Kahır Duası

 • 1 Cevap
 • 224983 Görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı FECR

 • *
 • 4700
 • Selam Hidayete Tabi Olana
  • FECR
Kahır Duası
« : 18 Ağustos 2013, 11:00:52 ÖÖ 11 »

   KAHIR DUASI
Allahümme bisatveti ceberûti kahrike.
Ve bi sur’ati igaseti nasrike ve bigayretike.
Lientihâki hurumâtike
Ve bihimâyetike li menihtemâ bi âyâtike nes’elüke yâ Allâhü
Yâ Allâhü
Yâ Allâhü
Yâ semîu
Yâ mücîbü
Yâ karîbu
Yâ serîu
Yâ müntekımü
Yâ kahhâru
Yâ şedîdel-batşi
Yâ men lâ yu’cizühû kahrül-ceâbirati
ve lâ ya’zumü aleyhi helâkülmütemerrideti minel-mülûkil-ekâsirati
en tec’ale keyde men kâdenâ fî nahrihî ve mekra men mekera bî-nâ iâden ileyhi ve hufrate men hafera le-nâ vâkıan hüve fîhâ
ve men nasabe le-nâ şebeketel-hıdâi
ic’alhü yâ seyidî mesûkan ileyhâ
ve masîden fîhâ
ve esîran ledeyhâ
Allahümme bi hakkı Kâf hâ yâ ayn sâd
İkfinâ hemmel-ıdâ ve lakı hümür-radâ
Vec’alhüm li külli habîbin fîdâ
Ve sellit aleyhim âcilen-nikami fi-l yevmi ve gadâ
Allahümme beddid şemlehüm
Allahümme ferrık cem’ahüm
Allahümme fülle haddehüm Allahümme kallil addehüm
Allahümmec’alid-dâirete aleyhim
Allahümme ersilil-azâbe ileyhim
Allahümme ahrichüm min dâiratil-hılmi vel-lütfi
Ves’lübhüm müdüdel-imhâli
Ve ğulle eydiyehüm ilâ a’nâkıhim
Ver’bit alâ kulûbihim
Ve lâ tubellighümü’l- â’mâle “allahümme mezzikhum külle mümezzakin mezzaktehu intisâren
Li evliyâike ve enbiyâike ve rusülike
Allahümmen tesır lenâ intisâreke li ehıbbâike alâ e’daike
Allahümme lâ tümekkini’l-e’dâe fînâ ve lâ minnâ
Ve lâ tüsellid aleynâ bizünübinâ men lâ yerhamün⠓Hâ Mîm lâ yünsarûne.” Humme’l- emru ve câe’n- nasru
Fe aleynâ lâ yünsarûne
Allahümme bi hakkı “Hâ Mîm Ayn Sîn Kaf” hımâyetünâ min mâ nehâfü.
Allahümme kıne’l- esvâe ve lâ tec’alnâ mehallen li’l-belvâ.
Allahümme e’tına emele’r-recâi ve fevka’l-emeli
Yâ men bi fadlihi lifadlihi
Nes’elüke ilâhî el acel el acel
İlâhi el icâbete el icâbete yâ men ecâbe nûhan fî kavmihi
Yâ men nasara ibrâhîme alâ e’dâihî
Yâ men radde yûsufe alâ ya’kûbe
Yâ men keşefed’- durra an eyyûbe
Yâ men ecâbe da’vete zekeriyyâ
Yâ menkabile tesbîha yûnuse ibn mettâ
Nes’elüke Allahümme bi esrâri eshâbi hâzihi’d- deavâti’l- müstecâbeti en tetakabbele mâ bihi deavnâke ve en tü’dıyenâ mâ seelnâke
Encizlenâ va’deke ellezî veadtehû li ibâdike’l-mü’minîn
Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn
İn kataat âmâlunâ veizzetike illâ minke
ve hâbe ve recâûne ve hakkıke illâ fîke in ebtaet gâretul erhâmi vebteaddet annâ ve esrig şey’en gâretallahi
yâ gâretallahi hussiyes’seyre musriaten fî hallin ukdetina
yâ gâretallahi ade’l-âdûne ve cârû ve recevnallahe mücîran
Ve kefâ billahi veliyen ve kefa billahi nasiran
hasbinallahu veniğmelvekîlu vela havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyil azîm selamün alâ nuhin fi’l-âlemîne
ve ala seyyidinâ Muhammedin fi’l-murselîne istecip lenâ âmîne âmîn âmîn
ve kutia dâbiru’l-kavmi ellezine zalemu velhamdü lillahi Rabbi’l-âlemîne
ve sallallahu alâ seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain

