslama sokmak (taşla öldürmek, sünnet etmek, başörtüsünü dayatmak, inzivaya çekilmek, tesbih çekmek);
*İslamdan önceki Mekke'de yaygın olan inanç ve uygulamaları yeniden yaşama geçirmek (şefaat, kölelik, aşiret tutkusu, kadın düşmanlığı);
*halkı hoşlandıran öyküler uydurmak ('miraç'ta göklere çıkıp namaz pazarlığı yapmak);
*Muhammed'i tanrılaştırıp onu öteki peygamberlerin üstüne çıkarmak (ayın parçalanması dahil bir sürü mucize);
*tektanrıcılara karşı hadis kullanmak (yalnızca Kuran diyenleri suçlamak); ve hattâ
*bir çiftliğin ürünlerini tanıtmak (Ajwa kasabasında yetişen hurmaların üstünlüğü) ...

Anılan bu amaçlara ek olarak Kuran'daki 'muğlak' veya 'anlamsız' kelime ve ifadeleri açıklamak, hadislere aykırı ayetleri çarpıtıp uyarlamak, veya Kuran dışı eften püften bilgiler sunmak için de bir sürü hadis uyduruldu.

Hislam değil İslam
Kuran'ı inceleyelim önce ve bir barış, iman ve yalnızca Allah'a teslimiyet düzeni olan islamın esaslarını sayıp dökelim.

İslam:

*islam özel isim değildir; kök olarak teslimiyet/barış anl***** gelir. İbrahim'le yeni bir aşamaya ulaşan (4:125; 22:78) ve tüm peygamberler ve elçiler tarafından iletilen ilahi sistem Allah tarafından bu kelimeyle tanımlanır (5:111; 10:72; 98:5).
*yalnızca Allah'a teslim olmaktır (2:112,131; 4:125; 6:71; 22:34; 40:66).
*doğa ile uyumlu evrensel ilkeler sistemidir (3:83; 33:30; 35:43).
*yalnızca öznel deneyimler değil nesnel kanıtları da ister (3:86; 2:111; 21:24; 74:30).
*bir savın doğruluğunu kabul etmek için kalabalıklara veya duygulara değil aklın ölçüsüne başvurmamızı bekler (17:36; 4:174; 8:42; 10:100; 11:17; 74:30-31).
*bilgi, eğitim, ve öğrenime önem verir (35:28; 4:162; 9:122; 22:54; 27:40; 29:44,49).
*insanın yeryüzündeki yaratılışını bilimsel olarak araştırmamızı öğütler (29:20).
*Allah ile insanın arasına din adamlarının ve şefaatçıların girmesini reddeder (2:48; 9:31-34).
*dinden çıkar sağlamayı yasaklar (9:34; 2:41,79,174; 5:44; 9:9).
*bireyin özgür ve sorumlu davranmasını, ve yetkisiz yetkililere boyun eğmemesini savunur (6:164).
*her türlü inanç ve düşüncenin özgürce açıklanabilmesini savunur (2:256; 18:29; 10:99; 88:21-22).
*kamu işlerinde yöneticilerin seçilmesini ve toplu danışmayı gerekli görür (42:38; 5:12).
*yönetime bütün vatandaşların katılmasını sağlayan bir demokrasiyi önerir (58:11).
*rüşveti yasaklar; çıkar gruplarının ve şirketlerin yönetimde tekel olmasının önlemlenmesini öğütler (2:188).
*yönetici seçiminde ehliyet ve adalet ilkelerinin gözetilmesini emreder (4:58).
*herkes için adaleti savunur; ve hukuk sözkonusu olunca hiçbir ırkı, dini veya mezhebi kayırmaz (5:.
*yönetim ya da bireylerce hakkı yenen herkese tazminat almak veya adaleti gerçekleştirmek için dilekçe ile şikayette bulunabilme hakkı tanır (4:148).
*sosyal yardım, ekonomik özgürlük ve zenginliğin paylaşılmasını teşvik eder (2:215, 59:7).
*her bireyin yaşama hakkına son derece saygı gösterir (5:32).
*bir toplumun niteliğinin kendisini oluşturan üyelerin niteliğine bağlı olduğunu prensip edinir (13:11).
*kişinin özel yaşamına saygı göstermemizi emreder (49:12).
*delillerle kanıtlanıncaya kadar her sanığı suçsuz sayar (49:12).
*tanıklık edecek olanları olası tehditlerden korur (2:282).
*suçsuz kimseleri başkasının suçundan sorumlu tutmaz (53:38).
*kişilerin malvarlığını güvence altına alır (2:85,188; 4:29; ancak 24:29 ve 59:6-7'deki durumlar istisnadır).
*üretmeyen ekonomiden uzak durmamızı öğütler (2:275; 5:90; 3:130).
*yoksullara bakmamızı ve yardım etmemizi ister (6:141; 7:156).
*insanların ırk ve cins farklılığını bir avantaj olarak görmemizi ve Adem'in çocukları olarak birbirimize olan eşitliğimizi vurgular (49:13).
*kadınları erkekler gibi saygin kabul eder (3:195; 4:124; 16:97).
*bilincin önemini vurgular (5:90).
*bütün ulusları birbiriyle barış içinde yaşamaya çağırır (2:62; 2:135-136, 208).
*dünyayı bütün insanların evi sayar ve bir ülkeden diğer ülkeye göç etmeyi herkesin hakkı kabul eder (4:97-98).
*saldırganları güçle caydırıp barışı gerçekleştirmemizi ister (60:8,9; 8:60).
*'altın kaplamalı bronz' kuralı, yani bağışlamanın teşvik edildiği hukukta suç, suçlu ve ceza arasında benzerlik kuralını izler (42:20; 7:33).
*hakkı yenenlere ve baskı görenelere arka çıkmamızı emreder (4:75).
*insanlara doğruluk ve güzel ahlakta yarışmayı öğütler (16:90)
*insanları, barış, dürüstlük ve nezaket gibi iyi şeylere özendirip kötülükten caydırmaya çağırır (3:110)
*ahlaki değer ölçülerinin yüksek tutulmasını ister (25:63-76; 31:12-20; 23:1-11).
*doğal çevreyle uyum içinde yaşamamızı emreder (30:41).
*Allah'ın onayladığı tek yasa/sistem'in islam olduğunu bildirir (3:19,85).

