ANKEBUT - MÜLK - FETİH - MUHAMMED SURELERİ SORULARI

  • 1 Cevap
  • 3829 Görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

ANKEBUT - MÜLK - FETİH - MUHAMMED SURELERİ SORULARI
« : 05 Eylül 2014, 02:11:04 ÖÖ 02 »
ANKEBUT - MÜLK - FETİH - MUHAMMED SURELERİ MEALİ TEST SORULARI

1- Aşağıdaki şıklarda verilmiş olanlardan hangisi, Tevhid düşüncesinin temelini oluşturup, bütün peygamberlerin çağrılarındaki ortak noktayı oluşturmaktadır? (Ankebut 16 -17. ayetler)

a)Sadece Allah’a kulluk etmek
b)Allah’a karşı gelmekten sakınmak
c)Allah’tan başkasını ilah edinmemek
d)Üç şık da doğru

2- Aşağıdaki şıklarda verilen açıklamalardan hangisi, Allah’a ortak koşanlarla veya putperestlerle alakalı bulunmaktadır? (Ankebut 25. ayet)

a)Dünya hayatında menfaatleri sebebi ile birbirlerine aşırı sevgi beslerler
b)Allah’a birtakım ortaklar ileri sürerler
c)Kıyamet gününde azapla kuşatıldıkları zaman, birbirlerini lanetleyeceklerdir
d)Üç şık da doğru3- İbrahim peygamberin, kötülük ve zulümlerin egemen olduğu ana yurdundan başka taraflara göç etmesini, aşağıdaki terimlerden hangisi ifade etmektedir? (Ankebut 26. ayet)

a)Seyahat b)Kaçış c)Hicret d)Hiçbiri4- Tarih boyunca geçmiş toplumlar hakkında anlatılmakta olan gerçek hikâyeler kimler için önemli bir ibret, bir ders niteliği taşımaktadır?
(Ankebut 35. ayet)
a)Kültür seviyesi yüksek olan toplumlar için
b)Aklını kullanan insanlar için
c)Ekonomik güce sahip insanlar için
d)Bütün insanlar için


5- Ankebut Sûresi’nin 39. âyetine göre, Karun’un, Firavun’un ve Hâman’ın helak edilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (Ankebut 39. ayet)
a)Yönetici olmaları.
b)İlahlık iddiasında bulunmaları.
c)Yeryüzünde büyüklük taslamaları.
d)Hepsi

6- Ankebut Sûresi’nin 45. âyetinde, namaz ile ilgili hangi özellik ön plana çıkarılmaktadır? (Ankebut 45. ayet)

a) Gösteriş için kılınan namazın makbul olmaması.
b) Namazın münafıklara ağır gelmesi.
c) Cemaat ile kılınan namazın daha faziletli olması.
d) Namazın dosdoğru kılınması gerektiği ve onun hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyması.

7- Kur'an'ı Kerim'de anne babaya iyilik yapılması ve bir hususun dışında onlara itaat edilmesi emredilmektedir. Hariç tutulan bu husus, şunlardan hangisidir? (Ankebut 8. ayet)
a) Evlenilecek eşin seçimi.
b) Allah'a ortak koşmaya zorlamaları.
c) Cihada katılma konusu.
d) Boşanma durumu.

8- Aşağıdakilerden hangisi Lut kavminin özelliklerinden biri değildir? (Ankebut 29. ayet)

a) Ölçü ve tartıda hile yapmak.
b) Kadınları bırakıp, erkeklere yönelmek.
c) Çocukların doğma yolunu kesmek.
d) Toplantılarında edepsizlik yapmak.