——————–
KAHIR DUASININ MANASI
Allahım!
Senin yüce kahredici kudretinin eziciliğine,
Ve imdâda yetişen nusretiyin-yardımıyın hızlılığına,
Ve Senin haram sınırlarıyın korumandaki sonsuz gayretine sığınıyoruz!
Âyetlerinle himâyene sığınanlar hakkı için,
Biz de Senden istiyoruz-diliyoruz
Yâ Allah! Yâ Allah! Yâ Allah!
Ey Mutlak duyucu-işitici!
Ey Dualara icâbet eden-karşılık veren!
Ey Bize bizden de yakın olan!
Ey En hızlı olan-her işi anında yapan!
Ey intikamları-öçleri alıp, suçluları kesin cezâlandıran!
Ey Galib-i Mutlak ve her an kahretmeye gücü yeten!
Ey Tutup kapıverişi-yakalayışı çok şiddetli olan!
Ey Hiçbir zorbanın gücü kendisini âciz bırakamayan yüce Zât!
Ey Kayserlerin mülkünden nice kibrine kulluk eden inatçıyı, helâk etmek kendisine zor gelmeyen yüce Zât!
İçlerinden bize karşı keyd-hile tuzağı kuranlara karşı Sen de onlara karşı kur keydi..
Bize karşı mekr-oyun-düzen içinde olanların mekirlerini döndür-başlarına geçir!
Bizim için durmadan kuyu kazanlara karşı Sen de bir kuyu kaz ve onun içine derhal düşsünler!
Ey Efendimiz!
Bizim için hile ile kandırma ağları-torları hazırlayanların üzerlerine bu işi yapanları sevk et!
Bizi avlamak isteyenlerin üzerlerine, onları avlayacak avcılar gönder!
O hilebâzlar onların elinde esir olsunlar!
Allahım!
“Kâf-Hâ-Ye-Ayn-Sad” hakkı için,
Bizi bu kötülerin şerrinden koru!
Bizim sevdiklerimize göz dikenlerin kendi sevdiklerini fedâ kıl!
Sevdiği evladını kendine düşman kıl!
Onların bu gün-yarın yapacakları kötülükleri için, âcilen intikam alıcıları-başlarına geçiricileri başlarına-üzerlerine musallat kıl!
Allahım! Topluluklarını dağıt!
Allahım! Kılıçlarını körelt-ağızlarını kır!
Allahım! Adetlerini-sayılarını azalt!
Allahım! Onları bir daire içinde çember altına al-hapis et!
Allahım! Üzerlerine azabını gönder!
Allahım! Onları hilm ve lütuf dairesinden çıkart!
Ve onların soyunun-sopunun uzayıp gitmesine izin verme ve ihmal-zaman tanıma ve meded dairesinden de çıkar!
Ve ellerini boyunlarına bağlı kıl! Sıkıla kalsınlar!
Ve kötü emellerine kavuşamamaları için onların kalblerini rabt et-çivile-sıkıştır-mühürle-kördüğüm et!
Allahım!
Onları büsbütün parçala-dağıt!
Seninin dostlarına enbiyâlarına, evliyâlarına, düşmanlarına karşı yardım edip öçlerini aldığın gibi bize de nusret ver-yardım et!
Allahım!
İçimizden ve bizden olanlara ayrılıp giderek düşmanlığa-kötülüğe katılmalarına imkan verme!
Bize acımayanları-merhamet etmeyenleri, günahlarımızdan dolayı bize musallat etme!
“Hâ-Mîm! Onlara yardım edilmez!” emri hükmolunduğunda, işler başladığında bize yardım et! Onları üzerimizde muzaffer kılma!
Allahım! “Hâ-Mîm-Ayn-Sin-Kâf” Hakkı için bizi onarlın korkusundan himaye et!
Allahım! Bizi kötülüklerden koru! Bizi belâlı yerlerde kılma!
Allahım! Senden emellerin üstünde bir ricâ-emeli vermeni dileriz.
Sana yapacağımız ricalardan dolayı düşündüğümüz emellerin de üstünde olanı ver!
Ey fâziletlilerin en fâziletlisi!..
İlâhî Senden istiyoruz!
Çabuk! Çabuk! Acele ver! Bir an önce!
İlâhî dualara icâbet, icâbetlere icâbet eden!
Ey Nuh Kavmi’ne karşı dualarına icâbet eden!
Ey düşmanlarına karşı İbrahim’e (as) yardım eden!
Ey Yusuf’u (as), Ya’kub’a (as) geri gönderen!
Ey Eyyüb’ün (as) dertlerini kaldıran!
Ey Zekeriyya’nın (as) duasını kabul eden!
Ey Metâ oğlu Yunus’un (as) tesbihini kabul eden!
Allahım!
Senden şu dualarını kabul ettiğin dua sahibi enbiyâların, evliyâların yüzü suyu hürmetine-sırları için !
Biz dualarımızı kabul edeceğine ve isteklerimizi vereceğine kesin olarak inanmaktayız!
Mü’min kulların için vâ’d ettiğin vâ’dini bizim için de tamamla!
Senden başka İlâh yoktur!
Sen Subhânsın! Şüphesiz ki ben zâlimlerden oldum!
Tüm ümitlerimiz kesildi, tek ümidimiz Sen’dedir!
Eğer rahmet bolluğun gecikirse, hayal kırıklığına uğrarsak, yine de Sen cevabımızı verirsin!
Eğer rahmetinin gelmesi gecikti diye hayal kırıklığına uğrar isek bunu bizden uzak kıl!
Ve en çabuk Allah Yardımına nâil kıl!
İçimizdeki kördüğümlerin hallinde-çözümlerini hissiyat olarak bize bildir! İçimize doğsun!
Ey düşmanlarına karşı yardım dileyip yalvaranların yardımına ezici gücüyle yetişen!
Dost olarak Allah yeter!
Yardım edici olarak Allah yeter!
Allah ne güzel Vekildir!..
Hiçbir potansiyel güç-havl veya hazır da olan güç-kuvvet yoktur,
Ancak Ali ve Azîm olan Allah’ınki hariç…
Âlemlerde selâm Nuh’a (as) olsun!
Ve mürselinler içinde Efendimiz Muhammed’e (sav) selâm olsun!
Duamızı kabul et!
Âmin! Âmin!
Zulmeden zâlimler kavminin kökünü kes!
Ve hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur..
Allahım!
Salât ü selâmımız Efendimiz Muhammed’e (sav), âilesine ve sahabilerinin cümlesine olsun!