Sonuç olarak, İslam yani teslimiyet ve barış denen ilahi sistemin yerini almak üzere ulema tarafından hadis, Sünnet ve mezhep kuralları üretilerek bizim Hislam dediğimiz bir din uydurulmuş durumda. Öyle bir çarpıtma ki bunun derinliği ve genişliği insanın hayal gücüne dahi sığamaz.

O halde:

*Gelin Kuran'ın dışındaki bütün öğretileri bırakalım; dini yalnızca Allah'a özgüleyelim.

*Hurafe ve ortaçağ kültürünü bırakalım; yeni uğraşımız bilimsel girişimcilik olsun.

(Edip Yüksel)


***


Ve şu linkleri de verelim:

http://www.kurandakidin.com/

http://www.mucizeler.com/

Selam

*

Çevrimdışı osisko

 • Derviş
 • ****
 • 593
 • Edep ya Huuu..
Ynt: Gerçek İslam Sadece Kuran'da (Edip Yüksel'in yazısından)
« Yanıtla #1 : 30 Haziran 2015, 07:25:34 ÖS 19 »
Edip Yüksel kim diye soracak olanlar var ise buyursunlar..

Adam hazret olmuş. İsminin başında hazret, sonunda a.s (aleyhisselam)..!


Emre_1974tr ..! Sen tabii olacağın adamı bulmuşsun. Senin evliyan da, peygamberin de, kuranın da bu adam olmuş. Sana iyi yolculuklar.. Aşağıda kendisine ait bir kaç tivit var oku.

Hz. Edip Yüksel a.s. @edipyuksel  16 Haz
Yüzde 70 anarşistim. Dünya vatandaşıyım. Devletlere alerjim var. Ama 17+ devlet ile övünenler Kürtlere bir devleti bile nasıl fazla görür?

Hz. Edip Yüksel a.s. @edipyuksel  29 Haz
Sünnilik şirk dinidir. Aptallaştırır. Kıl, tüy, parmak, tırnak, türbe, şefaat, hikaye, salavat, şu mekruh, bu haram!


Hz. Edip Yüksel a.s. @edipyuksel  12 sa.
Camileriniz, AVMleriniz, sokaklarınız IŞİD tarafından bombalandığında saray oğlanlarının “PYD IŞİD’den daha tehlikeli” manşetini hatırlayın!


Hz. Edip Yüksel a.s. @edipyuksel  25 Haz
Yüzü peçeli bir kadının kimliği yoktur. Toplumda "yüzsüz" olan kölelerin erkek efendilerini savunmaları hükümsüzdür.


