DİN SAMİMİYETTİR..

  • 0 Cevap
  • 1545 Görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı İSRA

  • **
  • 215
  • Zalim zulüm eder, Kader adalet eder..
DİN SAMİMİYETTİR..
« : 14 Haziran 2017, 03:10:32 ÖÖ 03 »

{Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla}

Hristiyan bir din bilgini iken 'hicretin dokuzuncu senesinde Medine’ye gelerek' İslam’la şereflenen Temîmu’d-Dârî’nin rivayet ettiğine göre, bir gün Allah'ın Rasulü ashabına hitap ederken, üç kez tekrar ederek şöyle seslendi: “ الدِّينُ النَّصِيحَةُ ”

(Din samimi olmaktır. Din samimi olmaktır. Din samimi olmaktır.)

Sahabeden bazıları, “Din kime karşı samimi olmaktır ya Rasulallah?” diye sordular. Sevgili Peygamberimiz de, “Allah’a karşı, Kitabına karşı, Peygamberine karşı, Müslümanların meşru idarecilerine karşı ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır.” diye cevap verdi.

Dinin, doğru ya da yanlış anlaşılmaya müsait bir zemini vardır. Din, eğer doğru anlaşılırsa, insan hayatında su ve hava kadar önemli ve tabiidir. Ancak yanlış anlaşıldığında bu tabiilik bozulur. Bu yanlış anlamanın vereceği zarar da dinsizliğin vereceği zararla eşdeğerdir.

Dinin doğru anlaşılma sorunu, bazen bir hadisin tümünde bazen de -buradaki gibi- bir kelimede ortaya çıkmaktadır. Nitekim bu hadisteki “nasihat” kelimesi Arapçadan Türkçeye geçerken anlam kaymasına uğramış; bu yolla hem bu güzel söz yanlış anlaşılmış hem de Peygamber’in yaptığı bu güzel din tanımı gözlerden kaybolmuştur...

Görüldüğü gibi burada anahtar kavram “nasihat” kelimesidir. “Nasihat” kelimesi doğru anlaşılmadan, yahut Peygamber’in bu kavramdan ne kastettiği tespit edilmeden, İslam’ın dörtte birine denk kabul edilen bu hadisin doğru anlaşılması mümkün değildir.

Bilindiği gibi Türkçe'de ‘nasihat’ kelimesi, ‘iyiye ve güzele sevk etmek için yapılan güzel konuşma, vaaz ve öğüt vermek’ manalarına kullanılmaktadır. Oysa Arapçada ‘nasihat’ kelimesi, ‘samimiyet’, ‘içtenlik’ ve ‘gönülden bağlılık’ demektir. Bu sebeple Kur’an dilinde ‘tevbe-i nasûh’ ibaresi kullanılmıştır. Çünkü ‘nasûh’ ve ‘nasihat’ aynı kökten gelmektedir.

Buhârî’nin, iman ile ilgili hadislerin başında, “Ameller niyetlere göredir.” hadisine yer verip sonunda ise bab başlığı olarak da olsa “Din nasihattir.” hadisini zikretmesi oldukça manidardır. Zira bununla, imanın amelleriyle birlikte niyete, niyetin ise ihlas ve samimiyete dayanması gerektiğini ima etmiştir.

Bütün bunlara rağmen gerek ülkemizde, gerekse İslam aleminin muhtelif bölgelerinde “nasihat” kelimesine “aldatılmak, kandırılmak, ihanet, adavet ve iki yüzlü davranma”nın zıddı olarak “ihlas, samimiyet, içten davranmak ve gönülden bağlanmak” anlamı değil de “öğüt, vaaz ve tavsiye” anlamı verilmiş; bu hadis de “Din samimiyettir.” yerine “Din vaaz ve irşaddır.” şeklinde anlaşılmıştır.

Vaizler, yaptıkları işin üstlendikleri görevin dinin özüne taalluk ettiğini ifade etmek için, söze hep bu hadisle başlamış ve hadise de bu yanlış anlamı yüklemişlerdir.

Bu kutlu ifadeye göre; Din-i Mübin-i İslam’ı kabul eden her insan, Allah’a iman ve kulluk, Kuran’a tabi olma, Peygamber’i örnek alma, yöneticilere karşı hakkı söyleme ve toplumsal görevlerini yerine getirme, sınıf ve statü farkı gözetmeksizin bütün Müslümanların ve hatta bütün insanların haklarına riayet etme gibi konularda, ciddi bir samimiyet sınavına tabi tutulmuş demektir. Buna göre ihlas ve samimiyet; dinin özü, dindarlığın hülasasıdır.