ALINTI
Selam Hidayete Tabi Olanlara


http://kuranneslifecr.blogspot.com

*

Çevrimdışı FECR

 • *
 • 4700
 • Selam Hidayete Tabi Olana
  • FECR
Gazze Duası
« Yanıtla #1 : 18 Temmuz 2014, 06:24:17 ÖS 18 »
GAZZE DUASI

أعوذ بالله من الشيطان الرجيــــــم بــــــسم الله الرحمن الرحيــــــم

ألحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام علي رسولنا محمد و علي آله و
أصحابه أجمعيـــنAllâhım!

Cumartesi yasağını çiğneyip balık avlamaya devam eden ve kendilerini uyaran peygamberlerinin uyarılarına kulak tıkadıkları için aşağılık maymunlar ve domuzlar haline çevirdiğin Yahûdîlerin evlatları, yine bir Cumartesi günü bir deniz kenarında bulunan Mü'min ve Müslüman Gazze halkını avlamaya başladı. Ey Rabbimiz onları avlayan ve kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk demeden katleden Siyonist Kâfirleri de ataları gibi aşağılık maymunlar ve domuzlar haline çevir!

Allâhım!
Asıl niyeti Mekke ticaret yollarına ve Kabe aracılığı ile Mekke'ye akan paralara sahip olmak olduğu için göstermelik niyetle Kâbe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ve ordusunu Senin hava kuvvetleri filon olan Ebabil kuşlarınla helâk edip onları yenik ekin yaprakları haline çevirerek gizli planlarını boşa çıkarmıştın. Ey Rabbimiz, Siyonist Yahûdîler de Filistin'den başlayarak kendilerine göre Va'dedilmiş Toprakları ele geçirmek istiyorlar. Aşağılık maymun ve domuzlar sürüsü olan Siyonist Yahûdîler bu gizli planlarını gerçekleştirmek için "teröristleri vuruyoruz" bahanesiyle Müslüman katletmeye başladılar. Ebâbil filonu yine serbest bırak ki Gazze'de Siyonist güçlere karşı mücadele eden ve bütün dünyanın desteğini kaybeden Müslümanların imdadına yetişsinler.