Hz. Edip Yüksel a.s. @edipyuksel  23 Haz
Bir kaktüsüm. Dikenlerim şunlara batar:
Muhammedîler, Şiiler, İseviler, Atatürkçüler, Nakşiler, Fethullahçılar, Tayyipçiler, Reşadçılar
Edipçiler...


Hz. Edip Yüksel a.s. @edipyuksel  22 Haz
Kürtlerin dini hiç de farklı değil. Şafii mezhebi Hanefilikten daha da gericidir. Kürtler bu dinleriyle ilerleyemez!


Hz. Edip Yüksel a.s. @edipyuksel  22 Haz
Sosyal medyada binlerce kez tanık olduğum şok edici bir gerçek:
"Kürtler şeytanla savaşsa şeytana tapacak çok dinci, muhafazakar faşist var"

Hz. Edip Yüksel a.s. @edipyuksel  20 Haz
1. Teravih namazı da uydurma. Şeytan böylece sizi robotlaştırıyor.
2. Oruç imsak ile değl tan ağarması ile başlar güneş batımı ile sona erer

Hz. Edip Yüksel a.s. @edipyuksel  20 Haz
Diyanete ve devlete güvenmeyin. En usturuplu yalan uyduran iki kurumdur bunlar. Sorgulayın. Oruç imsakla değil TAN AĞARMASI ile başlar.

Hz. Edip Yüksel a.s. @edipyuksel  18 Haz
Kuran orucu bozanları sayıyor: Yemek yemek, sıvı içmek ve cinsel ilişki. Sigara, sakız, şapka, tavşan yok listede.

"Kul 'a bela gelmez Hak yazmayınca,
Hakk bela yazmaz, kul azmayınca"..

Ynt: Gerçek İslam Sadece Kuran'da (Edip Yüksel'in yazısından)
« Yanıtla #2 : 01 Temmuz 2015, 01:51:48 ÖÖ 01 »
Edip Yüksel'in 19 konusundaki yanlışlarını gösterdiğimiz ve 19 mucizesinin gerçek işlevini anlattığımız videomuzu  tekrar verelim:

https://www.youtube.com/watch?v=_0Y3fAaukiY

Ayrıca ahiret inancındaki birkaç hatasını da yaptığımız tartışmalardan sonra düzeltti. Fakat daha alması gereken yol var bu konuda. Buna karşılık Kuran'a dönüş konusundaki doğru tespit ve çabalarını ise destekliyoruz.

Selam

*

Çevrimdışı osisko

 • Derviş
 • ****
 • 593
 • Edep ya Huuu..
Ynt: Gerçek İslam Sadece Kuran'da (Edip Yüksel'in yazısından)
« Yanıtla #3 : 01 Temmuz 2015, 02:56:13 ÖÖ 02 »

Ayrıca ahiret inancındaki birkaç hatasını da yaptığımız tartışmalardan sonra düzeltti. Fakat daha alması gereken yol var bu konuda. Buna karşılık Kuran'a dönüş konusundaki doğru tespit ve çabalarını ise destekliyoruz.Hayatının bayağı renkli olduğu bir gerçek. Yukarıdaki ifade neye ve kime hizmet ettiğinizi ortaya koymaya yeter.

Ha ..... oktar, .... yüksel..!

Ne farkeder. Bulmuşsun belanı. Başka bela aramana gerek yok.

O seni irşat etsin, sen de onu. Anlaşamadığınız bazı yerlerde ortak bir mana uydurup halledersiniz. Size karşı hiç bir kimsenin duramayacağı ortada.

Mehmet Akif 'in şu dizeleri aklıma geldi. Tam da sizlere göre..!

Kadermiş, öyle mi? Haşa, bu söz değil doğru,
Belanı istedin, ALLAH da verdi, doğrusu bu.

Çalış dedikçe şeriat, çalışmadın durdun.
Onun hesabına bir çok hurafe uydurdun.

Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya,
Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya.

Bırak çalışmayı, emret oturduğun yerden.
Yorulma, öyleya, Mevlâ ecr-i hasen iken.

Yazıp sabahleyin evden çıkarken işlerini,
Birer birer oku tekmil edince defterini,

Bütün o işleri Rabbım görür, vazifesidir;
Yükün hafifledi, sen şimdi doğru kahveye gir.

Çoluk çocuk sürünürmüş, sonunda aç kalarak,
Hüda vekil-i umurun değil mi? keyfine bak!

Onun hazine-i in'amı kendi veznendir.
Havale et ne kadar masrafın olursa verir!

Silahı kullanan ALLAH, hududu bekleyen o,
Levazımın bitivermiş değil mi? ekliyen o!