9- Ankebût Sûresi’nin 53. âyetine göre, Allah’ın azabı zalimlerin başına nasıl gelir? (Ankebut 53. ayet)

a) Belirli alametlerle
b) Uzun bir süreçte
c) Hiç farkında olmadıkları bir sırada
d) Yavaş, yavaş

10- Ankebût Sûresi’nin 50. âyetinde Peygamberimiz için “Ona, Rabbinden birtakım âyetler (mucizeler) indirilmeli değil miydi?” diyenlere, aynı sûrenin 51. âyetinde Allah Teâlâ nasıl cevap vermiştir? (Ankebut 50-51. ayetler)

a) Öncekiler mucizeleri yalanlamasaydı size de indirilirdi
b) Mucizeler Allah’ın yanındadır
c) Kendilerine okunan (bu) Kitab’ı, sana bizim indirmemiz onlara yetmiyor mu?
d) Kendilerine peygamber göndermiş olmamız onlara yetmez mi?

11- Ankebut Sûresi’nin 65-66. âyetlerine göre, tehlike içinde yüzen gemide yolculuk yapanlar tehlikeden kurtulmak için yalnız Allah’a sığınırlar. Tehlike geçince bunların tavrında ne gibi değişiklikler olur? (Ankebut 65-66. ayetler)

a) Yalnız Allah’a dua ederler
b) Hayatlarını gözden geçirirler
c) Namazlarını terk ederler
d) Kendilerine verilenlerden hem faydalanıp hem de nankörlük yapmak suretiyle Allah'a ortak koşarlar

12- Zulmedenleri hariç, kendileriyle en güzel bir tarzda mücadele edilmesi istenenler kimlerdir? (Ankebut 46. ayet)
a) Münafıklar b) Ehl-i Kitap c) Mecusîler d) Bedevîler

13- Hz. Peygamber'den mûcize istenmesi üzerine verilen cevapta aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?
(Ankebut 50-51. ayetler)
a) Mûcizeler ancak Allah'ın katındadır.
b) Ben apaçık bir uyarıcıyım.
c) Doğrusu ben azabıyla büyük bir günün gelip sizi bulmasından korkuyorum.
d) Kendilerine okunan (bu) Kitab’ı, sana bizim indirmemiz onlara yetmiyor mu?14- Müminlerin birbirleriyle ve kâfirlerle ilişkisi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Fetih 29. ayet)

a) Birbirlerine karşı şiddetli, kâfirlere karşı şefkatli

b) Kâfirlere karşı şiddetli, birbirlerine karşı şefkatli

c) Hem kendi aralarında hem de kâfirlere karşı şefkatli

d) Birbirlerine karşı da, kâfirlere karşı da şiddetli

15- Müslümanlara savaşı emreden âyetlerde savaşa katılmamaktan dolayı kendilerine zorluk / sorumluluk olmayanlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamaktadır? (Fetih 17. ayet)

a) Sağır b) Körc) Topal d) Hasta

16- Hz. Peygamber ve ashabının, İncil'de anlatılan durumları aşağıdakilerden hangisine benzetilmektedir? (Fetih29. ayet)

a) Küçük derelerle sürekli büyüyen büyük bir nehre

b) Filizini çıkaran, kalınlaşan, gövdesi üzerinde doğrulup dikilen ve ekincilerin hoşuna giden ekine

c) Dalları çok yükseklerde ve kökü çok derinlerde olan ağaca

d) Bütün nehirlerin gelip kendisine boşaldığı denize

17- "Andolsun ki Allah, Resûlü’ne o rüyayı hak ile doğru çıkardı. Allah dilerse, güven içinde (kiminiz) başlarınızı tıraş ederek ve (kiminiz) saçlarınızı kısaltarak korkusuzca mutlaka .................. gireceksiniz. Fakat O, sizin bilmediklerinizi bildi de önce yakın bir fetih (olan Hayber fethini) verdi. (Fetih 27. ayet)


a) Mescid-i Aksâ'ya b) Mescid-i Harâm'ac) Mescid-i Nebevî'ye d) Mescid-i Kubâ'ya

18- Fetih Sûresi’nin 29. âyetinde, “Muhammed, Allah’ın Resûlü’dür” buyrulduktan sonra, Peygamberimizle beraber olanların güzel vasıfları anlatılır. Âyette bu durum anlatılırken hangi kitaplara atıf yapılır? (Fetih 29. ayet)
a)Kur’an ve İncil’e.
b)Tevrat ve Kur'an'a.
c)Tevrat ve İncil’e.
d)Zebur ve İncil’e.

