HAYAT FILMI VE MIZAN

  • 0 Cevap
  • 2484 Görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Mutluluğa yolculuk

HAYAT FILMI VE MIZAN
« : 26 Eylül 2007, 07:08:22 ÖS 19 »
HAYAT FILMI VE MIZAN

Kiramen Katiplerinin hayat filmimizi cekmesi:Infitar 10,11,12,Tarik 4,Zuhruf 80

ZUHRÛF-80: Em yahsebûne ennâ lâ nesmeu sırrehum ve necvâhum, belâ ve rusulunâ ledeyhim yektubûn(yektubûne).
Yoksa onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyeceğimizi mi zannediyorlar? Hayır, onların yanında resûllerimiz (elçilerimiz) (herşeyi) yazıyorlar.


Not:Omuzlarimizin üzerinde bulunan Kiramen Katibi melekleri, yaptiklarimizi ve dü$üncelerimizi 3 boyutlu filme alirlar.Sag tarafimizda bir kameraman (sürücü) bir $ahit,sol tarafimizda bir kameraman bir $ahit melek bulunur.Sagimizdaki melekler sevaplari,solumuzdaki meleklerde günahlari kaydeder.Kiyamet günü zaman sirasina göre filmler birle$tirilir.Amellerimizin kar$iligi olan derecat, mizan vasitasiyla hayat filmimize devredilir.Sevaplarimiz fazlaysa, soldaki melekler, filmi sagdaki meleklere teslim eder.Filmimiz sag tarafdan teslim edilir.Günahlarimiz fazlaysa, sagdaki melekler, filmi soldaki meleklere teslim eder.Filmimiz sol tarafdan teslim edilir.

Amel Defteri veya Rakamli Kitap hayatimizin filmidir.Kur'an-i Kerim'de"onun ku$u " ifadesiyle de gecmektedir:Isra 13,Kehf 49,Kamer 52,53,Nebe 29

İSRÂ-13: Ve kulle insânin elzemnâhu tâirehu fî unukıh(unukıhî), ve nuhricu lehu yevmel kıyâmeti kitâben yelkâhu menşûrâ(menşûren).
Bütün insanların kuşunu (kazandıkları ve kaybettikleri dereceleri) boynunda bağladık (boynuna astık). Ve kıyâmet günü ona, neşredilmiş kitabı (üç boyutlu olarak boşlukta oynayan hayat filmini) çıkarırız.


Hayat filmi hologram usulüdür.Üc boyutlu (önden,yandan ve dü$ünce görüntülü) bo$lukta oynayan bir filmdir:$u'ra 17,Mutaffifin 20

MUTAFFİFÎN-20: Kitâbun merkûm(merkûmun).
(O), Rakamlandırılmış (kazanılan pozitif ve negatif derecelerin yazılmış olduğu ) bir kitaptır (kayıttır, insanların hayat filmidir).


Not:Hayat filmleri dogumdan ba$layarak seyrettirilir ve elimize bir mizan verilir.Amel defterine kaydedilecek derecat, mizanda vardir.Dünya hayatinda kazandigimiz ve kaybettigimiz rakamlarla (derecelerle) doludur. Pozitif dereceler ye$il,negatif dereceler kirmizi yazilidir.

Mizan (Terazi):Emir ve nehiylerin i$lenmesine ait pozitif ve negatif derecatlarin tamamini iceren bir sistemdir.Dünya hayatinda i$lenen bütün günahlarin ve sevaplarin derecatlari otomatik olarak mizanda görülmektedir:Enbiya 47,$u'ra 17,Hadid 25,

ENBİYÂ-47: Ve nedaul mevâzînel kısta li yevmil kıyâmeti fe lâ tuzlemu nefsun şey’â(şey’en) ve in kâne miskâle habbetin min hardelin eteynâ bihâ, ve kefâ binâ hâsibîn(hâsibîne).
Ve Biz, kıyâmet günü adalet mizanlarını koyarız. O zaman, kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve hardal tanesi kadar bir ağırlık olsa, onu getiririz (hayat filminde gösteririz). Ve Bize, hesap görücüler kâfidir.