Çekip kumandan altına ordu ordu melek,
Senin hesabına küffarı hak ile yeksan edecek.
 
Başın sıkıldımı kafi senin o nazlı sesin,
Yetiş! de, kendisi gelsin, ya Hızır'ı göndersin!

Evinde hastalanan var ise, borcudur bakacak:
Şifa hazinesi derhal oluk oluk akacak.

Demek ki her şeyin ALLAH, yanaşman ırgatın O:
Çoluk çocuk ona ait: Lalan, bacın, dadın O.

Vekil-harcın o, kahyan, müdir-i veznen O,
Alış seninse de mesul olan verişten O.

Denizde cenk olacakmış, gemin o, kaptanın O.
Ya ordu lazım imiş, askerin kumandanın O.

Köyün yasakcısı, şehrin de baş muhassılı O.
Tabib-i aile, eczacı, hasılı hepsi O.

Ya sen nesin? Mütevekkil! Yutulmaz artık bu!
Biraz da saygı gerektir. Ne saygısızlık bu?

Hüda'yı kendine kul yaptı, kendi oldu Hüda;
Utanmadan da tevekkül diyor, bu cürete ha?!...


Din-i İslamı yaşadığını zanneden zavallılar güruhundan başka bir şey değilsiniz..
 
"Kul 'a bela gelmez Hak yazmayınca,
Hakk bela yazmaz, kul azmayınca"..

Ynt: Gerçek İslam Sadece Kuran'da (Edip Yüksel'in yazısından)
« Yanıtla #4 : 01 Temmuz 2015, 03:04:10 ÖÖ 03 »
Kuran'daki gerçek dini anlatan sitelere örnekler vermeye devam edelim:

Reklam amaçlı linklerden kaçınınız. Sadece kaynak için link veriniz (kutbay)

Selam ve sevgiler

*

Çevrimdışı osisko

 • Derviş
 • ****
 • 593
 • Edep ya Huuu..
Ynt: Gerçek İslam Sadece Kuran'da (Edip Yüksel'in yazısından)
« Yanıtla #5 : 01 Temmuz 2015, 04:15:20 ÖS 16 »
Farkettim ki, cevap vermeye değmezsin. Çünkü imanın noksan.

Bir tek Allah inancından gayrısı Kuran 'a uygun değil. Kendi uyduruk islamını sözde yaşıyorsun...

Allah 'ın buyurduğu, peygamberi Hz. Muhammed Mustafa s.a.v efendimizin tebliğ ettiği İslam Dini değil..!

Örnek aldıkların malum şahsiyetler.

Şu ifadeyi kullanmaktan hiç hicap duymuyorsun değil mi.?

"Ayrıca ahiret inancındaki birkaç hatasını da yaptığımız tartışmalardan sonra düzeltti. Fakat daha alması gereken yol var bu konuda. Buna karşılık Kuran'a dönüş konusundaki doğru tespit ve çabalarını ise destekliyoruz."

İslam alimi gibi yazılarını paylaştığın şahsiyet için, " yaptığımız tartışmalardan sonra hatasını düzeltti" diyebilecek kadar seviyeni, nerede bulunduğunu belli ettin. İşine geldiği gibi düşünmeye başladığı zaman da tam destek ..! Maşallah..

Kuran 'ın tek başına hiç bir işe yaramıyacağını sen de biliyorsun. Bu konuda bayağı pişkinsin.

Resulünün, Elçisinin, Uyarıcısının, Evliyasının, Mürşidinin tarifi, tebliği, yaşantısı olmadan  İslam 'ı yaşayamazsın. Buradaki tartışmalarında, sözde kendince savunduklarında bile mezhep, sünnet, hadis, rivayet kırıntıları dolu.

İlköğretime, liseye, üniversiteye gitmeden prof. olmuş bildiğin, tanıdığın, birisi varsa buyur meydan senin. Her şeyin okulu, her sanatın bir ustası vardır. Ustasız sanat haramdır buyrulmuş. Yalan yere savuruyorsun.

Belki dedimdi ama, baktım ki bahsettiğimiz her şey çöpe gidiyor. Mevlana hazretlerinin buyurduğu gibi, "anlattıklarımın karşımdakinin anladığı kadar" olduğunu hissettim.

Kuran 'ın yeterliliğini savunuyorsuna ama, Kuran harici her şeyle alakalısın. Kuran dışı her şey seni kaplamış. Gözün kör, kulağın sağır. Lisanından dökülenler içinse şöyle bir deyim var;

"Kişi kimin kayığına binerse, onun türküsünü söyler".