19- Fetih Sûresi’nin 4. âyetine göre, Allah’ın müminlerin kalplerine huzur (ve sebat) indirmesinin sebebi nedir? (Fetih 4. ayet)
a) İmanlarına iman kat(ıp artır)maları için.
b) Onların günahlarını örtmek için.
c) Göklerin ve yerin ordularının sahibi olduğu için.
d) Her şeyi hikmetle yaptığı için

20- Mülk sûresinin 2. âyetine göre Allahu Teâlâ, insanlardan kimin daha güzel amel/davranış yapacağını imtihan etmek için, neyi yaratmıştır? (Mülk 2. ayet)
a) Ölümü ve hayatı.
b) Dünya hayatını.
c) Cennet ve cehennemi.
d) Kâinatı.

21- Mülk Sûresi’nin 6-8. âyetlerinde, cehennem ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Aşağıdakilerden hangileri bu bilgiler arasında yer almaz? (Mülk 6-8. ayetler)I. Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır.
II. Cehennem, yakınından geçenleri içine çeker.
III. Cehenneme atılanlar, onun kaynarkenki gürlemesini işitirler.
IV.Cehennem öfkesinden neredeyse parçalanacaktır.
V.Cehennem dolunca kapıları sıkıca kilitlenir.
VI.Cehennemin bekçileri, oraya atılanlar için bağışlanma dilerler.
VII.Cehenneme atılanlara bekçiler ‘Size (bunu haber veren) hiç uyarıcı (peygamber) gelmedi mi?” diye sorarlar.

a) II – III – VI b) II – V – VI c) I – III – IV d) II – III – VI – VII

22- Ölümün ve hayatın yaratılmasının sebebi olarak zikredilen husus aşağıdakilerden hangisidir? (Mülk 2. ayet)

a) İkisi de kimin daha güzel amel/davranış yapacağını imtihan etmek için yaratılmıştır.
b) Hayat sevinçler için, ölüm korkular için bir ölçü olsun diye yaratılmıştır.
c) Hayat inananlar için teselli, ölüm zalimler için caydırıcı olsun diye yaratılmıştır.
d) Hayat dünya için, ölüm ise ahiret için yaratılmıştır.


23- " Dünya hayatı, ancak ............... ibarettir. Eğer iman edip de ‘Allah’ın emirlerine uygun yaşar/karşı gelmekten sakınırsanız’ (Allah) size mükâfatınızı verir ve sizden (bütün) mallarınızı istemez (yalnız zekât ve sadaka olarak bir kısmını ister)." âyet meâlinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (Muhammed 36. ayet)

a) Bir oyun ve bir eğlenceden
b) Bir sıkıntı ve bir darlıktan
c) Çeşit çeşit nimetlerden
d) Geçim kaygısından

24- Hükmü kesin bir sûre indirilip de içinde savaştan söz edildiğinde kalplerinde hastalık olanların içinde bulundukları hâl aşağıdakilerden hangisidir?(Muhammed 20. ayet)
a) Üzerine ölümden baygınlık gelmiş kimsenin bakışı gibibakarlar.
b) Göğe doğru yükseltilen kimse gibi zorla nefes alıp verirler.
c) Ateşe girip çıkmış kimse gibi görünürler.
d) Mecnunlara benzer bir hâle bürünürler.


25- Muhammed sûresinin 1. âyetinde, amelleri boşa çıkacağı söylenen kişiler kimlerdir? (Muhammed 1. ayet)

a) Muhammed (a.s.v.)’e tabii olduğunu söyleyip de ibadetten yüz çevirenler.
b) İnkâr edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar.
c) Sadıklarla beraber hareket etmeyenler.
d) Boş sözü satın alanlar.