Herkesin ahiret günü hayat filmini görmesi:

ZİLZAL-7: Fe men ya’mel miskâle zerretin hayren yereh(yerehu).
Artık kim, zerre ağırlığınca hayır işlerse, onu görür.
ZİLZAL-8: Ve men ya’mel miskâle zerretin şerren yereh(yerehu).

Artık kim, zerre ağırlığınca bir şerr (kötülük) işlerse, onu görür.

Not: Görmek mizani görmektir,ki$inin hayat filminin görülmesidir.Sevaplar ve günahlar mizanda yazilidir.

Hayat filminin görülmesinde,ki$inin uzuvlarinin, hayati boyunca yaptiklarina $ahitlik etmesi:

YÂSÎN-65: El yevme nahtimu alâ efvâhihim ve tukellimunâ eydîhim ve teşhedu erculuhum bimâ kânû yeksibûn(yeksibûne).
Bugün onların ağızlarını mühürleriz. Kazanmış olduklarını (yaptıklarını) Bize, onların elleri anlatır, ayakları şahitlik eder.


Hayat filmi seyredilirken kimsenin kimseden gizlisinin kalmamasi:Hakka 18,Yasin 65,Fussilet 19,20,21,22,Isra 36,Nur 24,25

HÂKKA-18: Yevme izin tu’radûne lâ tahfâ minkum hâfiyeh(hâfiyetun).
İzin günü (Rabbinize) arz olunacaksınız. Sizden (size ait hiçbir şey) sır olarak gizli kalmaz.


Hesap Günü (Mahkeme-i Kübrada) hickimseye haksizlik yapilmamasi (Ki$inin mizanla cennetlik mi, cehennemlik mi belirlenmesi ):Isra 14,Enbiya 47

İSRÂ-14: Ikra’ kitâbek(kitâbeke), kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasîbâ(hasîben).
Kitabını oku (hayat filmini izle)! Bugün hasib (hesap görücü) olarak (hayat filmindeki) nefsin(in cennete veya cehenneme gideceğini gösteren negatif ve pozitif derecelerinin neticeleri) sana kâfi oldu.


Kiyamet günü Allah'a ula$mayi dileyenlerin imamlariyla (mür$itleriyle) cagrilmasi ve kitaplarinin sagdan verilmesi:

İSRÂ-71: Yevme ned’û kulle unâsin bi imâmihim, fe men ûtiye kitâbehû bi yemînihî fe ulâike yakreûne kitâbehum ve lâ yuzlemûne fetîlâ(fetîlen).
O gün bütün insanları, (Allah’ın tayin ettiği) imamları ile çağırırız. O zaman kitabı sağdan verilen kimseler, böylece kitaplarını okurlar. Ve (onlara) zerre kadar zulmedilmez (haksızlığa uğratılmaz).


Kitabi sagdan verilenler (sevap tartilari agir gelenler,pozitif dereceler):A'raf 8,Isra 71,Hakka 19,20,21,22,23,24,Karia 6,7

HÂKKA-19: Fe emmâ men ûtiye kitâbehu bi yemînihî fe yekûlu hâumukreû kitâbiyeh.
O zaman kitabı (hayat filmi) sağından verilen kimse ise o zaman: "Alınız, kitabımı okuyun." der.
HÂKKA-20: İnnî zanentu ennî mulâkın hısâbiyeh.
Muhakkak ki ben, hesabıma mülâki olacağımı (hesabımla karşılaşacağımı) biliyordum.
HÂKKA-21: Fe huve fî îşetin râdıyetin.
İşte o razı olduğu bir yaşayış içindedir.
HÂKKA-22: Fî cennetin âliyetin.
Onlar yüksek bir cennettedirler.


Kitabi soldan verilenler (sevap tartilari hafif gelenler,negatif dereceler):A'raf 9,Hakka 25,26,27,28,29,30,31,Karia 8,9,10,In$ikak 10,11,12
HÂKKA-25: Ve emmâ men ûtiye kitâbehu bi şimâlihî fe yekûlu yâ leytenî lem ûte kitâbiyeh.
Ve kitabı (hayat filmi) solundan verilen kimse ise o zaman: "Keşke bana kitabım verilmeseydi." der.
HÂKKA-26: Ve lem edri mâ hısâbiyeh.
Ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydim.
HÂKKA-31: Summel cahîme sallûhu.
Sonra onu alevli ateşe (cehenneme) atın!