Allâhım!
"Habibim" dediğin Rasulün Mekke halkını İslâm'a davet ettiği sırada "Ellerin kurusun, bizi bunun için mi buraya topladın" diyen Ebû Leheb için Tebbet sûresini indirerek ona lanet etmiş ve onun iki elini kurutmuştun. Öyle ki onun malı ve kazandıkları kendisine hiçbir fayda sağlayamamıştı. Ey Rabbimiz, yeryüzünden İslâm'ı ve Müslümanların silip atmayı planlayan Siyonist Yahûdîlere dünya ülkelerinden destek çıkanları destek olmaktan vazgeçirerek onların da iki elini kurut ve onların birliğini dağıt ki kazandıkları ve malları onlara hiçbir fayda sağlamasın!

Allâhım!
"Rabbimiz Allah'tır" diyenleri ateş dolusu hendeklere atarak katliâma tabi tutan ve bu ateş dolu hendeklerin etrafında toplanarak ateşte diri diri yaktıkları kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk Mü'minlerin çırpınışlarını zevkle ve iştahla seyreden kâfirleri kendi yaktıkları ateşle yakarak cezalandırmıştın. Ey Rabbimiz, "Rabbimiz Allah'tır" diyen kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk Mü'minlerle dolu olan Gazze'yi ateş dolusu hendeklere çeviren Siyonist Yahûdîleri de kendi kazdıkları kuyulara düşür ve kendi tutuşturdukları bu ateşle yakarak cezalandır!

Allâhım!
Yeryüzünde büyüklenip kibirlenerek "En büyük rabbiniz ben değil miyim?" diyen, Mü'min ve Müslüman İsrâiloğullarını köleleştirerek onların erkek çocuklarını öldürüp, kız çocuklarını hayasızca yaşatan Firavun ve yandaşlarını denizde boğup yok etmiştin. Öyle ki onların imdadına kimseler yetişememişti. Ey Rabbimiz, kendi atalarına yapılan bu zulmü unutarak Firavun\'dan daha beter zulüm teknikleri ile kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk demeden Mü'min ve Müslümanları katleden alçak ve aşağılık Siyonist Yahûdîleri Gazze sahillerinde boğup gebert. Öyle ki yardımlarına dostlarından hiçbiri yetişemesin!

Allâhım!
Şu anda Siyonist Yahûdîlerin kurduğu İsrâil devletinin bulunduğu bölgede bir zamanlar Sodom ve Gomore kavimleri yaşamaktaydı. İşledikleri sapık fiiller nedeniyle o sapıkların üzerlerine ateşte pişirilmiş taşlar yağdırıp ayaklarının altındaki toprağı kaydırarak yerin altına geçirmiştin. Ey Rabbimiz, o sapık kavmi helak ederken kullandığın volkanın lavlarını serbest bırakarak Siyonst Yahûdîlerin de üzerlerine ateşte pişirilmiş taşlar yağdır ve o bölgedeki fay hattını tekrar faaliyete geçirerek ayaklarının altındaki toprağı kaydırıp onları yerin altına geçir!

Allâhım!

Sevgili Rasûlün Bedir kuyularının başında Sana dua ederken "Allahım, bu Mü'minlere yardım etmez ve onların mağlûb olmasına müsaade edersen, yeryüzünde Sana ibadet edecek ve Senin için secdeye kapanacak kimse kalmayacak" demişti. Ey Rabbimiz, eğer Sen Gazze\'deki Mü'min ve Müslümanlara yardım etmez ve onların mağlûb olmasına müsaade edersen, Filistin bölgesinde Sana ibadet edecek ve Senin için secdeye kapanacak kimse kalmayacak. Gazze halkına yardım et ve onlara zafer nasip et ki Siyonist Yahûdîler bu emellerine ulaşamasın!