*

Çevrimdışı FECR

  • *
  • 4700
  • Selam Hidayete Tabi Olana
    • FECR
Ynt: ANKEBUT - MÜLK - FETİH - MUHAMMED SURELERİ SORULARI
« Yanıtla #1 : 06 Eylül 2014, 07:01:13 ÖS 19 »
ANKEBUT - MÜLK - FETİH - MUHAMMED SURELERİ MEALİ TEST SORULARI

1- Aşağıdaki şıklarda verilmiş olanlardan hangisi, Tevhid düşüncesinin temelini oluşturup, bütün peygamberlerin çağrılarındaki ortak noktayı oluşturmaktadır? (Ankebut 16 -17. ayetler)

a)Sadece Allah’a kulluk etmek
b)Allah’a karşı gelmekten sakınmak
c)Allah’tan başkasını ilah edinmemek
d)Üç şık da doğru

2- Aşağıdaki şıklarda verilen açıklamalardan hangisi, Allah’a ortak koşanlarla veya putperestlerle alakalı bulunmaktadır? (Ankebut 25. ayet)

a)Dünya hayatında menfaatleri sebebi ile birbirlerine aşırı sevgi beslerler
b)Allah’a birtakım ortaklar ileri sürerler
c)Kıyamet gününde azapla kuşatıldıkları zaman, birbirlerini lanetleyeceklerdir
d)Üç şık da doğru3- İbrahim peygamberin, kötülük ve zulümlerin egemen olduğu ana yurdundan başka taraflara göç etmesini, aşağıdaki terimlerden hangisi ifade etmektedir? (Ankebut 26. ayet)

a)Seyahat b)Kaçış c)Hicret d)Hiçbiri4- Tarih boyunca geçmiş toplumlar hakkında anlatılmakta olan gerçek hikâyeler kimler için önemli bir ibret, bir ders niteliği taşımaktadır?
(Ankebut 35. ayet)
a)Kültür seviyesi yüksek olan toplumlar için
b)Aklını kullanan insanlar için
c)Ekonomik güce sahip insanlar için
d)Bütün insanlar için


5- Ankebut Sûresi’nin 39. âyetine göre, Karun’un, Firavun’un ve Hâman’ın helak edilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (Ankebut 39. ayet)
a)Yönetici olmaları.
b)İlahlık iddiasında bulunmaları.
c)Yeryüzünde büyüklük taslamaları.
d)Hepsi

6- Ankebut Sûresi’nin 45. âyetinde, namaz ile ilgili hangi özellik ön plana çıkarılmaktadır? (Ankebut 45. ayet)

a) Gösteriş için kılınan namazın makbul olmaması.
b) Namazın münafıklara ağır gelmesi.
c) Cemaat ile kılınan namazın daha faziletli olması.
d) Namazın dosdoğru kılınması gerektiği ve onun hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyması.

7- Kur'an'ı Kerim'de anne babaya iyilik yapılması ve bir hususun dışında onlara itaat edilmesi emredilmektedir. Hariç tutulan bu husus, şunlardan hangisidir? (Ankebut 8. ayet)
a) Evlenilecek eşin seçimi.
b) Allah'a ortak koşmaya zorlamaları.
c) Cihada katılma konusu.
d) Boşanma durumu.

8- Aşağıdakilerden hangisi Lut kavminin özelliklerinden biri değildir? (Ankebut 29. ayet)

a) Ölçü ve tartıda hile yapmak.
b) Kadınları bırakıp, erkeklere yönelmek.
c) Çocukların doğma yolunu kesmek.
d) Toplantılarında edepsizlik yapmak.