Sen türkülerine devam et. Nasıl olsa bir gün Allah 'ın ıslahı ile karşılaşacaksın.

Kuran 'dan bahsediyorsun ama sende o da yok. Acınacak haldesin vesselam.

"Kul 'a bela gelmez Hak yazmayınca,
Hakk bela yazmaz, kul azmayınca"..

Ynt: Gerçek İslam Sadece Kuran'da (Edip Yüksel'in yazısından)
« Yanıtla #6 : 02 Temmuz 2015, 01:46:07 ÖÖ 01 »
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bu arada bu Ramazan'da çok şey öğrendiğini düşünüyorum. Yani senin üzerindeki emeklerim boşa değil.

O kadar kula kul olma sapkınlığı peşindesin ki, burada bir yazısını paylaştığım kişiye yanlışlarını gösterdiğimi söyleyince iyice tozuttun.Bu sözlerin bile seni okuyuculara rezil etmeye yetti de arttı:)

Evet Edip Yüksel hiç olmazsa arada yanlışlarını görüp düzeltme yoluna gidebiliyor (gerçi birçok hatasında hala çok inatçı ama zamanla inşallah onları da düzeltecektir). Fakat sende bu bile yok. Sen Tam bir kula ve diğer yaratılmışlara tapınma şehveti içindesin.

SelamYnt: Gerçek İslam Sadece Kuran'da (Edip Yüksel'in yazısından)
« Yanıtla #7 : 02 Temmuz 2015, 03:05:49 ÖÖ 03 »
Tam bir akıl hastasısın Osisko:)

Kuran'dan başka kaynağım yoktur , senin zırvaladığının tam tersine,  bahsettiğin kişi belki beni örnek alıyordur. Bense bugüne kadar hep onlara hatalarını gösterip gerçeğini anlatmakla meşgulüm.

Bir kişinin yazısını bir kere paylaşınca nasıl da devreleri yaktın:) Hep kendi yazılarımı paylaşacağım bir kere başka örnek yazı verince de böyle abuk sabuk yorumlara başlayacaksın öyle mi seni zavallı:)

Başkalarının peşinden gitmek senin gibi akıldan yoksun, Kuran'a iman etmeyen ve körü körüne şirk inançlarının peşinden koşan şaşkolozların işidir.

Bu arada bu Ramazan'da çok şey öğrendiğini düşünüyorum. Yani senin üzerindeki emeklerim boşa değil.

O kadar kula kul olma sapkınlığı peşindesin ki, burada bir yazısını paylaştığım kişiye yanlışlarını gösterdiğimi söyleyince iyice tozuttun.Bu sözlerin bile seni okuyuculara rezil etmeye yetti de arttı:)

Evet Edip Yüksel hiç olmazsa arada yanlışlarını görüp düzeltme yoluna gidebiliyor (gerçi birçok hatasında hala çok inatçı ama zamanla inşallah onları da düzeltecektir). Fakat sende bu bile yok. Sen Tam bir kula ve diğer yaratılmışlara tapınma şehveti içindesin.

SelamBu nasıl bir yazı yazma üslubudur? İnsanları bu şekilde mi uyarıyorsunuz? Yazılarınızı okudum. Kurandan başka kaynağı olmayanın hali ve ahvali bu ise gerisini varın siz düşünün. Konu başlığı burası değil ama mezhepler konusunda size yöneltilen hiç bir soruya yanıt vermemiş, baskın basanındır mantığı ile etrafa hakaretler yağdırıyorsunuz. osisko doğru söylüyor. Bir tek namazı mezheplere dokunmadan nasıl kıldığınızı anlatamıyor olmanız osisko'yu değil sizin haksızlığınızı ortaya koyuyor diye düşünüyorum.

Ve soruyor haklı olarak. Madem ki bir konu açtınız olumlu veya olumsuz eleştirilere de açık olmanız gerekir. Madem ki siz hür iradenizle islamı bu şekilde yaşayabileceğinizi düşünüyorsunuz ve konu açtınız, gelen eleştirilere de saygı göstermeniz gerekir.

Yalnız ayetler paylaşarak ibadetlerin nasıl icra edildiğini konuşabilirmisiniz?

Kendi fikir görüş ve düşüncenize yer vermeden yalnızca kuran ayetleri ile bunları paylaşmaya varmısınız? Namaz, oruç, hac hakkındaki ayetleri paylaşarak günümüzde yapılan veya yapılması gereken bu ibadetlerin üslubunu, icra edilişini ortaya koyabilimisiniz?