Rakamlı kitabin (hayat filminin) ister sağdan verilsin, ister soldan verilsin, herkesin boynuna asılmasi:
İSRÂ-13: Ve kulle insânin elzemnâhu tâirehu fî unukıh(unukıhî), ve nuhricu lehu yevmel kıyâmeti kitâben yelkâhu menşûrâ(menşûren).
Bütün insanların kuşunu (kazandıkları ve kaybettikleri dereceleri) boynunda bağladık (boynuna astık). Ve kıyâmet günü ona, neşredilmiş kitabı (üç boyutlu olarak boşlukta oynayan hayat filmini) çıkarırız.


Mizani (sevap tartilari) agir gelenlerin cennete gitmesi):

MU'MİNÛN-102: Fe men sekulet mevâzînuhu fe ulâike humul muflihûn(muflihûne).
O zaman kimin mizanı (sevap tartıları) ağır gelirse işte onlar, felâha erenlerdir.


Mizani (sevap tartilari) hafif gelenlerin cehenneme gitmesi:

MU'MİNÛN-103: Ve men haffet mevâzînuhu fe ulâikellezîne hasirû enfusehum fî cehenneme hâlidûn(hâlidûne).
Ve kimin mizanı (sevap tartıları), hafif gelirse işte onlar, nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar, cehennemde ebediyyen kalacak olanlardır.


Ashab-i Meymene'nin (Cennetliklerin) hayat filminin, 7. gök katinin ilk alemi olan kader hücrelerinde (illiyyinde) olmasi:

MUTAFFİFÎN-18: Kellâ inne kitâbel ebrâri lefî illiyyîn(illiyyîne).
Hayır, muhakkak ki ebrar olanların (Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, hidayette olanların) kitabları (kayıtları, hayat filmleri) elbette İlliyyîn'dedir (zemin kattan 7 kat yukarıda olan birinci alemdeki kader hücrelerindedir).


Ashab-i Me$eme'nin (Cehennemliklerin) hayat filminin,zemin kattan 7 kat a$agida zulmani kader hücrelerinde (siccinde) olmasi:

MUTAFFİFÎN-7: Kellâ inne kitâbel fuccâri le fî siccîn(siccînin).
Hayır, muhakkak ki, füccarın (şeytanın fücuruna tâbî olan kafirlerin) kitapları (kayıtları, hayat filmleri) elbette siccîndedir (zemin kattan 7 kat aşağıda olan zülmanî kader hücrelerindedir).


Not:Allah zamandan ve mekandan münezzehtir.Allah ezeli ilmi ile gecmi$te ve gelecekte olacaklari biliyor.Kimin iblise tabi olacagini, kimin de Allah'a tabi olacagini biliyor.Biz hayata gelmeden evvel Levh-i Mahfuz'un ilk alemine ebrarin (cennetliklerin) hayat filmini yerle$tiriyor.Esfeli safilinin (cehennemin 7. katinin ) ilk alemi siccine de füccarin (cehennemliklerin) hayat filmini yerle$tiriyor.Allah'in kader hücrelerine, hayat filmlerini yerle$tirmesi, ki$inin hangi secimi yapacagini Allah'in önceden bilmesidir (Allah öyle istedigi icin degil,Allah bildigi icin).Said yada $aki yazilmasinin sebebide budur.Ki$i cennet yada cehennem secimini,dünya hayatinda serbest iradesiyle kendisi seciyor.Allah insani cehenneme mahkum etmiyor.Ki$i kendi secimi ile,kendisini cehenneme mahkum ediyor veya cenneti hak ediyor.

TÂHÂ-123: Kâlehbitâ minhâ cemîan ba’dukum li ba’dın aduvv(aduvvun), fe immâ ye’tiyennekum minnî huden fe menittebea hudâye fe lâ yadıllu ve lâ yeşkâ.
(Allahû Tealâ şöyle) dedi: "İkiniz oradan (aşağı) inin! Hepiniz (şeytan ve siz), birbirinize düşman olarak. Bundan sonra Benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tâbî olursa artık o, dalâlette kalmaz ve şâkî olmaz."