Allâhım!
Bu Siyonist Yahûdîlerin sapık atalarına peygamber olarak gönderdiğinama onların peygamber olarak değil bir kral olarak kabul ettikleri elçilerinden Hz. Dâvûd ve bekledikleri "Mesih" olarak kendilerine gönderdiğin ama onların Mesih olarak inanmak bir yana öldürmek için üzerine saldırdıkları Hz. İsâ\'nın diliyle nankörlüklerinden dolayı lânetlendiklerini bizzat Sen bize haber vermektesin. Ey Rabbimiz, onların bugünkü torunları da atalarından pek geri kalmamaktadır. Dünyadaki kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk bütün Mü\'min ve Müslümanları uyandırarak bunlara da lânet okut ve okunan bütün lânetleri kabul et!

Allâhım!
Bu Siyonist Yahûdîlerin nankör ve sapık atalarının Senin tarafından gönderilmiş elçileri öldürdüklerini de bizlere bizzat Sen haber vermektesin. Ey Rabbimiz, o sapık ve nankörlerin bugünkü torunları da atalarının öldürdüğü peygamberlere ve defalarca öldürmek için sûikast düzenledikleri son Peygamberine inanan kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk Mü'min ve Müslümanları katletmekteler. Ey Rabbimiz, bu kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk Mü'min ve Müslümanlara merhamet et, komutanlarını ve mücahitlerini koru, onları davalarına sahip çıkart ve davalarından döndürme, ayaklarını sabit kıl ki ökçeleri üzerinde gerisin geri dönmesinler, onların yaralılarına şifalar nasip et, şehitlerini cennetinle ödüllendir, dünya Müslümanlarının onlara olan desteğini ve dualarını eksik etme!

Allâhım!
Bu Siyonit Yahûdîlerin kendilerinin atası olduğunu söyleyerek övündükleri ve bizim de Senin "Halilin" olduğu için milletinden olmakla gurur duyduğumuz Hz. İbrâhim ve onunla beraber olanlarda bizim için güzel örnekler olduğunu bizlere yine Sen bildiriyor ve bu bildiriyi yaptığın yerde onların yaptıkları duayı bize örnek olarak gösteriyorsun. Ey Rabbimiz, öyleyse biz de onlar gibi dua ediyor ve diyoruz ki: "Rabbimiz, Bizi, inkâr edenler için deneme konusu kılma, bizi bağışla! Ey Rabbimiz! Yegâne gâlib ve hikmet sahibi, ancak Sensin!". Ey Rabbimiz, Hz. İbrâhim ve onunla birlikte olanların dualarını kabul ettiğin gibi bizim de bu duamızı kabul et. Ğazze halkını Siyonist Yahûdî kâfirler için bir deneme konusu kılma ve kâfirleri asla galip getirme ki davalarında haklı olduklarını zannetmesinler!


Allâhım!
Yüce Kitabın Kur'ân-ı Kerîm'de bizim gibi gücü kuvveti yerinde olan Müslümanlara "Size ne oldu da Allah yolunda ve "Rabbimiz! Bizi, halkı zâlim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir yardımcı yolla" diyen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz?" diye hitapta bulunuyor ve "İman edenler Allah yolunda savaşırlar, inanmayanlar ise tâğut yolunda savaşırlar, o halde eytanın dostlarına karşı savaşın: şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır" buyurarak saflarımızı belirlemeye ve savaşımızı kim için, yapacağımızı, şeytanların hile ve tuzaklarından korkmamamızı bizlere öğütlüyorsun. Ey Rabbimiz, bizlere saflarımızı belirleyecek akıl, firâset ve basîret ver. Ey Rabbimiz, bizi senin yolunda ve çaresiz kalmış insanlar için savaşanların saflarına kat ve o saflardan asla ayırma. Bizi asla tâğutların yolunda savaşanların saflarına katma ve onların yanına yaklaştırma. Ey Rabbimiz, bizi tâğuta ve şeytana kul etme, bizi şeytan ve dostlarının tuzaklarına düşmeyecek şekilde iman, ahlak, ibadet, akıl, cesaret, şecaat, firâset ve basîret gibi güçlü silahlarla donat. Fiîlî ve kavlî dualarımızı Gazze halkından eksik etme!