Kendi ifadenize göre madem ki kurandan başka kaynağınız yok ayetlerle anlatın madem.

Ne siz incinirsiniz ne de osisko
:)


*

Çevrimdışı osisko

 • Derviş
 • ****
 • 593
 • Edep ya Huuu..
Ynt: Gerçek İslam Sadece Kuran'da (Edip Yüksel'in yazısından)
« Yanıtla #8 : 02 Temmuz 2015, 09:52:40 ÖS 21 »
Allah razı olsun asiminnos kardeşim.

Ortak inanç ve iman sahibi kardeşimizden duymamız gereken bu. Aynı Kuran ' iman eden, aynı peygamberin ümmeti olan kişilerin ayrı inanç sahibi gibi tartışmaları ne kadar acı.

Açıklamasını beklediğim bütün sorularımdan vazgeçtim. Sabah namazını nasıl kıldığını da anlatmasın. Kuran ehli bu şahsa, Kuran ayetinden soralım ki, rahat cevap verebilsin..!

Kuran 'da geçen şu iki ayetin gereğini ne şekilde ve nasıl yerine getiriyor.? Bunu açıklasın yeter.


Ey inananlar, Cuma günü namaz için çağrıldığı(nız) zaman, Allâh'ı anmağa koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.
Cuma 9

Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allâh'ın lutfundan arayın. Allâh'ı çok anın ki başarıya eresiniz.
Cuma 10Sanırım diğer ibadetleri yerine getirmiyor. Bu yüzden sorum ağır gelmiş olabilir. Cemaatle kıldığı bir namaz var mı.? İmama uyup arkasında namaz kılar mı.?

Yapmadığı ibadetler hakkındaki veremeyeceği cevabını sabırsızlıkla bekliyorum..!
"Kul 'a bela gelmez Hak yazmayınca,
Hakk bela yazmaz, kul azmayınca"..

Ynt: Gerçek İslam Sadece Kuran'da (Edip Yüksel'in yazısından)
« Yanıtla #9 : 03 Temmuz 2015, 04:19:11 ÖÖ 04 »
Bu arada, bu sayfaya bakan izleyiciler, Osisko ve Asiminnos gibilerin verilen cevapları bile okumadıklarını bilmeyebilir. Bu yüzden izleyiciler için yeniden hatırlatalım;

Kuran'da tüm ibadetlerin bütün ayrıntısı var:

http://www.kurandakidin.com/2011/10/36-kuran%E2%80%99da-inanc-konulari-namaz-zekat-oruc-ve-hac/

Zaten Kuran'ın dışında hiçbir kaynakta bu ayrıntıların olması sözkonusu değil.

Selam

*

Çevrimdışı osisko

 • Derviş
 • ****
 • 593
 • Edep ya Huuu..
Ynt: Gerçek İslam Sadece Kuran'da (Edip Yüksel'in yazısından)
« Yanıtla #10 : 03 Temmuz 2015, 11:50:17 ÖÖ 11 »
Bu arada, bu sayfaya bakan izleyiciler, Osisko ve Asiminnos gibilerin verilen cevapları bile okumadıklarını bilmeyebilir. Bu yüzden izleyiciler için yeniden hatırlatalım;

Kuran'da tüm ibadetlerin bütün ayrıntısı var:

Zaten Kuran'ın dışında hiçbir kaynakta bu ayrıntıların olması sözkonusu değil.Hacıı..!

Boş yere link paylaşıp durma da. Bir tek ayet paylaş, Cuma namazının nasıl kılındığını anlatan..! Namazın rüknünü ifade eden bir tek ayet paylaş, konuyu kapatalım.

Gargaraya getiriyorsun. Öyle bir ayet paylaş ki, kılmadığın Cuma namazını tarif etsin..

Öyle bir ayet paylaş ki, diğer vakit namazlarının nasıl kılınacağını ifade etsin.

Paylaşmış olduğun linkler de aynen senin yaptığını yapıyor. Ayetle ifade etmek yerine kendi kelamlarını sıralamışlar.

Madem ki Kuran 'ın dışında hiç bir kaynakta bu ayrıntıların olması söz konusu değilse..!

Buyur iki kelam et de asiminnos kardeş mi, ben mi, "yoksa senin gibi Dini İslamı kendi anlayışına göre tertip ve tanzim etmek isteyenler mi" yersiz ve yalan masallar anlatıyor ortaya çıksın.

Hiç bir ayet senin paylaşımlarını desteklemiyor. Hiç bir ayette İslamın temel ibadet ve taatlarını şu şekilde yapın, şu şekilde yatın, yok bu şekilde secdeye eğilin gibi ifadeler yer almıyor. Hiç bir ibadet ayrıntıları ile Kuran 'da yer almaz.