9- Ankebût Sûresi’nin 53. âyetine göre, Allah’ın azabı zalimlerin başına nasıl gelir? (Ankebut 53. ayet)

a) Belirli alametlerle
b) Uzun bir süreçte
c) Hiç farkında olmadıkları bir sırada
d) Yavaş, yavaş

10- Ankebût Sûresi’nin 50. âyetinde Peygamberimiz için “Ona, Rabbinden birtakım âyetler (mucizeler) indirilmeli değil miydi?” diyenlere, aynı sûrenin 51. âyetinde Allah Teâlâ nasıl cevap vermiştir? (Ankebut 50-51. ayetler)

a) Öncekiler mucizeleri yalanlamasaydı size de indirilirdi
b) Mucizeler Allah’ın yanındadır
c) Kendilerine okunan (bu) Kitab’ı, sana bizim indirmemiz onlara yetmiyor mu?
d) Kendilerine peygamber göndermiş olmamız onlara yetmez mi?

11- Ankebut Sûresi’nin 65-66. âyetlerine göre, tehlike içinde yüzen gemide yolculuk yapanlar tehlikeden kurtulmak için yalnız Allah’a sığınırlar. Tehlike geçince bunların tavrında ne gibi değişiklikler olur? (Ankebut 65-66. ayetler)

a) Yalnız Allah’a dua ederler
b) Hayatlarını gözden geçirirler
c) Namazlarını terk ederler
d) Kendilerine verilenlerden hem faydalanıp hem de nankörlük yapmak suretiyle Allah'a ortak koşarlar

12- Zulmedenleri hariç, kendileriyle en güzel bir tarzda mücadele edilmesi istenenler kimlerdir? (Ankebut 46. ayet)
a) Münafıklar b) Ehl-i Kitap c) Mecusîler d) Bedevîler

13- Hz. Peygamber'den mûcize istenmesi üzerine verilen cevapta aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?
(Ankebut 50-51. ayetler)
a) Mûcizeler ancak Allah'ın katındadır.
b) Ben apaçık bir uyarıcıyım.
c) Doğrusu ben azabıyla büyük bir günün gelip sizi bulmasından korkuyorum.
d) Kendilerine okunan (bu) Kitab’ı, sana bizim indirmemiz onlara yetmiyor mu?14- Müminlerin birbirleriyle ve kâfirlerle ilişkisi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Fetih 29. ayet)

a) Birbirlerine karşı şiddetli, kâfirlere karşı şefkatli

b) Kâfirlere karşı şiddetli, birbirlerine karşı şefkatli

c) Hem kendi aralarında hem de kâfirlere karşı şefkatli

d) Birbirlerine karşı da, kâfirlere karşı da şiddetli

15- Müslümanlara savaşı emreden âyetlerde savaşa katılmamaktan dolayı kendilerine zorluk / sorumluluk olmayanlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamaktadır? (Fetih 17. ayet)

a) Sağır b) Körc) Topal d) Hasta

16- Hz. Peygamber ve ashabının, İncil'de anlatılan durumları aşağıdakilerden hangisine benzetilmektedir? (Fetih29. ayet)

a) Küçük derelerle sürekli büyüyen büyük bir nehre

b) Filizini çıkaran, kalınlaşan, gövdesi üzerinde doğrulup dikilen ve ekincilerin hoşuna giden ekine

c) Dalları çok yükseklerde ve kökü çok derinlerde olan ağaca

d) Bütün nehirlerin gelip kendisine boşaldığı denize

17- "Andolsun ki Allah, Resûlü’ne o rüyayı hak ile doğru çıkardı. Allah dilerse, güven içinde (kiminiz) başlarınızı tıraş ederek ve (kiminiz) saçlarınızı kısaltarak korkusuzca mutlaka .................. gireceksiniz. Fakat O, sizin bilmediklerinizi bildi de önce yakın bir fetih (olan Hayber fethini) verdi. (Fetih 27. ayet)


a) Mescid-i Aksâ'ya b) Mescid-i Harâm'ac) Mescid-i Nebevî'ye d) Mescid-i Kubâ'ya

18- Fetih Sûresi’nin 29. âyetinde, “Muhammed, Allah’ın Resûlü’dür” buyrulduktan sonra, Peygamberimizle beraber olanların güzel vasıfları anlatılır. Âyette bu durum anlatılırken hangi kitaplara atıf yapılır? (Fetih 29. ayet)
a)Kur’an ve İncil’e.
b)Tevrat ve Kur'an'a.
c)Tevrat ve İncil’e.
d)Zebur ve İncil’e.