İhlas ve samimiyet, inancın, kulluğun ve itaatin sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah’a özgü kılınmasıdır. İhlas ve samimiyet, bütün ibadetlerin, her türlü riya, gösteriş ve çıkar kaygılarından arındırılıp sadece Allah rızası için yapılmasıdır. İhlas, yaratıcısına gizli-açık hiçbir şeyi ortak koşmadan yapılan samimi imandır. İhlas, dünyevi bir çıkar beklemeden sırf Allah rızası için yapılan kulluktur. İhlas, Allah’a karşı olduğu gibi insanlara, canlı-cansız bütün varlıklara karşı gösterilen samimiyettir. İhlas, nifak ve ikiyüzlülükten uzak bir kalp safiyetidir. İhlas, Allah rızasına göre hareket eden akıl ve kalbin karşılıksız, garazsız amelidir
. İhlas, Celalettin Rumi'nin ifadesiyle, olduğu gibi görünmek ve göründüğü gibi olmaktır.

İhlas olmazsa, ruhumuzun miracına sebep olması gereken namazlarımız bizleri kötülüklerden alıkoyamaz. İhlas olmazsa, oruçlarımız, artık bizim için bir kalkan değil, sadece açlık ve susuzluktan ibaret kalır. İhlas olmazsa, kurbanlarımız Rabbimize kurbiyete vesile olamaz; elimizde kalan sadece onların etleri ve kanları olur.

İhlasın yerini 'gösteriş', samimiyetin yerini 'riya almışsa', sağ elimizin verdiğini sol elimizin bilmemesi gereken fedakârlıklarımızı herkes biliyorsa, o vakit sadakalarımız, Rabbimize sadakatimizi ifade etmekten çok uzakta demektir. Gösteriş malzemesi yapılan sadakalar, ömrümüze bereket getirmekten ziyade bizi çoraklaştırır. Riya ile safiyetini kaybeden ameller, Rabbimizin katında, üzerinde az bir toprak bulunan ve şiddetli yağmura maruz kalınca çıplak hale gelen kayaya benzer.

İhlas ve samimiyet, sadece inanç ve ibadetlerimizde değil, insanlarla ilişkilerimizde de son derece önemlidir. Müslüman’ın, Müslüman’a karşı samimi, içten ve gönülden davranması da dinin önemli bir ilkesidir. Zira müminin en önemli vasfı olan güvenilirlik, ancak içten ve samimi davranışlarla sağlanabilir. Aile ve akraba ortamında, komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerinde, iş ve ticaret hayatında, kısacası hayatın her alanında insanlara karşı içten ve samimi davranmak en büyük ahlaki erdemlerdendir. Bu erdemi kazanmanın en kısa yolu da her işimizde Allah rızasını ön planda tutmak ve O’nun her an bizi görüp gözettiğini aklımızdan çıkarmamaktır. İnsanları değerlendirmemizde ve eşyaya bakışımızda bu yaklaşım esas olursa, dünyevi çıkar ve hırsların körüklediği pek çok olumsuzluk kolayca bertaraf edilebilir.

Halis ameller, riya ile, gösteriş arzusu ile, “desinler diye” yapılarak kirletildiğinde anlamını kaybeder. Samimiyet olmadan değerler, değerini yitirir. “cömert” desinler diye infakta bulunan, “âlim” desinler diye ilim tahsil eden, “kahraman” desinler diye savaşan kimsenin çabasının Allah nezdinde hiçbir kıymeti yoktur. Hatta bu kimseler, sahte niyetlerle yapılan sahte amellerinden ötürü ahirette hüsrana uğrayacaklardır. Çünkü ihlası, samimiyeti bilmeyene, insanlar “âlim” dese de, hakiki cahil o dur. Gönlünü, Rabbinin rızasıyla zenginleştirmeyenin adı “zengin” olsa da, hakikatte o, insanların en yoksuludur. Samimiyetsiz secdelerle âbid, dünyaya gönül bağlayarak zâhid, dünyalık için hicret ederek muhâcir olunmaz. Gerçek muhâcir her şeyden önce dünyaya ve dünyalıklara dair her şeyi terk ederek “ihlas”a hicret edendir.

Uzaklarda bir yerlerde boynu bükük bir halde ihlas bizi bekliyor
. Riyadan, kibirden, ikiyüzlülükten uzaklaşıp samimiyetin kapısını ne zaman çalacağız? Kulluk gösterilerinden, gösteriş bağımlılığından, iyilikleri pazarlarda satmaktan uzaklaşıp ihlas, samimiyet ve takvanın gönlünü ne zaman alacağız? Sahi yolculuğumuz nereye?... Bizler kimin muhâciriyiz?...

Ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi Allah’ın azabından sadece O’nun ihlaslı kulları kurtulacaktır. Peygamber(aleyhisselam) bir hadislerinde: “Ey yücelik ve ikram sahibi! Beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlas ve samimiyetle bağlı kıl!” şeklinde dua etmiştir.

Netice olarak Peygamber’in din tanımı şöyledir: “Din samimiyettir; içten ve gönülden bağlılıktır. Din samimiyettir; içten ve gönülden bağlılıktır. Din samimiyettir; içten ve gönülden bağlılıktır.”

Bu duygu ve düşüncelerle, mana dünyamızda ve düşünce ufkumuzda yeni pencereler açmasını Yüce Rab'den niyaz ediyorum.


Mehmet Görmez
İlâhi ente maksûdî ve rızâke matlûbî..