Yoksa Hz. Allah ;‘‘Andolsun ki, Resulullah sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.’’
Ahzab 21Buyurmazdı. İşte sana Kuran 'dan örnek. Bir tek namaz hakkında ayet paylaşamayan sen, yalancısın. Kuran ile hiç bir alakan da yok. Peygamberine sahip çıkmıyorsun ki, Kuran 'a sahip çıkasın.

Sen yine de edip yüksel üstadını bırakma. Bizler Peygamber efendimize sahip çıkıyoruz. Onun bıraktığı emaneti Kuran 'a ve sünnetlerine de uyuyoruz elhamdülillah.

Hiç bir ibadeti yerine getirmediğin kesin. En azından tebliğ edildiği gibi yapmadığın ortada. Kimseleri kandırmaya çalışma. Yalan söylüyorsun. Laf kalabalığı ile kimseyi kandıramazsın.

Hacer-ül esved taşına hakaret eden bir şahsiyetten, Kabeyi kabul edemeyen, sünnet-i seniyyeleri kabul edemeyen, mezheplere karşı çıkandan, yalancılıktan başka ne beklenir.


Haydi cesaretini topla da Cuma namazı hakkında ayet paylaş..! Bak bugün de tam günü.

Tabi sende o cesaret varsa, samimi ve doğru isen getir ayetini..!

"Kul 'a bela gelmez Hak yazmayınca,
Hakk bela yazmaz, kul azmayınca"..

*

Çevrimdışı kutbay

 • *
 • 2534
  • İslami Düşünce Platformu
Ynt: Gerçek İslam Sadece Kuran'da (Edip Yüksel'in yazısından)
« Yanıtla #11 : 03 Temmuz 2015, 03:30:41 ÖS 15 »
 Emre_1974tr
istişare içinde olduğunuz kişilere yönelik hitaplarınıza dikkat edin !
Allâhûmme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve Alâ Âli Seyyidinâ Muhammed

Ynt: Gerçek İslam Sadece Kuran'da (Edip Yüksel'in yazısından)
« Yanıtla #12 : 03 Temmuz 2015, 05:06:38 ÖS 17 »
Ahahaha ...Ne istişaresi yahu, burada peşime yapışıp, yazılarımın altına hakaretler yağdıran tiplerden başka birşey yok...Tabii şimdiye kadar yazanları kastediyorum, diğer forum mensuplarını tenzih ederim.

Bu arada sayın admin bu tiplerden biri de sensin şu an itibarıyla.

Selam

*

Çevrimdışı osisko

 • Derviş
 • ****
 • 593
 • Edep ya Huuu..
Ynt: Gerçek İslam Sadece Kuran'da (Edip Yüksel'in yazısından)
« Yanıtla #13 : 03 Temmuz 2015, 08:20:16 ÖS 20 »

Ahahaha ...Ne istişaresi yahu, burada peşime yapışıp, yazılarımın altına hakaretler yağdıran tiplerden başka birşey yok...

Bu arada sayın admin bu tiplerden biri de sensin şu an itibarıyla.


Muhakkak ki muhatap alınmaya değmezsin. Maksat, forumdan faydalanabileceğini düşünen kardeşlerimizin, içerisine çekilmek istenilen yanlışları farkettirmek.

Muhatap alınan sen değilsin, aktardığın fikirlerdir. Zira paylaşımlarının içerisinde sana ait bir tek harf veya kelime mevcut değil. Başkalarından devşirilmiş, birilerinin doğrularını kendine doğru olarak kabul etmiş, hakkı bilmediğin halde hakikati anlatma gayretine soyunmuş bir zavallısın.

Ne Kuran 'a imanın var, ne Hz. Muhammed Mustafa s.t.a.v efendimiz ve sünnetlerine. Ne hadislerle alakalısın, ne rivayetlerle. Doğmatik bir inanç oluşturmuşsun adına islam dediğin.


Bir tek Cuma namazını Kuran 'a göre nasıl kılabildiğini anlatamayan din istismarı yapan bir kişisin. 

Aynı soruyu sen bana sormuş olsan, Camiye gittiğimi, dört rekat sünnetten sonra hutbeyi dinlediğimi, hutbenin arkasından iki rekat farz olan Cuma namazını imam ve cemaatle kılıp, ardından da dört rekat son sünnetini kıldığımı ve tesbihatla namazı bitirdiğimi ifade ederdim.