19- Fetih Sûresi’nin 4. âyetine göre, Allah’ın müminlerin kalplerine huzur (ve sebat) indirmesinin sebebi nedir? (Fetih 4. ayet)
a) İmanlarına iman kat(ıp artır)maları için.
b) Onların günahlarını örtmek için.
c) Göklerin ve yerin ordularının sahibi olduğu için.
d) Her şeyi hikmetle yaptığı için

20- Mülk sûresinin 2. âyetine göre Allahu Teâlâ, insanlardan kimin daha güzel amel/davranış yapacağını imtihan etmek için, neyi yaratmıştır? (Mülk 2. ayet)
a) Ölümü ve hayatı.
b) Dünya hayatını.
c) Cennet ve cehennemi.
d) Kâinatı.

21- Mülk Sûresi’nin 6-8. âyetlerinde, cehennem ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Aşağıdakilerden hangileri bu bilgiler arasında yer almaz? (Mülk 6-8. ayetler)I. Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır.
II. Cehennem, yakınından geçenleri içine çeker.
III. Cehenneme atılanlar, onun kaynarkenki gürlemesini işitirler.
IV.Cehennem öfkesinden neredeyse parçalanacaktır.
V.Cehennem dolunca kapıları sıkıca kilitlenir.
VI.Cehennemin bekçileri, oraya atılanlar için bağışlanma dilerler.
VII.Cehenneme atılanlara bekçiler ‘Size (bunu haber veren) hiç uyarıcı (peygamber) gelmedi mi?” diye sorarlar.

a) II – III – VI b) II – V – VI c) I – III – IV d) II – III – VI – VII

22- Ölümün ve hayatın yaratılmasının sebebi olarak zikredilen husus aşağıdakilerden hangisidir? (Mülk 2. ayet)

a) İkisi de kimin daha güzel amel/davranış yapacağını imtihan etmek için yaratılmıştır.
b) Hayat sevinçler için, ölüm korkular için bir ölçü olsun diye yaratılmıştır.
c) Hayat inananlar için teselli, ölüm zalimler için caydırıcı olsun diye yaratılmıştır.
d) Hayat dünya için, ölüm ise ahiret için yaratılmıştır.


23- " Dünya hayatı, ancak ............... ibarettir. Eğer iman edip de ‘Allah’ın emirlerine uygun yaşar/karşı gelmekten sakınırsanız’ (Allah) size mükâfatınızı verir ve sizden (bütün) mallarınızı istemez (yalnız zekât ve sadaka olarak bir kısmını ister)." âyet meâlinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (Muhammed 36. ayet)

a) Bir oyun ve bir eğlenceden
b) Bir sıkıntı ve bir darlıktan
c) Çeşit çeşit nimetlerden
d) Geçim kaygısından

24- Hükmü kesin bir sûre indirilip de içinde savaştan söz edildiğinde kalplerinde hastalık olanların içinde bulundukları hâl aşağıdakilerden hangisidir?(Muhammed 20. ayet)
a) Üzerine ölümden baygınlık gelmiş kimsenin bakışı gibibakarlar.
b) Göğe doğru yükseltilen kimse gibi zorla nefes alıp verirler.
c) Ateşe girip çıkmış kimse gibi görünürler.
d) Mecnunlara benzer bir hâle bürünürler.


25- Muhammed sûresinin 1. âyetinde, amelleri boşa çıkacağı söylenen kişiler kimlerdir? (Muhammed 1. ayet)

a) Muhammed (a.s.v.)’e tabii olduğunu söyleyip de ibadetten yüz çevirenler.
b) İnkâr edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar.
c) Sadıklarla beraber hareket etmeyenler.
d) Boş sözü satın alanlar.
Selam Hidayete Tabi Olanlara


http://kuranneslifecr.blogspot.com