Allâhım!
Sevgili Rasûlün Mekkede İslâm davasını anlatırken kendisini her türlü alçaklıkla engellemeye çalışan Mekke müşrikleri en son Müslümalara ambargo uygulamış ve onlar da tam üç yıl boyunca aç ve bî-ilaç bir şekilde Şi'b-i Ebî Tâlib'e çekilmişlerdi. Sonunda vicdan sahibi beş müşrik insafa gelmişler ve onların girişimleri ile ambargo kaldırılmıştı. Ey Rabbimiz, şu anda o mübarek peygamberin ümmeti Gazze'de uzun bir zamandan beri ambargo altındadır. Siyonist Yahûdîler onlara yiyecek ve gıda maddelerinin dahi ulaşmasına engel olmaktadır. Kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk Mü\'min ve Müslümanlar aç ve bî-ilaç bir şekilde yaşarlarken bu arada başlarına gökten bombalar yağmaya başladı. Bu da bitti derken kara harekâtı adı altında katliâm başlatan Siyonist Yahûdîler onları evlerinde vurmaya başladılar. Ey Rabbimiz dünyada güçlü olduğunu söyleyen birkaç kâfir devleti insafa getir de Gazzeli Müslümanlara uygulanan ambargolar kalksın. Gazzeli Müslümanlar bu işkenceden ve Siyonist Yahûdîlerin zulmünden ve katliâmından kurtulsunlar!

Allâhım!
Benî Nadir Yahûdîleri Peygamberimize sûikast düzenlemek istediklerinde yapılan kuşatma sonunda Senin iznin ve emrinle Müslümanlar Yahûdîlerin ağaçlarını kesmeye başlayınca teslim olmuşlar ve evlerinin kapı ve pencerelerini kendi elleri ile söküp Medîne'yi terk etmişlerdi. Ey Rabbimiz, İsrâil'de bulunan Siyonist Yahûdîlerin de tarımda çok ileri gittiklerini biliyoruz. Ey Rabbimiz, onların bağlarını, bahçelerini ve tarlalarını rahmetinden mahrum bırak ve hepsi kurusunlar ki böylece Arz-ı Mev'ûd olarak gördükleri toprakları terk edip çıksınlar. Ey Rabbimiz, dünya Müslümanlarını İsrâil ve Siyonist Yahûdî mallarını alıp almama konusunda şuurlandır ki artık onların mallarını boykot ederek almasınlar ve Siyonist Yahûdîler en çok sevdikleri dünya malından mahrum kalarak yaptıkları zulümlerden vazgeçsinler!

Allâhım!
Sevgili Rasûlün hicret edeceği sırada kendisini dışarıda bekleyen müşriklere göstermemiş ve Sevr mağarasında da korumana alarak yine müşriklerin gözlerinden saklamıştın. Ey Rabbimiz, kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk Gazzeli Mü'min ve Müslümanları da Siyonist Yahûdî kâfirlerin gözlerine gösterme. Onları sığındıkları yerlerde öyle muhafaza et ki kâfirler yanlarına kadar gelse bile göremesinler. Attıkları bomba ve mermiler hedefini şaşırıp kendi adamlarına isabet etsin. Kendi adamlarını ve askerlerini Müslüman zannederek vursunlar!


Allâhım!
Şu anda İslâm dünyasında Müslüman devletlerin başında yönetici olarak halkı yöneten idarecilerin kalplerine de insaf, vicdan ve merhamet indir. Ey Rabbimiz, onları Ğazze\'deki masum ve mazlum kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk Mü'min ve Müslümanlara yardım ellerini uzatmaları için insafa getir. Sınır kapısını açmamakta direten Mısır idarecilerini insafa getir. "Hamas yok edilmelidir" diye düşünen Arap yöneticilerini insafa getir. İnsafa gelmemekte direnenleri ve yandaşlarını da yönetimleri ile birlikte yerin dibine geçir!