Hadis-i şerif:

"Sizin her birinizin yaratılışı ana rahminde nutfe olarak kırk gün derlenir toplanır. Sonra o kadar zamanda pıhtılaşmış kan aleka olur. Sonra yine kırk günde et parçası mudğa olur.Daha sonra Allah-u Teâlâ bir melek gönderir ve o ceninin neler yapacağını, rızkını, ecelini, şâki mi sâid mi olacağını yazması o meleğe emrolunur. Bundan sonra cenine ruh üfürülür. (Buhâri, Tecrîd-i sârih: 1324)

Allahin insanlari cezalandirmak degil,mükafatlandirmak istemesi:

ÂLİ İMRÂN-31: Kul in kuntum tuhibbûnallâhe fettebiûnî yuhbibkumullâhu ve yagfir lekum zunûbekum, vallâhu gafûrun rahîm(rahîmun).
De ki: "Eğer Allah’ı seviyorsanız, o zaman bana tâbî olun ki; Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın (sevaba çevirsin). Allah, GAFÛR’ur RAHÎM’dir.


Allahin, el-Hakk esmasi geregince,herkese yaptiginin kar$iligi olan mükafati veya cezayi vermesi:

CÂSİYE-22: Ve halakallâhus semâvâti vel arda bil hakkı ve li tuczâ kullu nefsin bimâ kesebet ve hum lâ yuzlemûn(yuzlemûne).
Ve Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve bütün nefslere kazandıklarının karşılığı (ceza veya mükâfat) verilsin diye. Ve onlara zulmedilmez.


Hadis-i $erif:"Ey Ashabım, Ey Ümmetim Allah'ın Ahlâkıyla Ahlâklanın! Muhakkak Ki; Allah'ın Ahlâkı İlim Ve Hilm'dir. İlim, Öğrenmekle Elde Edilir. Hilm, Şefkatle Kazanılır. Hayrı İsteyen Hayrı Bulur, Şerrden Kaçınan Korunur Ve Selâmete Kavuşur."

Allahin insanlara zulmetmemesi,insanlarin kendi nefslerine zulmetmesi:

YÛNUS-44: İnnallâhe lâ yazlimun nâse şey'en ve lâkinnen nâse enfusehum yazlimûn(yazlimûne).
Muhakkak ki Allah, insanlara (hiç)bir şeyle (asla) zulmetmez. Lâkin insanlar, kendi nefslerine zulmederler.


Nefslerine zulmedenler, Allah'a ula$mayi dilemeyen ki$ilerdir.Amel defterinde negatif dereceleri, pozitif derecelerinden fazla olan bu ki$ilerin gidecekleri yer cehennemdir:

YÛNUS-7: İnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve radû bil hayâtid dunyâ vatme'ennû bihâ vellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn(gâfilûne).
Muhakkak ki onlar, Bize ulaşmayı (hayatta iken ruhlarını Allah’a ulaştırmayı) dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır ve onunla doyuma ulaşmışlardır ve onlar âyetlerimizden gâfil olanlardır.
YÛNUS-8: Ulâike me'vâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn(yeksibûne).
İşte onların kazandıkları (dereceler) gereğince varacakları yer ateştir (cehennemdir).


Nefslerine zulmetmeyenler, Allah’a ulaşmayı dileyenlerdir .Amel defterinde pozitif dereceleri, negatif derecelerinden fazla olan bu ki$ilerin gidecekleri yer cennettir:

YUNUS-62: E lâ inne evlîyâ allâhi lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne).
Muhakkak ki Allah’ın evliyasına (dostlarına), korku yoktur. Onlar, mahzun da olmazlar, öyle değil mi?
YUNUS-63: Ellezîne âmenû ve kânû yettekûn(yettekûne).
Onlar, âmenûdurlar (ölmeden evvel Allah’a ulaşmayı dileyenlerdir) ve takva sahibi olmuşlardır.
YUNUS-64: Lehumul buşrâ fîl hayâtid dunyâ ve fîl âhıreh(âhıreti), lâ tebdîle li kelimâtillâh(kelimâtillâhi), zâlike huvel fevzul azîm(azîmu).
Onlara, dünya hayatında ve ahirette müjdeler (mutluluklar) vardır. Allah’ın sözü değişmez. İşte O, fevz-ül azîmdir.


KURTULU$: "ALLAH'A ULA$MAYI DILEMEKTIR"

ALLAH RAZI OLSUN