Hatta hutbeyi dinledikten sonra iki rekat farz Cuma namazını kıldığında da Cuma namazını icra etmişsin demektir.

Camiye gitmeyen, cemaatle namaz kılmayan, Peygamberin en büyük mirası sünnet-i  seniyyelere sahip çıkmayan, mü-minin miracı olan günlük beş vakit namazı üçe düşüren, hac ibadetini konuşmadık ama büyük bir ihtimalle kabullenmeyen, oruç saatlerini kendisi belirleyen, namaz ibadetini nasıl ve ne şekilde icra ettiği belli olmayan ..!

Bu kadar enlerden sonra kendisine, neredeyse "Ehli takva" süsü vermeye çalışan birisinin İslam 'ı ne kadar düzgün, ne kadar elverişli, ne kadar samimi yaşadığı ortadadır.

Okuyan kardeşlerim senin notunu zaten vermiştir. Benim çaba ve gayretim, kelimeler arasına serpiştirilmiş olan hitaplardır.

Allah işini rast getirsin. Nasıl ve ne şekilde getirir bilinmez amma, rast getirsin işte..!
"Kul 'a bela gelmez Hak yazmayınca,
Hakk bela yazmaz, kul azmayınca"..

*

Çevrimdışı osisko

 • Derviş
 • ****
 • 593
 • Edep ya Huuu..
Ynt: Gerçek İslam Sadece Kuran'da (Edip Yüksel'in yazısından)
« Yanıtla #14 : 03 Temmuz 2015, 08:47:58 ÖS 20 »
Tam sana uygun bir kıssa var. Yeri gelmişken sunmak isterim.

Adamda, sırtına dövme yaptırma merakı varmış. Bu işin erbabı bir kişiye gitmiş ve vücuduna arslan dövmesi yaptırmak istediğini söylemiş. Adam soyun ve arkanı dön demiş. Soyunup arkasını dönen zavallı daha ilk iğneyi batırır batırmaz sormuş,

- Neresini yapıyorsun.?

Dövmeci,

- Yelelerini ..! demiş.

Adam,

- Bırak bu arslanın da yeleleri olmayı versin..! deyince dövmeci peki demiş ve tekrar iğneyi batırdığında adam yine sormuş;

- Şimdi neresini yapıyorsun.?

Dövmeci,

- Kuyruğunu..! demiş.

Adam yine pişkin,

- Bırak canım. Bu arslanın kuyruğu da olmayı versin..! demiş.

Dövmeci biraz şaşkın, biraz sinirli,

- Peki madem olmayı versin..! demiş.

Dövmeci iğneyi tekrar batırdığında,

- Şimdi neresini yapıyorsun.? diye sormuş.

Dövmeci,

- Pençelerini..! cevabını vermiş.

Adam yine pişkin...

- Bırak canım pençeleri de olmayı versin. deyince..!

Dövmeci,

- Kalk git lan şuradan..! Allah aşkına yelesiz, kuyruksuz, pençesiz arslan nerede görülmüş.?

Deyip adamı yaka paça atmış dışarı.

Peygambersiz, peygamberin sünnet-i seniyyesi olmadan, hadis-i şerif ve rivayetsiz, bir tek vakit namazını camide kılamayan, orucu kendi kafasına göre tutan, haccı kabul etmeyen, sonrasında yalnızca Kuran ile İslam 'ı bir bütün olarak yaşadığını zanneden aciz kul...!

Yelesiz, kuyruksuz, pençesiz arslan olmuyorsa, peygambersiz, peygamberin yaşantısı sünnetleri olmadan, hadis ve rivayetlere kapalı bir İslam da olmaz. Yaşanamaz, idrak edilemez.

Bunları yerine getirmeden idrak ettiğini söyleyen kişi ya, yalan söylüyordur..!

Ya insanlarla dalga geçiyordur..!

Ya da yapmadığı ibadetleri yapıyormuş gibi gösterip, din adına insanların kafasına hurafe, bidat yerleştirme çabasında olan yalancıdan, istismarcıdan ibarettir. İblisin en çok sevdiği insan modelidir bunlar. Dini kullanarak kendisine mükemmel hizmet ettirir.
 
Cuma namazını nasıl kıldığını ifade edemeyen bir zavallı. Kılmadığı bu namaz hakkında mezhepler olmadan, sünnetler olmadan, rivayetler olmadan yolda kalmış bir insan modeli.

Allah ıslah etsin..

"Kul 'a bela gelmez Hak yazmayınca,
Hakk bela yazmaz, kul azmayınca"..