Allâhım!
Gazze'de işlenen insanlık tarihi açısından utanç verici bu suçların daha fazla işlenmesine müsaade etme. Ey Rabbimiz, artık anaları ve babaları yavrusuz, çocukları yetim ve öksüz, kadınları dul bıraktırma. Kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk Mü'min ve Müslümanların sakat kalmasına ve öldürülmelerine müsaade etme. Ey Rabbimiz, yerlerin ve göklerin ordularının Senin olduğunu Yüce Kitabında bildiriyorsun. Görünen ve görünmeyen ordularında o mazlum ve masum Ğazze halkının imdadına yetiş, çünkü onların senden başka kurtarıcıları ve sığınakları kalmadı. Gönder, Hendek harbinde müşrik ordularını darmadağın eden rüzgar ordunu. Gönder, Bedir savaşında Müslümanlara destek için gelen melek ordunu. Gönder, sapık Sodom ve Gomore'yi helak eden ateşten taşlar ordunu. Gönder, Eyke ve Meyden halkını yok eden deprem ordunu. Gönder, yeryüzünde putperestliği ilk icad eden Nûh kavmini helâk eden Tûfan ordunu. Gönder, Firavun ve yandaşlarını helâk eden Kızıldeniz ordunu. Gönder Ebrehe ve ordusunu helâk eden Ebabil filonu! Gönder yeryüzünde kibirlenip "Bizi kim yok edecekmiş" diyen Âd kavmini helâk eden Sarsar ordunu. Gönder yeryüzünde büyüklenen Semûd halkını helâk eden sayhanı. Gönder Hâlid bin Velîd, Ebû Ubeyde bin Cerrâh, Mûsâ bin Nusayr, Târık bin Ziyâd, Selâhaddîn-i Eyyûbî, Celâleddîn Harzemşah, Seyfeddîn Kutuz, Fâtih Sultan Mehmed, Sultan Abdülhamid gibi büyük komutanlarını! Gönder Hz. Hamzalarını, Hz. Alilerini, Ebû Dücânelerini, Ulubatlı Hasanlarını, Genç Osmanlarını, Malkoçoğullarını ve adını bilmediğimiz daha binlerce askerini. Gönder canını ve kanını davasına şahit kılmış ölmeyen ve öldürelemeyen şehîd askerlerini!

Allâhım!
Zaten en ufak bir ayak sesinden bile çok korkan ve ödü patlaya Siyonist Yahûdî kâfirlerin kalplerine daha dehşetli korkular indir. Masum ve mazlum kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk Gazzeli Mü'min ve Müslümanların sayılarını kendilerinden daha kalabalık göster. Müslümanların ellerindeki silahları, kendi silahlarından daha güçlü ve yıldırıcı göster. Ey Rabbimiz, Müslüman Gazzelilerin kalplerine sükûnet indir. Onlara ümît, azim ve gayret ver. Siyonist Yahûdîleri Müslümanlara daha korkak göster. Onların sayılarını Müslümanlara daha az göster. Onların silahlarını Müslümanlara daha etkisiz göster Müslümanların silahlarını kâfirler üzerinde daha etkili kıl. Öldürülen her bir masum ve mazlum kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk Gazzeli Mü'min ve Müslümana karşılık, Müslümanların attığı füzelerle iki kat Siyonist Yahûdîyi gebert!

Allâhım!
Elimizden ve dilimizden bu duaları yapmaktan başka bir şey gelmiyor. Eğer bizim aklımıza gelmeyen başka çözüm yolları varsa bize onları da göster. Görmeyen gözlerimize göster, işitmeyen kulaklarımız duyur, anlamayan kalplerimize hissettir. Ey Rabbimiz, yapılan katliâma duyarsız kalanların kalplerine, şu anda duyarsız kaldıkları katliâmın bir zaman sonra kendi başlarına da geleceği hissini ve duygusunu yerleştir. "Bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın" mantığı ile yaşayanlara bu yılanın bir zaman sonra kendilerini de sokacağını, ocaklarını, yurtlarını ve yuvalarını başlarına yıkacağını hissettir!

Allâhım!
"Yok mu bana dua edip bir şeyler isteyen, istesin ki vereyim" buyuruyorsun. Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin. Dilimiz döndüğü kadar göğün kapılarını yoklayarak sana dua edip yalvardık. Ey Rabbimiz, dualarımızı kapından geri çevirme. Bizi yüz üstü ve yalnız bırakma. Siyonist Yahûdî kâfirlerin kalbine bize değer vermediğin düşüncesini yerleştirme ki kendilerini haklı zannetmesinler. Ey Rabbimiz, Gazze\'de öldürülen masum ve mazlum kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk Mü'min ve Müslümanların kanları hürmetine dualarımızı geri çevirme. Daha başka nelerin veya kimlerin hürmetine dualarımızı kabul ediyorsan onların yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul et. Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahrette de iyilik ver ve bizi cehennemin azabından koru!
Âmîn!
Velhamdülillâhi Rabbi'l-Âlemîn
el-Fâtiha!

ALINTI
Selam Hidayete Tabi Olanlara


http://kuranneslifecr.blogspot.com